پایان نامه کارشناسی ارشد

تعداد بازدید:۹۰۸

ردیف

عنوان پایان نامه

نام و نام خانوادگی دانشجو

تاریخ شروع

تاریخ دفاع

مسولیت پروژه

دانشگاه

استاد

راهنما

استاد مشاور

ارتعاشات غیر خطی ترمو الکترو مکانیکی نانو لوله­ی دوجداره نیترید-بور حاوی جریان سیال واقع در محیط الاستیک با استفاده از تئوری غیر محلی پیزوالاستیسیته

زهرا خدامی مرقی

مهرماه 1389

پاییز 1390

*

کاشان

طراحی وساخت ابزار ارتعاشی تراشکاری با مود خمشی

محمدرضا خسروجردی

بهمن ماه 1390

دیماه 1391

*

کاشان

اثر تنش­های سطحی روی ارتعاشات الکترو ترمو مکانیکی نانو لوله سه جداره نیترید بور حاوی جریان ویسکوز بر بستر الاستیک با استفاده از تئوری تیر اویلر برنولی

امیر عباس فارسی

مهرماه 1391

شهریور ماه 1392

*

آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

تحلیل خمش و ارتعاش آزاد الکترو ترمو مکانیکی تیر تیموشنکو نانو کامپوزیت مدرج تابعی تقویت شده با نانو لوله­ی نیترید بور بر بستر الاستیک بر اساس تئوری تنش کوپل اصلاح شده

محمد محمودیان نجف آبادی

بهمن ماه 1391

خردادماه 1393

(21/3/93)

*

کاشان

تحلیل خمش، کمانش و ارتعاشات آزاد میکرو ورق کامپوزیتی تقویت‌شده با نانو لوله‌ی کربنی واقع در محیط­های حرارتی- رطوبتی با استفاده از تئوری­های تغییر شکل برشی مرتبه بالاتر و گرادیان کرنشی

محمد سالمی

مهر ماه 1392

شهریورماه 1393

(31/6/93)

*

کاشان

تحلیل کمانش، ارتعاشات و انتشار موج در نانو تیر پیچیده شده با استفاده از تئوری­های گرادیان کرنشی و غیر محلی ارینگن

محمد جواد فراهی

مهر ماه 1392

اسفندماه 1393

(24/12/93)

*

کاشان

ارتعاشات غیرخطی نانو ریبون ویسکوالاستیک نیترید بور بر پایه نانو سنسور جرمی با استفاده از تئوری گرادیان کرنشی اصلاح شده

احمد علی منجمی گیلانی

مهر ماه 1392

شهریورماه 1394

(23/6/1394)

*

کاشان

تحلیل تنش و ارتعاشات آزاد ورق دایروی سوراخدار نانو کامپوزیت مدرج تابعی تقویت شده با نانو لوله­ی نیترید-بور بر بستر الاستیک بر اساس تئوری­های تنش کوپل اصلاح شده و غیر محلی

سید جواد عطیفه

بهمن ماه 1392

شهریورماه 1394

(31/6/1394)

*

کاشان

تحلیل غیرخطی خمش، کمانش و ارتعاش آزاد تیر تیموشنکو نانو کامپوزیت ویسکوالاستیک تقویت شده با توزیع­های مختلف نانو لوله­ی نیترید-بور با در نظر گرفتن نقص هندسی اولیه براساس تئوری­ الاستیسیته غیر محلی و گرادیان کرنشی اصلاح شده با استفاده از روش المان محدود

سجاد علی­میرزایی

مهر ماه 1392

مهرماه 1394 (14/7/1394)

*

کاشان

ارتعاشات اجباری تیر نانو کامپوزیت ردی تقویت شده با نانو لوله کربنی مدرج تابعی تحت توزیع بارهای مختلف بالابرنده بر اساس تئوری گرادیان کرنشی اصلاح شده و بررسی پدیده بیضوی شدن سطح مقطع در کمانش پیچشی تیر نانو کامپوزیتی

احسان گلذاری

مهرماه 1393

آذرماه 1394 (17/9/1394)

*

کاشان

تحلیل کمانش و ارتعاشات میکروتیوب نانوکامپوزیتی چرخان تحت ‌فشار، تقویت‌شده با نانولوله کربنی تحت میدان­های حرارتی و مغناطیسی

رسول رستمی

بهمن ماه 1393

دیماه 1394

(27/10/1394)

