مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۶۱ارزیابی شاخصهای زمین انباشتگی و فاکتور آلودگی و تحلیل مؤلفه های اصلی در برآورد آلودگی خاکندا روان خواه-روح اله میرزایی محمد آبادی-سعید معصوم2015-10-01
۶۲Comparison of interpolation methods for the estimation of groundwater contamination in Andimeshk-Shush Plain, Southwest of Iranروح اله میرزایی محمد آبادی-محمد ساکی زادهENVIRON SCI POLLUT R2015-10-01
۶۳Age and growth of spirlins, Alburnoides eichwaldii and A. namaki, from the Caspian, Kavir and Namak basins of Iranسیده نرجس طباطبائی-ایرج هاشم زاده-اصغر عبدلی-مریم میلانی-روح اله میرزایی محمد آبادی2014-1-01
۶۴مقایسه روش¬های درون¬یابی مکانی جهت پهنه¬بندی غلظت فلزات سنگین در خاک سطحی شهرستان آران و بیدگلیونس سیفی-روح اله میرزایی محمد آبادی0-0-01
۶۵بررسی غلظت برخی از فلزات سنگین در اندام¬های مختلف موش قهوه¬ای (Rattus norvegicus) به عنوان گونه شاخص زیستی در شهرستان آران و بیدگلمحمد زرین تاب-روح اله میرزایی محمد آبادی0-0-01
۶۶Comparative study of heavy metals concentration in topsoil of urban green space and agricultural land usesروح اله میرزایی محمد آبادی-صفیه تیمورزاده-محمد ساکی زاده-هادی قرمانیENVIRON MONIT ASSESS0-0-01
۶۷Determination of heavy metals in surface soils around the brick kilns in an arid region, Iranندا روان خواه-روح اله میرزایی محمد آبادی-سعید معصومJ GEOCHEM EXPLOR0-0-01
۶۸Support vector machine and artificial neural network to model soil pollution: a case study in Semnan Province, Iranمحمد ساکی زاده-روح اله میرزایی محمد آبادی-هادی قربانیNEURAL COMPUT APPL0-0-01
۶۹Geochemical influences on the quality of groundwater in eastern part of Semnan Province, Iranمحمد ساکی زاده-روح اله میرزایی محمد آبادی-هادی قربانیENVIRON EARTH SCI0-0-01
۷۰A comparative study of the performance of K-nearest neighbors and support vector machines for classification of groundwaterمحمد ساکی زاده-روح اله میرزایی محمد آبادی0-0-01
۷۱Comparison of interpolation methods for the estimation of groundwater contamination in Andimeshk-Shush Plain, Southwest of Iranروح اله میرزایی محمد آبادی-محمد ساکی زادهENVIRON SCI POLLUT R0-0-01
۷۲ارزیابی شاخصهای زمین انباشتگی و فاکتور آلودگی و تحلیل مؤلفه های اصلی در برآورد آلودگی خاکندا روان خواه-روح اله میرزایی محمد آبادی-سعید معصوم0-0-01
۷۳The Extent and Prediction of Heavy Metal Pollution in Soils of Shahrood and Damghan, Iranمحمد ساکی زاده-روح اله میرزایی محمد آبادی-هادی قربانیB ENVIRON CONTAM TOX0-0-01
۷۴ارزیابی روش‌های گوناگون درون‌یابی به‌منظور برآورد آلودگی مس و نیکل در خاک سطحیروح اله میرزایی محمد آبادی-کامران رحیمی-هادی قربانی-ناصر حافظی مقدس0-0-01
۷۵بررسی کیفیت آب رودخانه‌های جاری در استان بوشهر با استفاده از شاخص کیفیت آب طی سال‌های 92-1390روح اله میرزایی محمد آبادی-نسترن عباسی-محمد ساکی زاده0-0-01
نمایش ۶۱ تا ۷۵ مورد از کل ۷۵ مورد.