لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۴٬۷۰۱ تا ۴٬۷۱۵ مورد از کل ۴٬۷۱۵ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
electric- field controlled spin polarization in triangular graphene quantum ring5th international conference on nanostructuresکیشروح اله فرقدان
مطالعه اثرات میدان بر خصوصیات الکترونی و مغناطیسی دیسک¬های گرافینی مستطیلی دولایهکنفرانس فیزیک ایرانزاهدانمرضیه فرکیان,روح اله فرقدان
اثرات میدان الکتریکی در واقطبیدگی اسپینی نانو حلقه¬های شش ضلعی گرافینیدومین همایش ملی الکترونیکی کاربردهای فیزیکجهرممرضیه فرکیان,روح اله فرقدان
اثر میدان های الکتریکی بر کنترل جریان های اسپین قطبیده در نانوحلقه گرافینیششمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نوراصفهانروح اله فرقدان,مرضیه یوسفی شیدانی
مطالعه اثر میدان های الکتریکی عرضی بر نوسانات اهارانوف بوهم حلقه های گرافینیششمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نوراصفهانروح اله فرقدان,مرضیه فرکیان
مطالعه اثر جفت شدگی اسپین-مدار بر ترابرد الکترونی در نانوساختارهای مثلثی گرافینششمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نوراصفهانروح اله فرقدان,مریم لقائی,ابراهیم حیدری
مطالعه اثر جفت شدگی اسپین-مدار بر ترابرد الکترونی در نانوساختارهای مثلثی گرافینششمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نوراصفهانروح اله فرقدان,مریم لقائی,ابراهیم حیدری
اثر برهمکنش الکترون-فونون بر خواص مغناطیسی و ترابردی زنجیره کربنی با اتصالات گرافینیبیست و یکمین کنفرانس بهاره فیزیکتهرانمرضیه یوسفی شیدانی,روح اله فرقدان
فیلترهای اسپینی بر مبنای نانوحلقه های کوانتومی گرافیندومین همایش ملی الکترونیکی کاربردهای فیزیکجهرممرضیه یوسفی شیدانی,روح اله فرقدان
سبک شناسی زبانی سروده های حنین عمر مطالعه ی موردی: قصیده 'متی یستفیق العرب'همایش ملی ادبیات معاصر الجزایرتهرانمریم جلائی پیکانی,لیلا خوبیان بادی
تأملی بر مبانی بینامتنیت از دیدگاه غربی و ناقدان قدیم عربهمایش ملی بینامتنیتقممریم جلائی پیکانی,ساره محمدیاری
العشاء الأخیر عند بدر شاکر السیّاب (دراسة تناصیة)همایش ملی بینامتنیتقممریم جلائی پیکانی,زهرا سهرابی کیا
دراسة دور الشکل الکتابى فی تشکیل صورة الحرب فی الشعر الفارسی والعربی الحدیثدومین همایش بین المللی ادبیات تطبیقی فارسی و عربیمشهدهاشم محمد هاشم,مریم جلائی پیکانی
آسیب شناسی کاربرد فعل در زبان بینابینی فارسی آموزان در کشورهای عربینهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسیبجنوردمریم جلائی پیکانی
تاثیر تشعشع سطحی در RBC در محفظه هایی که از پایین گرم می شونداولین همایش داخلی مکانیکنطنزاحمدرضا رحمتی,امین نجارنظامی