توزیع اجتماعی و اقتصادی نابینایی و کم بینایی در شهرستان آران و بیدگل

نویسندگانزینب السادات اطهری اصفهانی,علی انتهایی,علی فاطمیان
همایشهمایش ملی جامعه بینا شهروند نابینا
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۵-۱۰-۱۳
محل برگزاری همایشکاشان
سطح همایشملی
چکیده مقالهامروزه اکثر برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور با مباحث جمعیتی پیوند تنگاتنگی پیدا کرده است به گونه‌ای که آگاهی از حجم و توزیع جمعیت از ابزارهای شناخته شده جهت هماهنگی و سازگاری با برنامه‌های توسعه‌ی پایدار کشور است؛ لذا هر چه دانش برنامه‌ریزان در ارتباط با جمعیت دقیق‌تر باشد، احتمال توفیق برنامه‌ها نیز افزایش می‌یابد؛ اما برنامه‌ها و سیاست‌های جمعیتی زمانی می‌تواند مؤثر باشد که مبتنی بر آمارهای جمعیتی و سایر داده‌های مربوط باشد و روابط میان متغیرهای جمعیتی و سایر عوامل اجتماعی -اقتصادی را در نظر گیرد. از آنجایی که بررسی جمعیت افراد نابینا و کم بینا نیز می‌تواند کمک شایان توجهی را در ابعاد گوناگون به مسئولان و سیاستگذارن به منظور رفع نیازهای این قشر از جامعه بنمایاند؛ این مقاله در صدد است به بررسی توزیع اجتماعی و اقتصادی نابینایی و کم بینایی در شهرستان آران و بیدگل بپردازد. روش این تحقیق سرشماری کلیه افرادی است که تحت پوشش سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و اداره امور شاهد و ایثارگران هستند. در این راستا پرسشنامه‌ای با سه مشخصه فردی، اجتماعی و اقتصادی و پانزده مؤلفه (از قبیل: سن، جنس، علت‌یابی، وضعیت اشتغال، وضعیت مسکن، سطح تحصیلات، میزان معلولیت و ...) طراحی و پس از هماهنگی لازم با مسئولین ذی‌ربط به پرونده آنان در سه سازمان مذکور، مراجعه و اطلاعات لازم در پرسشنامه افراد ثبت گردید. سپس جهت گزارش و ترسیم وضعیت موجود، با استفاده از نرم افزار(SPSS18) در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل داده‌ها انجام شد