رساله دکتری

تعداد بازدید:۱۰۳۷

ردیف

عنوان رساله

نام و نام خانوادگی دانشجو

تاریخ شروع

تاریخ دفاع

مسولیت پروژه

دانشگاه

استاد

راهنما

استاد مشاور

تحلیل پایداری دینامیکی نانو ورق کامپوزیت پلیمری پیزوالکتریک‌ ویسکوالاستیک

برهان روستای ناوی

بهمن ماه 1392

آذرماه 1394 (26/9/1394)

*

کاشان

تحلیل آسیب­های خزشی و تخمین طول عمر استوانه جدار ضخیم تحت بارگذاری مکانیکی و حرارتی متقارن و نا متقارن محوری با استفاده از روش لارسن میلر

مهدی مرادی

مهرماه 1393

دیماه 1396 (26/10/1396)

*

کاشان

تحلیل غیر خطی ارتعاشات و پایداری دینامیکی تیرهای ساندویچی دارای تورق با هسته تراکم پذیر و رویه­های نانو کامپوزیت پلیمری

سعید شاهدی

مهرماه

اردیبهشت ماه 1397(23/2/97 )

*

کاشان

تحلیل خمش، کمانش، آنالیز مودال و پایداری میکرو ورقهای ساندویچی دایروی متخلخل تقویت شده با نانو لوله های کربنی

محسن امدادی برکادهی

مهرماه 1395

آذرماه 1398 (12/9/1398)

کاشان

تحلیل کمانش و ارتعاشات تیر ساندویچی با هسته متخلخل مدرج تابعی و رویه‌های کامپوزیتی تقویت شده با صفحات گرافنی حاوی جریان سیال

محمد مهدی نژادی

بهمن ماه 1397

بهمن ماه 1399 (16/11/1399)

*

کاشان

تحلیل کنترل ارتعاشات پوسته های استوانه ای ساندویچی دوار

رسول رستمی

مهرماه 1400 (22/7/1400)

*

کاشان

ارائه مدلهای تکه ای شبه خطی همزمان با طراحی کنترل کننده مقاوم بهینه بدون جهش جهت کنترل نوسانات غیر خطی ورق کامپوزیتی مجهز شده به نانو لوله های کربنی

امیر امینی زازرانی

بهمن ماه 1400 (17/11/1400)

*

کاشان