لیست مقالات در نشریات

نمایش ۵٬۲۴۱ تا ۵٬۲۶۰ مورد از کل ۵٬۳۶۹ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
Fabrication and characterization of nano-HA-45S5 bioglass composite coatings on calcium-phosphate containing micro-arc oxidized CP-Ti substratesAPPL SURF SCIحمیدرضا فرنوش-Faiz Muhaffel-Huseyin Cimenoglu
تحلیل سینوپتیک گرد و غبار های فرین کرمانشاهفصلنامه پژوهش های فرسایش محیطی، سال چهارم، شماره 13، 1393 صص 39-49سیدحجت موسوی-سجاد خاموشی-احسان تمسکی
مدلسازی ریاضی و حل کارای مسأله بالانس مجـــدد تولید در خطوط مونتـاژ با در نظر گرفتن ناهمواری ایستگاه های کاریاشکان مزدگیر-هادی مختاری
تخمین ارتفاع سطح ایستابی در روزهای مختلف سال با استفاده از شبکه¬ی عصبی مصنوعی شعاعی- مطالعه¬ی موردی: دشت بهبهانسعید سلطانی محمدی-میثم لک-سجاد محمدی-محمد امین کربلا
تحلیل اقلیمی و ردیابی توفانهای گردوغبار فراگیر در جنوب و مرکز ایرانعباسعلی ولی-سجاد خاموشی-سیدحجت موسوی-فاطمه پناهی-احسان تمسکی
تحلیل اقلیمی و ردیابی توفانهای گردوغبار فراگیر در جنوب و مرکز ایرانفصلنامه محیط شناسی، شماره 72، زمستان 1393 صص 961-972عباسعلی ولی-سجاد خاموشی-سیدحجت موسوی-فاطمه پناهی-احسان تمسکی
تحلیل اقلیمی و ردیابی توفانهای گردوغبار فراگیر در جنوب و مرکز ایرانعباسعلی ولی-سجاد خاموشی-سیدحجت موسوی-فاطمه پناهی-احسان تمسکی
Grinding-assisted synthesis of heterocyclic fullerene derivatives under solvent-free conditionsCHEM HETEROCYCL COM+جواد صفائی قمی-ریحانه معصومی
COPPER CHROMITE NANOPARTICLES AS AN EFFICIENT AND RECYCLABLE CATALYST FOR FACILE SYNTHESIS OF 4,4' (ARYLMETHANEDIYL)BIS(3-METHYL-1H-PYRAZOL-5-OL) DERIVATIVESCHEM HETEROCYCL COM+جواد صفائی قمی-بهاره خجسته بخت کوپائی-صفورا زاهدی
An efficient method for the synthesis of N‑amino-2-pyridones using reusable catalyst ZnO nanoparticlesJ CHEM RESجواد صفائی قمی-محمدرضا صابری مقدم-حسین شهبازی علوی-مهرنوش عسگری خیرآبادی
مقایسه ترکیبهای شیمیایی اسانس اندامهای زایشی درخت زیتون تلخ (Melia azedarach L.) کاشته شده در باغ گیاه شناسی کاشانحسین بتولی-جواد صفائی قمی-طیبه احمدی
A comparative study of the catalytic activity of nanosized oxides in the one-pot synthesis of highly substituted dihydropyridines RSC ADV جواد صفائی قمی-الهام حیدری باغ بهادرانی-حسین شهبازی علوی-مهرنوش عسگری خیرآبادی
Pseudo five-component process for the synthesis of 4,40-(arylmethylene)bis(3-methyl-1H-pyrazol-5- ol) derivatives using ZnAl2O4 nanoparticles in aqueous media RSC ADV جواد صفائی قمی-بهاره خجسته بخت کوپائی-حسین شهبازی علوی
Rapid microwave-assisted synthesis of N-benzyl fulleropyrrolidines under solvent free conditions RSC ADV جواد صفائی قمی-ریحانه معصومی
FACILE AND RAPID SYNTHESIS OF 5-SUBSTITUTED 1H-TETRAZOLES VIA A MULTICOMPONENT DOMINO REACTION USING NICKEL(II) OXIDE NANOPARTICLES AS CATALYSTCHEM HETEROCYCL COM+جواد صفائی قمی-سلیمان پایمردسامانی
SnO nanoparticles: a robust and reusable heterogeneous catalyst for the synthesis of 3,4,5-substituted furan-2(5H)-onesMONATSH CHEMجواد صفائی قمی-الهام حیدری باغ بهادرانی-حسین شهبازی علوی
An efficient comparison of methods involving conventional, grinding and ultrasound conditions for the synthesis of fulleroisoxazolinesULTRASON SONOCHEMجواد صفائی قمی-ریحانه معصومی
ZrP2O7 NPs: A recyclable, efficient heterogeneous catalyst for the synthesis of 1,6-diamino-2-oxo-4-phenyl-1,2-dihydropyridine-3,5-dicarbonitrile derivatives via a multi-component reactionجواد صفائی قمی-حسین شهبازی علوی-محمدرضا صابری مقدم-ابوالفضل زیارتی
SnO nanoparticles as an efficient catalyst for the one-pot synthesis of chromeno[2,3-b]pyridines and 2-amino-3,5-dicyano-6-sulfanyl pyridines RSC ADV جواد صفائی قمی-حسین شهبازی علوی-الهام حیدری باغ بهادرانی
Elastic solution of a curved beam made of functionally graded materials with different cross sectionsSTEEL COMPOS STRUCTمحمد عارفی