لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۵٬۶۶۱ تا ۵٬۶۸۰ مورد از کل ۵٬۸۷۴ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
Investigation of Electro-thermal transverse vibration of DWBNNRs conveying fluidبیستمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ISME 2012شیرازعلی قربانپور,مریم شکروی,سعید امیر,محمدشریف زارعی
Investigation of Electro-thermal transverse vibration of DWBNNRs conveying fluidبیستمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ISME 2012شیرازعلی قربانپور,مریم شکروی,سعید امیر,محمدشریف زارعی
تاثیر حرارت بر انتشار موج پیچشی در نانولوله¬های چند جداره نیترید بور آرمچیر حاوی جریان سیالبیستمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ISME 2012شیرازعلی قربانپور,محمد عبدالهیان
Nonlinear Thermo-Nonlocal Vibration of Annular Graphene Sheet on Visco Pasternak Foundation by DQ ApproachInternational conference on modern application of Nanotechnologyمینسکعلی قربانپور,سید محمد جواد معبودی نوش ابادی ,سعید امیر,سیدحامد حقیقی قمصری ,حسن فریدفر
Nonlinear Thermo-Nonlocal Vibration of Annular Graphene Sheet on Visco Pasternak Foundation by DQ ApproachInternational conference on modern application of Nanotechnologyمینسکعلی قربانپور,سید محمد جواد معبودی نوش ابادی ,سعید امیر,سیدحامد حقیقی قمصری ,حسن فریدفر
Thermal Effect on the Nonlocal Torsional Buckling of Double-Walled Carbon Nanotube Embedded in Pasternak FoundationInternational conference on modern application of Nanotechnologyمینسکعلی قربانپور,محمدشریف زارعی,سعید امیر
Thermal Effect on the Nonlocal Torsional Buckling of Double-Walled Carbon Nanotube Embedded in Pasternak FoundationInternational conference on modern application of Nanotechnologyمینسکعلی قربانپور,محمدشریف زارعی,سعید امیر
کیهان‌شناسی کوانتومی بر مبنای معادله ویلر-دوویت در کیهان میلنچهارمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌هاتهرانفرهاد زمانی، مرجان کیومرثی‌پور
Small Scale Effect on Nonlinear Vibration of Embedded SWBNNTs Based on Euler–Bernoulli Theory Using DQ MethodInternational Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2012) 8 - 10 September 2012, Kashan, I. R. Iranکاشانعلی قربانپور,سعید امیر,علیرضا شجری ,میرعباس رودباری
Small Scale Effect on Nonlinear Vibration of Embedded SWBNNTs Based on Euler–Bernoulli Theory Using DQ MethodInternational Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2012) 8 - 10 September 2012, Kashan, I. R. Iranکاشانعلی قربانپور,سعید امیر,علیرضا شجری ,میرعباس رودباری
Effect of Viscoelastic Foundation on Nonlinear Vibration and Instability of Smart Composite Cylindrical ShellInternational Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2012) 8 - 10 September 2012, Kashan, I. R. Iranکاشانرضا کلاه چی ,علی قربانپور
3D Effects of Electro-Thermo-Mechanical Loads on the Behavior of Thick-Walled Piezoelectric Cylinder Reinforced by Functionally Graded BNNTsInternational Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2012) 8 - 10 September 2012, Kashan, I. R. Iranکاشانعلی قربانپور,علی حق شناس,شهروز شمس
Buckling of Piezoelectric Polymeric Annular Plate Reinforced with BNNTs under Multiple LoadingsInternational Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2012) 8 - 10 September 2012, Kashan, I. R. Iranکاشانعلی قربانپور,مجتبی لطیفی,شهروز شمس,علی حق شناس
Electro-thermo-mechanical Axial Buckling of a Piezoelectric Polymeric Cylindrical Shell Reinforced with DWBNNTsInternational Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2012) 8 - 10 September 2012, Kashan, I. R. Iranکاشانعلی قربانپور,شهروز شمس,مائده رهنمامبارکه ,مهرداد اعظمی
Electro Nonlocal Vibration of Double-Boron Nitride Sheet SystemInternational Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2012) 8 - 10 September 2012, Kashan, I. R. Iranکاشانعلی قربانپور,مریم شکروی,سعید امیر
Electro Nonlocal Vibration of Double-Boron Nitride Sheet SystemInternational Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2012) 8 - 10 September 2012, Kashan, I. R. Iranکاشانعلی قربانپور,مریم شکروی,سعید امیر
Small Scale Effect on Nonlinear Vibration of Annular Graphene Sheet Under Thermal FieldInternational Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2012) 8 - 10 September 2012, Kashan, I. R. Iranکاشانعلی قربانپور,سید محمد جواد معبودی نوش ابادی ,سعید امیر,سیدحامد حقیقی قمصری ,حسن فریدفر
Small Scale Effect on Nonlinear Vibration of Annular Graphene Sheet Under Thermal FieldInternational Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2012) 8 - 10 September 2012, Kashan, I. R. Iranکاشانعلی قربانپور,سید محمد جواد معبودی نوش ابادی ,سعید امیر,سیدحامد حقیقی قمصری ,حسن فریدفر
Nonlinear Thermo-Nonlocal Vibration of a SLGS Embedded in a Viscopasternak Foundation Using DQMInternational Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2012) 8 - 10 September 2012, Kashan, I. R. Iranکاشانعلی قربانپور,سیدحامد حقیقی قمصری ,سعید امیر,سید محمد جواد معبودی نوش ابادی
Nonlinear Thermo-Nonlocal Vibration of a SLGS Embedded in a Viscopasternak Foundation Using DQMInternational Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2012) 8 - 10 September 2012, Kashan, I. R. Iranکاشانعلی قربانپور,سیدحامد حقیقی قمصری ,سعید امیر,سید محمد جواد معبودی نوش ابادی