*

راهنمای دوم

صنعتی شاهرود

تحلیل ارتعاشات آزاد و کمانش ورق ساندویچی در دو حالت چسبندگی کامل و جدایش بین لایه‌ها با هسته اورتوتروپیک انعطاف‌پذیر عرضی و رویه‌های نانو کامپوزیتی تقویت شده با نانو لوله‌های کربنی تحت خواص مادی وابسته به دما و مغناطیس با استفاده از تئوری گرادیان کرنشی

سید مصطفی مصطفوی فر

مهرماه 1393

شهریور ماه 1395 (27/6/1395)

*

کاشان

تحلیل ارتعاشات آزاد و کمانش میکرو پوسته استوانه­ای ساندویچی کامپوزیتی کوپله شده در دو حالت چسبندگی کامل و جدایش بین لایه­ها تقویت شده با نانو لوله حاوی جریان سیال تحت میدان­های فیزیکی مختلف و  خواص مادی وابسته به

مجتبی محرابی

مهرماه 1394

آذرماه 1395 (23/9/1395)

*

کاشان

تحلیل کمانش و ارتعاشات آزاد میکرو ورق ساندویچی ویسکو الاستیک کوپله شده با هسته اورتوتروپیک انعطاف‌پذیر عرضی و رویه‌های کامپوزیتی تقویت شده با نانولوله‌های کربنی و نیترید بور واقع بر بستر الاستیک اورتوترپیک بر اساس تئوری­ گرادیان کرنشی تعمیم یافته و تئوری تغییر شکل برشی سینوسی تحت تنش اولیه

احسان شعبانی نژاد

مهرماه 1394

اسفند ماه 1395

(24/12/1395)

*

کاشان

تحلیل ارتعاشات آزاد و انتشار موج میکرو پوسته استوانه­ای نیمه ضخیم ساندویچی کوپله شده کوپر-نقدی تقویت شده با نانو لوله تحت بارهای مگنتو-الکترو- هیدرو-ترمو-مکانیکی و خواص مادی وابسته به دما

راضیه یزدانی کچوئی

مهرماه 1394

بهمن ماه 1396(30/11/1396)

*

کاشان

Bending and buckling analysis of FGM Timoshenko beam resting on Pasternak foundation (Iraq)

Ahmad Hashim Kareem Al-Bahadele(احمد البهادلی)

Sep. 2016

29 April 2018(9/2/1397)

*

کاشان

Free vibration of FGM Euler-Bernoulli beam resting on Pasternak foundation (Iraq)

Ali Hasan Shahid(علی شهید)

Sep. 2016

29 April 2018(9/2/1397)

*

کاشان

تحلیل ارتعاشات آزاد، کمانش و خمش میکرو پوسته استوانه ای با ضخامت متغیر ساخته شده از مواد مدرج تابعی با استفاده از مدل کوپر نقدی بر اساس تئوری تنش کوپل اصلاح شده

سروش قرقانی

مهرماه 1395

تیرماه 97(11/4/97)

*

کاشان

Buckling analysis of FGM rectangular plate under biaxial loading resting on Pasternak foundation (Iraq)

Ali Nassir Husain Alzerygawi(علی حسین)

Sep. 2016

8 Sep 2018(17/6/97)

*

کاشان

تحلیل ارتعاشات و کنترل فعال بهینه میکرو تیر ساندویچی ردی هوشمند با رویه های پیزوالکتریک تقویت شده با توزیع­های مختلف نانو لوله­های کربنی به عنوان حسگر و عملگر

سید محمد اخوان علوی

مهرماه 1396

شهریورماه 1397(24/6/1397)

*

کاشان

تحلیل ارتعاشات و کمانش ورق ساندویچی با هسته لانه زنبوری و رویه های پیزوالکتریک واقع بر بستر ویسکو الاستیک ناهمسانگرد

محمد افشاری

مهرماه 1395

آبان ماه 1397(12/8/1397)

*

راهنمای دوم

کاشان

تحلیل خمش، کمانش و ارتعاشات اجباری میکرو ورق مورب ساندویچی با هسته اورتوتروپیک و رویه­های پیزوالکتریک تقویت شده با نانو کامپوزیت تحت خواص مادی وابسته به دما و رطوبت

جواد رجبی

مهرماه 1395

بهمن ماه 1397 (6/11/1397)(19)

*

کاشان

آنالیز ارتعاشات یک تیر غیرکلاسیک چرخشی مقطع متغیر میکرو کامپوزیتی تیموشنکو  بر پایه جرم متمرکز در انتها با استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح شده

حمید طاهریان

مهرماه 1395

بهمن ماه 1397(15/11/1397)

*

کاشان

تحلیل ارتعاشات آزاد و خمش میکرو ورق دایروی مدرج سه لایه با لایه های پیزومگنتیک براساس تئوری گرادیان کرنشی اصلاح شده

