زینب السادات اطهری اصفهانی

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیمسال دوم

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰ - - -
پژوهش و مطالعه ۱۰-۹
- -
۱۰-۱۲ - -
آموزش و پرورش پیش‌دبستانی، دبستان و متوسطه در ایران ۱۱-۱۰
سنجش و اندازه‌گیری ۱۱-۱۰
راهنمایی و مشاوره دانشجو
-
۱۲-۱۴ -
پژوهش و مطالعه
اقتصاد تعلیم و تربیت ۱۳-۱۲
شورای گروه
پژوهش و مطالعه
روش‌های پژوهش کیفی و ترکیبی ۱۳-۱۲
-
۱۴-۱۶ -
طراحی و تدوین برنامه درسی ۱۵-۱۴
راهنمایی و مشاوره دانشجو
راهنمایی و مشاوره دانشجو
پژوهش و مطالعه
-
۱۶-۱۸ -
مراجعه دانشجویی
پژوهش و مطالعه ۱۷-۱۶
پژوهش و مطالعه ۱۷-۱۶
- -
۱۸-۲۰ - - - - - -