زینب السادات اطهری اصفهانی

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰------
۱۰-۱۲--
مبانی و اصول تعلیم و تربیت ۱۱-۱۰
---
۱۲-۱۴
برنامه‌ریزی درسی در آموزش پیش‌دبستانی و دبستانی ۱۳-۱۲
--
الگوها و روش‌های تدریس ۱۳-۱۲
--
۱۴-۱۶-
روش‌های تحقیق در برنامه درسی ۱۵-۱۴
الگوها و روش‌های تدریس ۱۵-۱۴
---
۱۶-۱۸-
نظریه‌های یادگیری و الگوهای تدریس ۱۷-۱۶
----
۱۸-۲۰------