زینب السادات اطهری اصفهانی

ساعات حضور

 

۱۸-۱۶

۱۶-۱۴

۱۲-۱۰

۱۰-۸

ایام

راهنمایی پایان‌نامه از طریق تماس تلفنی و پیام‌رسان

مبانی و اصول تعلیم و تربیت

جلسه شورای دانشکده

حضور

یکشنبه

راهنمایی پایان‌نامه از طریق تماس تلفنی

روش‌های تحقیق در برنامه‌درسی

جلسه شورای گروه

دوشنبه

نظریه‌های یادگیری و الگوهای تدریس

روش‌های تحقیق در برنامه‌درسی

مشاوره دانشجویی

سه شنبه

راهنمایی پروژه کارشناسی از طریق تماس تلفنی و پیام‌رسان سروش

راهنمایی پایان‌نامه از طریق تماس تلفنی

چهارشنبه