مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۲۱Persian leopard and wild sheep distribution modeling using the Maxent model in the Tang-e-Sayad protected area, Iranعلی جعفری,رسول زمانی,روح اله میرزایی محمد آبادیMAMMALIA0000-00-11
۲۲Preparation of nanoparticle-modified polymeric adsorbent using wastage fuzzes of mechanized carpet and its application in dye removal from aqueous solutionکامران رحیمی,روح اله میرزایی محمد آبادی,احمد اکبری,نورالله میرغفاریJ CLEAN PROD2017-12-11
۲۳Spatial Eco-Risk Assessment of Heavy Metals in the Surface Soils of Industrial City of Aran-o-Bidgol, Iranندا روان خواه-روح اله میرزایی محمد آبادی-سعید معصومB ENVIRON CONTAM TOX2016-3-01
۲۴Stress induced by heavy metals on breeding of magpie (Pica pica) from central Iranمحمد زرین تاب,روح اله میرزایی محمد آبادیECOTOX ENVIRON SAFE2017-05-11
۲۵Stress induced by heavy metals on breeding of magpie (Pica pica) from central Iranمحمد زرین تاب-روح اله میرزایی محمد آبادیECOTOX ENVIRON SAFE2017-5-01
۲۶Support vector machine and artificial neural network to model soil pollution: a case study in Semnan Province, Iranمحمد ساکی زاده-روح اله میرزایی محمد آبادی-هادی قربانیNEURAL COMPUT APPL0-0-01
۲۷The Extent and Prediction of Heavy Metal Pollution in Soils of Shahrood and Damghan, Iranمحمد ساکی زاده-روح اله میرزایی محمد آبادی-هادی قربانیB ENVIRON CONTAM TOX0-0-01
۲۸Tissue distribution and oral exposure risk assessment of heavy metals in an urban bird: magpie from Central Iranمحمد زرین تاب,روح اله میرزایی محمد آبادیENVIRON SCI POLLUT R2018-06-11
۲۹Using ecological niche modeling to determine avian richness hotspotsروح اله میرزایی محمد آبادی,محمودرضا همامی,عباس اسماعیلی,حمیدرضا رضایی,اندرو پترسونGlobal Journal of Environmental Science and Management2017-03-11
۳۰Using ecological niche modeling to determine avian richness hotspotsروح اله میرزایی محمد آبادی-محمودرضا همامی-عباس اسماعیلی-حمیدرضا رضایی-اندرو پترسون2017-3-01
۳۱ارزیابی آسیب پذیری محیط زیستی استان لرستان با استفاده از تحلیل تصمیم گیری چندمعیارهفاطمه حق ندری,روح اله میرزایی محمد آبادی,افسانه افضلیجغرافیا و پایداری محیط1396/10/21
۳۲ارزیابی خطر فلزات سنگین بر سلامت انسان در خاک سطحیندا روان خواه-روح اله میرزایی محمد آبادی-سعید معصوم2016-5-01
۳۳ارزیابی روش‌های گوناگون درون‌یابی به‌منظور برآورد آلودگی مس و نیکل در خاک سطحیروح اله میرزایی محمد آبادی-کامران رحیمی-هادی قربانی-ناصر حافظی مقدس0-0-01
۳۴ارزیابی شاخصهای زمین انباشتگی و فاکتور آلودگی و تحلیل مؤلفه های اصلی در برآورد آلودگی خاکندا روان خواه-روح اله میرزایی محمد آبادی-سعید معصوم2015-10-01
۳۵ارزیابی شاخصهای زمین انباشتگی و فاکتور آلودگی و تحلیل مؤلفه های اصلی در برآورد آلودگی خاکندا روان خواه-روح اله میرزایی محمد آبادی-سعید معصوم0-0-01
۳۶الگوی پراکنش برخی از فلزات سنگین در خاک سطحی استان گلستانروح اله میرزایی محمد آبادی-هادی قربانی-ناصر حافظی مقدس2015-5-01
۳۷ایجاد و توسعه پایگاه داده مکانی حیات وحش (مطالعه موردی: استان خوزستان)زینب عبیداوی-کاظم رنگزن-مصطفی کابلی زاده-روح اله میرزایی محمد آبادی2016-12-01
۳۸بررسی تغییرات پوشش اراضی استان چهارمحال ‌و‌ بختیاری با استفاده از متریک‌های سیمای سرزمین (2015-1994)راحله دانشمند پارسا,روح اله میرزایی محمد آبادی,ندا بی همتامجله بوم شناسی کاربردی1397/04/01
۳۹بررسی تغییرات مکانی فلزات سنگین گرد و غبار خیابانی شهر کاشانقاسم مرادی-روح اله میرزایی محمد آبادی2017-3-01
۴۰بررسی تغییرات مکانی فلزات سنگین گرد و غبار خیابانی شهر کاشانقاسم مرادی,روح اله میرزایی محمد آبادیفصلنامه سلامت و محیط زیست1395/12/21
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۵ مورد.