مرتضی محرابی

مهرماه 1395

بهمن ماه 1397 (30/11/1397)

*

کاشان

تحلیل خمش و کمانش تیر ردی ساندویچی با هسته متخلخل و رویه­های کامپوزیتی تقویت شده با نانو لوله نیترید بور تحت آلیاژ حافظه­دار

مصطفی بامداد

مهرماه 1396

مردادماه 1398(2/5/1398)

*

کاشان

تحلیل ارتعاشات آزاد و اجباری تیر تیموشنکو ساندویچی با هسته متخلخل و رویه­های کامپوزیتی تقویت شده با نانو لوله کربنی تحت آلیاژ حافظه دار

کاظم علم بیگی

مهرماه 1396

شهریورماه 1398(24/6/1398)

*

کاشان

طراحی، ساخت و تحلیل تنش نمونه اولیه سرامیک نسوز محفظه­های احتراق توربین گازی تقویت شده با نانو پودر­های سرامیکی مختلف در استوانه توخالی غیرایزوتروپیک و ایزوتروپیک تحت تنش­های حرارتی بالای نامتقارن

محمد جواد نماینده

بهمن ماه 1393

شهریورماه 1398(31/6/1398)

*

کاشان

تحلیل کمانش و ارتعاشات تیر ساندویچی با رویه های نانو کامپوزیتی و هسته متخلخل بر اساس تئوری تغییر شکل برشی سینوسی

صونا حنیفه لو

بهمن ماه 1396

آبان ماه 1398(26/8/1398)

*

کاشان

تحلیل ارتعاشات آزاد ورق دایروی توخالی ساندویچی با هسته متخلخل مدرج تابعی به روش چبیشف-ریتز

سعید یاوری

مهرماه 1397

آذزماه 1399(26/9/1399)

*

کاشان

تحلیل تجربی اثرات پارامترهای برشکاری پلاسما بر توزیع تنش پسماند به روش کانتور ورق St37

مسعود هنرپیشه

مهرماه 1397

اسفندماه 1399(19/12/1399)

*

کاشان

تحلیل ارتعاشات میکرو پنل استوانه­ای ساندویچی با هسته متخلخل و رویه­های نانوکامپوزیتی با آلیاژهای حافظه­دار

علی امیری

مهرماه

بهمن ماه 1400(19/11/1400)

*

کاشان

تحلیل ارتعاشات آزاد تیرهای ساندویچی اویلربرنولی و تیموشنکو با هسته متخلخل و رویه های نانو کامپوزیتی با روش تکرار تغییرات برای شرایط مرزی مختلف

مرتضی کلولی موگهی

مهرماه

اسفند ماه 1400 (18/12/1400)

*

کاشان

مطالعه تحلیلی و تجربی خمش،کمانش و ارتعاش ورق ساندویچی پنج لایه با هسته‌ی فوم و رویه‌های نانوکامپوزیتی کربنی یا گرافنی و رویه‌ی کامپوزیتی تقویت شده با آلیاژ حافظه‌دار

علیرضا نوروزی

مهرماه 1400

بهمن ماه 1401 (26/11/1401)

*

کاشان

مطالعه تجربی تاثیر نوع و ضخامت هسته بر خواص مکانیکی سازه ساندویچی با رویه کامپوزیتی و هسته پرینت شده با پلی‌یورتان

مجتبی چارخلی اینانلو

مهرماه 1400

بهمن ماه 1401 (30/11/1401)

*

کاشان

تحلیل ارتعاشات و کنترل پوسته منحنی ساندویچی میکروکامپوزیتی تقویت شده با صفحات گرافنی با هسته لانه زنبوری، خرپایی و موجدار براساس تئوری‌های تغییر شکل برشی مرتبه بالاتر

فاطمه شیردلان

مهرماه 1399

بهمن ماه 1401 (30/11/1401)

بررسی ویژگی‌های حفاظت پرتوی  و مکانیکی کامپوزیت اپوکسی - الیاف شیشه  تقویت شده با نانوذرات تنگستن

حامد حاتمیان گل‌سفیدی

تیرماه 1402(7/4/1402)

*

کاشان

مطالعه تحلیلی و تجربی کمانش و ارتعاشات ورق­ها و تیر­های نانوکامپوزیتی با استفاده از روش ریتز بر اساس تئوری­های تغییر شکل برشی مختلف و ساخت نانو میله­های کربنی

فاطمه برگزینی

مهرماه 1399

تیرماه 1402( 25/4/1402)

*

کاشان