مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۴۱بررسی روند مکانی شاخص‌های کیفی آب در حوضه رودخانه‌های کن و کرجمریم علی زاده-روح اله میرزایی محمد آبادی-سیدحسین کیا2017-6-01
۴۲Stress induced by heavy metals on breeding of magpie (Pica pica) from central Iranمحمد زرین تاب-روح اله میرزایی محمد آبادیECOTOX ENVIRON SAFE2017-5-01
۴۳مقایسه کارایی پودر سنگ مرمر خام و کلسینه شده در حذف رنگ اسید اورنج 7 از محلول آبیام البنین سندی-روح اله میرزایی محمد آبادی2017-5-01
۴۴بررسی حساسیت اکوریجن های استان لرستان به بیابانزایی در چارچوب ارزیابی چرخه ی حیاتسمیه حیدرنژاد-ابو الفضل رنجبرفردوئی-سیدحجت موسوی-روح اله میرزایی محمد آبادی2017-5-01
۴۵بررسی تغییرات مکانی فلزات سنگین گرد و غبار خیابانی شهر کاشانقاسم مرادی-روح اله میرزایی محمد آبادی2017-3-01
۴۶مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه خرس قهوه‌ای (Ursus arctos) در منطقه حفاظت‌ شده شیمبار، استان خوزستانزینب عبیداوی-کاظم رنگزن-روح اله میرزایی محمد آبادی-مصطفی کابلی زاده2017-3-01
۴۷Using ecological niche modeling to determine avian richness hotspotsروح اله میرزایی محمد آبادی-محمودرضا همامی-عباس اسماعیلی-حمیدرضا رضایی-اندرو پترسون2017-3-01
۴۸مدل‌سازی پراکنش قوچ و میش اصفهان در منطقه حفاظت شده تنگ صیاد براساس بهبود اریب داده‌های حضور و انتخاب متغیرهای مناسب با استفاده از حداکثر آنتروپیعلی جعفری-روح اله میرزایی محمد آبادی-رسول زمانی2016-6-01
۴۹ارزیابی خطر فلزات سنگین بر سلامت انسان در خاک سطحیندا روان خواه-روح اله میرزایی محمد آبادی-سعید معصوم2016-5-01
۵۰Accumulation and Soil-to-Plant Transfer Factor of Lead and Manganese in some Plant Species in Semnan Province, Central Iranمحمد ساکی زاده-روح اله میرزایی محمد آبادی-هادی قربانی2016-5-01
۵۱Concentrations of Metals in Feathers of Magpie (Pica pica) from Aran-O-Bidgol City in Central Iranمحمد زرین تاب-روح اله میرزایی محمد آبادی-غلامرضا مصطفایی-روح اله دهقانی-حسین اکبریB ENVIRON CONTAM TOX2016-4-01
۵۲Health Risk Assessment of Fe, Mn, Cu, Cr in Drinking Water in some Wells and Springs of Shush and Andimeshk, Khuzestan Province, Southern Iranمحمد ساکی زاده-روح اله میرزایی محمد آبادی2016-4-01
۵۳Spatial Eco-Risk Assessment of Heavy Metals in the Surface Soils of Industrial City of Aran-o-Bidgol, Iranندا روان خواه-روح اله میرزایی محمد آبادی-سعید معصومB ENVIRON CONTAM TOX2016-3-01
۵۴ایجاد و توسعه پایگاه داده مکانی حیات وحش (مطالعه موردی: استان خوزستان)زینب عبیداوی-کاظم رنگزن-مصطفی کابلی زاده-روح اله میرزایی محمد آبادی2016-12-01
۵۵قابلیت گیاه پالایی گیاه آبزی Nelumbo nucifera در حذف فلزات سنگین در تالاب انزلیامیرحسین حمیدیان-هاجر نوروزنیا-روح اله میرزایی محمد آبادی2016-12-01
۵۶تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهوارهای Landsat 8‌ (مطالعه موردی: حوزه آبخیز جاجرود)مریم علی زاده-روح اله میرزایی محمد آبادی-سید حسین کیا2016-12-01
۵۷Evaluation of some factors influencing on variability in bioaccumulation of heavy metals in rodents species: Rombomys opimus and Rattus norvegicus from central Iranمحمد زرین تاب-روح اله میرزایی محمد آبادیCHEMOSPHERE2016-11-01
۵۸تعیین الگوی مکانی تهدیدات تنوع‌زیستی در سطح سیمای‌سرزمین(مطالعه موردی: استان گلستان)روح اله میرزایی محمد آبادی-عباس اسماعیلی ساری-محمودرضا همامی-حمیدرضا رضایی2015-5-01
۵۹الگوی پراکنش برخی از فلزات سنگین در خاک سطحی استان گلستانروح اله میرزایی محمد آبادی-هادی قربانی-ناصر حافظی مقدس2015-5-01
۶۰بررسی غلظت نیترات منابع آب زیرزمینی شرب و کشاورزی شهرستان‌های شاهرود و دامغانروح اله میرزایی محمد آبادی-محمد ساکی زاده-هادی قربانی2015-12-01
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۷۵ مورد.