مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۴۱A web-based GIS system for wildlife species: a case study from Khouzestan Province, Iranزینب عبیداوی,کاظم رنگزن,مصطفی کابلی زاده,روح اله میرزایی محمد آبادیENVIRON SCI POLLUT R2019-04-09
۴۲Comparison of interpolation methods for the estimation of groundwater contamination in Andimeshk-Shush Plain, Southwest of Iranروح اله میرزایی محمد آبادی-محمد ساکی زادهENVIRON SCI POLLUT R0-0-01
۴۳Assessment of land use efect, mapping of human health risks and chemometric analysis of potential toxic elements in topsoils of Aran‑o‑Bidgol, Iranروح اله میرزایی محمد آبادی,ندا روان خواه,سعید معصوم,انوار اسدی,آرمین سروشیانEnvironmental Geochemistry and Health2023-08-03
۴۴Assessment of land use efect, mapping of human health risks and chemometric analysis of potential toxic elements in topsoils of Aran‑o‑Bidgol, Iranروح اله میرزایی محمد آبادی,ندا روان خواه,سعید معصوم,انوار اسدی,آرمین سروشیانEnvironmental Geochemistry and Health2023-08-03
۴۵Estimation of Soil Erosion Using SLEMSA Model and OWA Approach in Lorestan Province (Iran)سمیه حیدرنژاد,ابو الفضل رنجبرفردوئی,سیدحجت موسوی,روح اله میرزایی محمد آبادیEnvironmental Resources Research (ERR)2020-08-12
۴۶Using ecological niche modeling to determine avian richness hotspotsروح اله میرزایی محمد آبادی,محمودرضا همامی,عباس اسماعیلی,حمیدرضا رضایی,اندرو پترسونGlobal Journal of Environmental Science and Management2017-03-11
۴۷Assessing the Efficiency of WRASTIC Method in Determining the Vulnerability of Surface Water Resources in Semi-Arid Region Using the NSFWQIرضا قضاوی,رسول ایمانی,روح اله میرزایی محمد آبادی,بابک خیاط رستمیInt. J. Hydrology Science and Technology2019-06-13
۴۸Preparation of nanoparticle-modified polymeric adsorbent using wastage fuzzes of mechanized carpet and its application in dye removal from aqueous solutionکامران رحیمی,روح اله میرزایی محمد آبادی,احمد اکبری,نورالله میرغفاریJ CLEAN PROD2017-12-11
۴۹Determination of heavy metals in surface soils around the brick kilns in an arid region, Iranندا روان خواه-روح اله میرزایی محمد آبادی-سعید معصومJ GEOCHEM EXPLOR0-0-01
۵۰Persian leopard and wild sheep distribution modeling using the Maxent model in the Tang-e-Sayad protected area, Iranعلی جعفری,رسول زمانی,روح اله میرزایی محمد آبادیMAMMALIA0000-00-11
۵۱Support vector machine and artificial neural network to model soil pollution: a case study in Semnan Province, Iranمحمد ساکی زاده-روح اله میرزایی محمد آبادی-هادی قربانیNEURAL COMPUT APPL0-0-01
۵۲Identification of microplastics in coastal sediments of three ports of Dayer, Kangan, and Sirafin Bushehr province, Iranهدی علامی,افسانه افضلی,روح اله میرزایی محمد آبادیRegional Studies in Marine Science2023-05-27
۵۳مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه‌های حیات‌ وحش با استفاده از سیستم استنتاج فازی: مطالعه موردی پلنگ ایرانی (Panthera pardus saxicolor) در منطقه حفاظت‌ شده شیمبارزینب عبیداوی,کاظم رنگزن,روح اله میرزایی محمد آبادی,مصطفی کابلی زاده,اردشیر امینیبوم شناسی کاربردی1396/03/21
۵۴مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه خرس قهوه‌ای (Ursus arctos) در منطقه حفاظت‌ شده شیمبار، استان خوزستانزینب عبیداوی,کاظم رنگزن,روح اله میرزایی محمد آبادی,مصطفی کابلی زادهبوم شناسی کاربردی1395/12/21
۵۵شناسایی مناطق مناسب برای حفاظت از فون پرندگان استان گلستانروح اله میرزایی محمد آبادی,عباس اسماعیلی ساری,محمودرضا همامی,حمیدرضا رضاییپژوهشهای محیط زیست1397/05/15
۵۶تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهوارهای Landsat 8‌ (مطالعه موردی: حوزه آبخیز جاجرود)مریم علی زاده,روح اله میرزایی محمد آبادی,سید حسین کیاجغرافیا و پایداری محیط1395/09/21
۵۷ارزیابی آسیب پذیری محیط زیستی استان لرستان با استفاده از تحلیل تصمیم گیری چندمعیارهفاطمه حق ندری,روح اله میرزایی محمد آبادی,افسانه افضلیجغرافیا و پایداری محیط1396/10/21
۵۸بررسی حساسیت اکوریجن های استان لرستان به بیابانزایی در چارچوب ارزیابی چرخه ی حیاتسمیه حیدرنژاد,ابو الفضل رنجبرفردوئی,سیدحجت موسوی,روح اله میرزایی محمد آبادیسنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی1396/02/21
۵۹بررسی کیفیت آب رودخانه‌های جاری در استان بوشهر با استفاده از شاخص کیفیت آب طی سال‌های 92-1390روح اله میرزایی محمد آبادی,نسترن عباسی,محمد ساکی زادهطب جنوب1396/10/21
۶۰کاربرد روش الکتر در مکان‌یابی دفن بهداشتی پسماند‌های شهری (مطالعه موردی: شهرستان خرم‌آباد)ندا فاضل نژاد,روح اله میرزایی محمد آبادی,رسول حیدری سورشجانیفصلنامه پژوهش در بهداشت محیط1396/03/21
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۷۵ مورد.