مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۲۱پتانسیل‌سنجی پیاده‌روی معابر شهر کاشان با تأکید بر شاخص‌های کالبدی ـ فضایییونس غلامی,روح اله میرزایی محمد آبادی,مرضیه رادکیانیفصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک1397/10/18
۲۲پتانسیل‌سنجی پیاده‌روی معابر شهر کاشان با تأکید بر شاخص‌های کالبدی ـ فضایییونس غلامی,روح اله میرزایی محمد آبادی,مرضیه رادکیانیفصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک1397/10/18
۲۳بهینه¬سازی حذف رنگزای قرمز 46 بوسیله جاذب پلیمری- مغناطیسی تهیه شده از الیاف پلی‌اکریلونیتریل‌کامران رحیمی,روح اله میرزایی محمد آبادی,احمد اکبری,نورالله میرغفاری,آرش یونس نیالهیمجله آب و فاضلاب1398/03/07
۲۴بررسی کیفیت آب رودخانه‌های جاری در استان بوشهر با استفاده از شاخص کیفیت آب طی سال‌های 92-1390روح اله میرزایی محمد آبادی,نسترن عباسی,محمد ساکی زادهطب جنوب1396/10/21
۲۵بررسی کیفیت آب رودخانه‌های جاری در استان بوشهر با استفاده از شاخص کیفیت آب طی سال‌های 92-1390روح اله میرزایی محمد آبادی-نسترن عباسی-محمد ساکی زاده0-0-01
۲۶بررسی کارایی پودر سنگ مرمر به عنوان جاذب ارزان‌ قیمت درحذف رنگ بازی قرمز 46 از محلول آبیام البنین سندی,روح اله میرزایی محمد آبادیمحیط‌زیست و مهندسی آب1397/03/21
۲۷بررسی غلظت نیترات منابع آب زیرزمینی شرب و کشاورزی شهرستان‌های شاهرود و دامغانروح اله میرزایی محمد آبادی-محمد ساکی زاده-هادی قربانی2015-12-01
۲۸بررسی غلظت فلزات سنگین در رسوبات سطحی تالاب چغاخورحجت الله علی بیگی بنی-روح اله میرزایی محمد آبادی-رسول زمانی احمدمحمودی2017-6-01
۲۹بررسی غلظت فلزات سنگین در رسوبات سطحی تالاب چغاخورحجت الله علی بیگی بنی,روح اله میرزایی محمد آبادی,رسول زمانی احمدمحمودیمحیط شناسی1396/03/21
۳۰بررسی غلظت فلزات سنگین در رسوبات سطحی تالاب چغاخورحجت الله علی بیگی بنی,روح اله میرزایی محمد آبادی,رسول زمانی احمدمحمودیمحیط شناسی1396/03/21
۳۱بررسی غلظت برخی از فلزات سنگین در اندام¬های مختلف موش قهوه¬ای (Rattus norvegicus) به عنوان گونه شاخص زیستی در شهرستان آران و بیدگلمحمد زرین تاب-روح اله میرزایی محمد آبادی0-0-01
۳۲بررسی روند مکانی شاخص‌های کیفی آب در حوضه رودخانه‌های کن و کرجمریم علی زاده-روح اله میرزایی محمد آبادی-سیدحسین کیا2017-6-01
۳۳بررسی روند مکانی شاخص‌های کیفی آب در حوضه رودخانه‌های کن و کرجمریم علی زاده,روح اله میرزایی محمد آبادی,سیدحسین کیافصلنامه مهندسی بهداشت محیط1396/03/21
۳۴بررسی حساسیت اکوریجن های استان لرستان به بیابانزایی در چارچوب ارزیابی چرخه ی حیاتسمیه حیدرنژاد-ابو الفضل رنجبرفردوئی-سیدحجت موسوی-روح اله میرزایی محمد آبادی2017-5-01
۳۵بررسی حساسیت اکوریجن های استان لرستان به بیابانزایی در چارچوب ارزیابی چرخه ی حیاتسمیه حیدرنژاد,ابو الفضل رنجبرفردوئی,سیدحجت موسوی,روح اله میرزایی محمد آبادیسنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی1396/02/21
۳۶بررسی تغییرات مکانی فلزات سنگین گرد و غبار خیابانی شهر کاشانقاسم مرادی-روح اله میرزایی محمد آبادی2017-3-01
۳۷بررسی تغییرات مکانی فلزات سنگین گرد و غبار خیابانی شهر کاشانقاسم مرادی,روح اله میرزایی محمد آبادیفصلنامه سلامت و محیط زیست1395/12/21
۳۸بررسی تغییرات پوشش اراضی استان چهارمحال ‌و‌ بختیاری با استفاده از متریک‌های سیمای سرزمین (2015-1994)راحله دانشمند پارسا,روح اله میرزایی محمد آبادی,ندا بی همتامجله بوم شناسی کاربردی1397/04/01
۳۹ایجاد و توسعه پایگاه داده مکانی حیات وحش (مطالعه موردی: استان خوزستان)زینب عبیداوی-کاظم رنگزن-مصطفی کابلی زاده-روح اله میرزایی محمد آبادی2016-12-01
۴۰الگوی پراکنش برخی از فلزات سنگین در خاک سطحی استان گلستانروح اله میرزایی محمد آبادی-هادی قربانی-ناصر حافظی مقدس2015-5-01
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۵ مورد.