مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۲۱مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه خرس قهوه‌ای (Ursus arctos) در منطقه حفاظت‌ شده شیمبار، استان خوزستانزینب عبیداوی,کاظم رنگزن,روح اله میرزایی محمد آبادی,مصطفی کابلی زادهبوم شناسی کاربردی1395/12/21
۲۲بررسی تغییرات مکانی فلزات سنگین گرد و غبار خیابانی شهر کاشانقاسم مرادی,روح اله میرزایی محمد آبادیفصلنامه سلامت و محیط زیست1395/12/21
۲۳تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهوارهای Landsat 8‌ (مطالعه موردی: حوزه آبخیز جاجرود)مریم علی زاده,روح اله میرزایی محمد آبادی,سید حسین کیاجغرافیا و پایداری محیط1395/09/21
۲۴Assessment of land use efect, mapping of human health risks and chemometric analysis of potential toxic elements in topsoils of Aran‑o‑Bidgol, Iranروح اله میرزایی محمد آبادی,ندا روان خواه,سعید معصوم,انوار اسدی,آرمین سروشیانEnvironmental Geochemistry and Health2023-08-03
۲۵Assessment of land use efect, mapping of human health risks and chemometric analysis of potential toxic elements in topsoils of Aran‑o‑Bidgol, Iranروح اله میرزایی محمد آبادی,ندا روان خواه,سعید معصوم,انوار اسدی,آرمین سروشیانEnvironmental Geochemistry and Health2023-08-03
۲۶Identification of microplastics in coastal sediments of three ports of Dayer, Kangan, and Sirafin Bushehr province, Iranهدی علامی,افسانه افضلی,روح اله میرزایی محمد آبادیRegional Studies in Marine Science2023-05-27
۲۷Estimation of Soil Erosion Using SLEMSA Model and OWA Approach in Lorestan Province (Iran)سمیه حیدرنژاد,ابو الفضل رنجبرفردوئی,سیدحجت موسوی,روح اله میرزایی محمد آبادیEnvironmental Resources Research (ERR)2020-08-12
۲۸Assessing the Efficiency of WRASTIC Method in Determining the Vulnerability of Surface Water Resources in Semi-Arid Region Using the NSFWQIرضا قضاوی,رسول ایمانی,روح اله میرزایی محمد آبادی,بابک خیاط رستمیInt. J. Hydrology Science and Technology2019-06-13
۲۹A web-based GIS system for wildlife species: a case study from Khouzestan Province, Iranزینب عبیداوی,کاظم رنگزن,مصطفی کابلی زاده,روح اله میرزایی محمد آبادیENVIRON SCI POLLUT R2019-04-09
۳۰Tissue distribution and oral exposure risk assessment of heavy metals in an urban bird: magpie from Central Iranمحمد زرین تاب,روح اله میرزایی محمد آبادیENVIRON SCI POLLUT R2018-06-11
۳۱Assessment of Accumulation and Human Health Risk of Trace Elements in the Vicinity of Industrial Estates, Central Iranندا روان خواه,روح اله میرزایی محمد آبادی,سعید معصومArchives of Hygiene Sciences2018-05-11
۳۲Assessment of Accumulation and Human Health Risk of Trace Elements in the Vicinity of Industrial Estates, Central Iranندا روان خواه,روح اله میرزایی محمد آبادی,سعید معصومArchives of Hygiene Sciences2018-05-11
۳۳Preparation of nanoparticle-modified polymeric adsorbent using wastage fuzzes of mechanized carpet and its application in dye removal from aqueous solutionکامران رحیمی,روح اله میرزایی محمد آبادی,احمد اکبری,نورالله میرغفاریJ CLEAN PROD2017-12-11
۳۴Stress induced by heavy metals on breeding of magpie (Pica pica) from central Iranمحمد زرین تاب,روح اله میرزایی محمد آبادیECOTOX ENVIRON SAFE2017-05-11
۳۵Using ecological niche modeling to determine avian richness hotspotsروح اله میرزایی محمد آبادی,محمودرضا همامی,عباس اسماعیلی,حمیدرضا رضایی,اندرو پترسونGlobal Journal of Environmental Science and Management2017-03-11
۳۶Evaluation of some factors influencing on variability in bioaccumulation of heavy metals in rodents species: Rombomys opimus and Rattus norvegicus from central Iranمحمد زرین تاب,روح اله میرزایی محمد آبادیCHEMOSPHERE2016-11-11
۳۷Persian leopard and wild sheep distribution modeling using the Maxent model in the Tang-e-Sayad protected area, Iranعلی جعفری,رسول زمانی,روح اله میرزایی محمد آبادیMAMMALIA0000-00-11
۳۸بررسی غلظت فلزات سنگین در رسوبات سطحی تالاب چغاخورحجت الله علی بیگی بنی-روح اله میرزایی محمد آبادی-رسول زمانی احمدمحمودی2017-6-01
۳۹کاربرد روش الکتر در مکان‌یابی دفن بهداشتی پسماند‌های شهری (مطالعه موردی: شهرستان خرم‌آباد)ندا فاضل نژاد-روح اله میرزایی محمد آبادی-رسول حیدری سورشجانی2017-6-01
۴۰مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه‌های حیات‌ وحش با استفاده از سیستم استنتاج فازی: مطالعه موردی پلنگ ایرانی (Panthera pardus saxicolor) در منطقه حفاظت‌ شده شیمبارزینب عبیداوی-کاظم رنگزن-روح اله میرزایی محمد آبادی-مصطفی کابلی زاده-اردشیر امینی2017-6-01
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۵ مورد.