لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۴٬۰۴۱ تا ۴٬۰۶۰ مورد از کل ۴٬۱۹۲ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
مکان یابی مناطق مناسب جمع اوری آب باران جهت تغذیع آب زیر زمینیهمایش ملی بهینه سازی مصرف آبگرگانمصیب فراشی,کریم سلیمانی,محمود رایینی,سیامک دخانی,نعمان تیموری
مطالعه توانهای ژئومورفوتوریستی کویر سیرجان با استفاده از مدل پرالونگاولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاکهمدانمحسن پورخسروانی,سیدحجت موسوی,ظیبه محمودی محمدآبادی
مقایسه عملکرد لرزه¬ای قابهای مهاربندی شده ضدکمانش مرکب و ضدکمانش متداولدومین کنفرانس ملی زلزلهقزوینمهدی البرزی ورکی,حسین تحقیقی
تحلیل بازتاب خطوط لوله فولادی مدفون در تقاطع با گسل معکوسدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهریتهرانمحمدمهدی حاج نوروزی,حسین تحقیقی
تحلیل وبررسی اثرات انفجار بر روی قابهای بتنی مسلحدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهریتهرانرسول گلابی,حسین تحقیقی
تحلیل هیسترزیس دیوار های برشی فولادی بر مبنای یک مدل نواری اصلاح شدهاولین همایش ملی مهندسی عمران، شهرسازی و توسعه پایدارتهراننسرین بهروز,حسین تحقیقی
بررسی اثر اندرکنش خاک-سازه بر پاسخ لرزه¬ای ساختمان¬های فلزی دارای سیستم قاب خمشیاولین همایش ملی مهندسی عمران، شهرسازی و توسعه پایدارتهرانمهدی ربیعی,حسین تحقیقی
بررسی عددی پاسخ لرزه ای خطوط لوله مدفون تحت اثر جابجایی گسلاولین همایش ملی مهندسی عمران، شهرسازی و توسعه پایدارتهرانمحمدمهدی حاج نوروزی,حسین تحقیقی
قابهای مهاربندی شده ضدکمانش مرکباولین همایش ملی مهندسی عمران، شهرسازی و توسعه پایدارتهرانمهدی البرزی ورکی,حسین تحقیقی
مقایسه تحلیل استاتیکی و تحلیل دینامیکی پل¬های کابلی ترکه¬ای تحت اثر زلزله با توجه به آرایش متفاوت کابل¬هااولین همایش ملی مهندسی عمران، شهرسازی و توسعه پایدارتهراناحمد روشنائی,حسین تحقیقی
بررسی ضریب رفتار سازه‌های قاب فولادی با مهاربند کمانش ناپذیرپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشورارومیهسروش دیدبان,حسین تحقیقی
بررسی روابط آسیب پذیری لرزه ای لوله های مدفونپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشورارومیهحسین تحقیقی,محسن امیدی اشتیانی نژاد
بازتاب لوله های پیوسته مدفون ناشی از حرکت گسلپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشورارومیهمحسن داودی مقدم,حسین تحقیقی
بررسی عملکرد لرزه ای مهاربازویی و کمربندخرپایی به عنوان سیستم مقاوم جانبی برای ساختمان های بلند فولادیپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشورارومیهمحمدحسین محمدخانی,حسین تحقیقی
مطالعه و ارزیابی دقت روش تحلیل استاتیکی غیرخطی در تعیین بازتاب لرزه‌ای سازه‌ها در ساختگاه حوزه نزدیک و دور از گسل7th International Conference on Seismology and Earthquake Engineeringتهرانسیدسردار سیدقادری مکری,حسین تحقیقی
ارزیابی اثرات اندرکنش خاک- سازه بر تقاضاهای لرزه¬ای ساختمانهای قاب خمشیِ کوتاه مرتبه7th International Conference on Seismology and Earthquake Engineeringتهرانمهدی ربیعی,حسین تحقیقی
تحلیل لرزه¬ای گروه شمع ناشی از اندرکنش کینماتیکی غیرخطی خاک و شمع7th International Conference on Seismology and Earthquake Engineeringتهرانمجید شبخوان,حسین تحقیقی
بررسی رفتار لرزه ای مهاربازویی و کمربندخرپایی به عنوان سیستم مقاوم جانبی برای ساختمان های بلند فولادی7th International Conference on Seismology and Earthquake Engineeringتهرانمحمدحسین محمدخانی,حسین تحقیقی
NUMERICAL EVALUATION OF THE STRIKE SLIP FAULT EFFECTS ON THE STEEL BURIED PIPELINES7th International Conference on Seismology and Earthquake Engineeringتهرانمحسن داودی مقدم,حسین تحقیقی
EVALUATION OF SOIL-STRUCTURE INTERACTION EFFECTS USING SEISMIC CODES7th International Conference on Seismology and Earthquake Engineeringتهرانمحمد اربابی,حسین تحقیقی