لیست مقالات در نشریات

نمایش ۵٬۲۴۱ تا ۵٬۲۶۰ مورد از کل ۵٬۴۹۰ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
An FEM Approach for Three-Dimensional Thermoviscoelastic Stress Analysis of Orthotropic Cylinders Made of PolymersAdvanced Materials ResearchH. Ashrafi, H. Keshmiri, M.R. Bahadori, M. Shariyat
Two-Dimensional Modeling of Functionally Graded Viscoelastic Materials Using a Boundary Element ApproachAdvanced Materials ResearchH. Ashrafi, M.R. Bahadori, M. Shariyat
Numerical Analysis of Contact Problems with Friction on Nano-indentation by a Modified Augmented Lagrangian Optimization ApproachAerospace Mechanics JournalAshrafi, H. Shariyat, M
A New Mathematical Modeling of Contact Treatment between an Orthotropic Material and a Rigid IndenterIranian Journal of Materials Science and EngineeringH. Ashrafi , M. Mahzoon , M. Shariyat
Modeling of Viscoelastic Solid Polymers Using a Boundary Element Formulation with Considering a Body LoadAdvanced Materials ResearchH. Ashrafi, M.R. Bahadori, M. Shariyat
Modeling of viscoelastic properties for polymeric thin solid layers using a contact nanoindentation approachIranian Journal of Surface Science and EngineeringAshrafi, H. Shariyat, M
A Mathematical Approach for Describing Time-Dependent Poisson’s Ratios of Periodontal Ligaments2010 IEEE Iranian Conference of Biomedical EngineeringAshrafi, H. Shariyat, M
A new numerical approach for the contact analysis between a spherical nanoindenter on the surface of viscoelastic half-spaceIranian Journal of Surface Science and EngineeringH. Ashrafi, M. Farid M. Kasraei
An augmented lagrangian finite element approach for the tribological analysis of frictional contact problems in viscoelastic systemsIranian Journal of Surface Science and EngineeringH. Ashrafi, M. Farid and M. Kasraei
A GENERAL BOUNDARY ELEMENT FORMULATION FOR THE ANALYSIS OF VISCOELASTIC PROBLEMSIJE TRANSACTIONS A: BasicsH. Ashrafi, M. Farid
A Computational Matrix Inversion Approach for Analysis of Contact Problems between any Rigid Nano-indenter and Viscoelastic BodiesAerospace Mechanics JournalH. Ashrafi, M. Farid
A Finite Element Formulation of Contact Problems for Viscoelastic Structures, Based on the Generalized Maxwell Relaxation ModelAerospace Mechanics JournalH. Ashrafi, M. Farid
A Mathematical Boundary Integral Equation Analysis of Standard Viscoelastic Solid PolymersComputational Mathematics and ModelingH. Ashrafi M. Farid
Nano composite PEBAX membranes: Effect of Zeolite X filler on CO2 permeationامیر محمودی دستجرد -مرضیه نامداری-ویدا زرگر-قادر خابابایی-مرتضی اصغری
Effect of polyethyleneglycol on CH4 permeation through poly(amide-b-ethylene oxide)-based nanocomposite membranesAPPL SURF SCIمرتضی اصغری-امیر محمودی دستجرد -ویدا زرگر-قادر خانبابایی
CO2/CH4 Separation through a Novel Commercializable Three-phase PEBA/PEG/NaX Nanocomposite MembraneJ IND ENG CHEMامیر محمودی دستجرد -مرتضی اصغری-ویدا زرگر
بررسی تنوع ژنتیکی گیاه مرتعی دم گاوی( Smirnovia iranica ) در ایران با استفاده از نشانگرهای RAPDمنصوره قوام-محمد رضا نقوی-حسین ادرنیوند-علی طویلی
بررسی روند بیابانزایی با استفاده از مدل IMDPA با تاکید بر معیار اقلیممجتبی قرائتی جهرمی-عباسعلی ولی-سیدحجت موسوی-فاطمه پناهی-حسن خسروی
بررسی روند بیابانزایی با استفاده از مدل IMDPA با تاکید بر معیار اقلیمنشریه هواشناسی کشاورزی، سال دوم، شماره 2، پاییز و زمستان 1393 ص 47مجتبی قرائتی جهرمی-عباسعلی ولی-سیدحجت موسوی-فاطمه پناهی-حسن خسروی
بررسی روند بیابانزایی با استفاده از مدل IMDPA با تاکید بر معیار اقلیممجتبی قرائتی جهرمی-عباسعلی ولی-سیدحجت موسوی-فاطمه پناهی-حسن خسروی