دروس تدریس شده

تعداد بازدید:۸۱۸
 1. استاتیک
 2. مقاومت مصالح 1، 2 و 3
 3. آزمایشگاه مقاومت مصالح
 4. ارتعاشات سیستمهای گسسته
 5. دینامیک
 6. مکانیک مواد مرکب
 7. طراحی ماشین به کمک کامپیوتر
 8. پلاستیسیته عملی و تغییر شکل فلزات
 9. محاسبات عددی پیشرفته
 10. تئوری ورقها و پوسته ها 1
 11. ارتعاشات سیستمهای ممتد
 12. الاستیسیته غیر خطی