لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۵٬۷۲۱ تا ۵٬۷۴۰ مورد از کل ۵٬۸۷۰ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
Nonlocal Terahertz Wave Characteristics of Embedded Single-Walled Boron Nitride NanotubesIran-Belarus International Conference on Modern Applications of Nanotechnology (IBCN12)مینسکحسن رحیمی پور,م. قیطانی,علی قربانپور,رضا کلاه چی
Surface Stress Effects on the Bending Wave Propagation of Nanobeams Resting on a Pasternak Foundationhttp://www.conferencealerts.com/show-event?id=98602مینسکحسن رحیمی پور,م. قیطانی,علی قربانپور,رضا کلاه چی
بررسی ارتعاشات غیر خطی ورق پلیمری واقع در محیط الاستیکدومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشاتتهرانعلی قربانپور,حسین وثوق ,رضا کلاه چی
Dynamic instability analysis of carbon nanotube-reinforced composite oil pipelines conveying pulsating fluid4th International Conference on Acoustics & Vibration (ISAV2014), ,تهرانعلی قربانپور,محمد صادق قائدی,رضا کلاه چی
Nonlinear vibration and instability of embedded DWCNC conveying nanoflow based on nonlocal Timoshenko beam theoryThe 23rd Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2015تهرانحسن رحیمی پور,علی قربانپور,رضا کلاه چی
تحلیلی ارتعاشی بر اگزوز هواپیمای بدون سرنشین رادارگریز و مافوق صوت به روش اجزاء محدودچهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران تهران،سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مخابرات و فن آوری ماهواره،تهرانعلی قربانپور,محمد صادق قائدی
Optimum Design of Functionally Graded Piezoelectric Cylinder Using Complex Variables Methodکنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایرانشیراززهرا خدامی مرقی,علی قربانپور,الهام حق پرست
Vibration Analysis of Coupled Protein Microtubules Based on Nonlocal Euler-Bernoulli and Timoshenko Beam Theoriesکنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایرانشیراززهرا خدامی مرقی,علی قربانپور,الهام حق پرست
Effect of rotational ambiguity on produce a set of feasible solution for overlapping peaks in analysis of volatile components of Verbena Officinalis L. using gas chromatography - mass spectrometryبیست و یکمین کنفرانس شیمی تجزیهاهوازهومن سیفی,سعید معصوم,هادی قاسمی استرکی,ناهید عبداللهی
Resolving of challenging gas chromatography-mass spectrometry peak clusters in fragrance sample using multicomponent factorization approaches based on polygon inflation algorithm21th Iranian Analytical Chemistry Conference, Shahid Chamran University of AhvazAhvazS. Masoum, S. Ghahari, A. Gholami
Resolving of challenging gas chromatography-mass spectrometry peak clusters in fragrance sample using multicomponent factorization approaches based on polygon inflation algorithmبیست و یکمین کنفرانس شیمی تجزیهاهوازسعید معصوم,صالحه قاهری,علی غلامی
Analysis of overlapped gas chromatography-mass spectrometry data sets of volatile chemical constituents of some medicinal plants using multivariate curve resolution methods by considering rotational ambiguityبیست و یکمین کنفرانس شیمی تجزیهاهوازسعید معصوم,منیژه بهرامی,صالحه قاهری
Buckling analysis of DWCNTs under 2-D magnetic fields based on surface sinsuidal strain gradient theoryThe 23rd Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2015تهرانعلی قربانپور,محمد مسیبی,مجید جمالی,رضا کلاه چی
Potentiality of statistical experimental design in optimization of effective parameters on extraction of essential oil from Rosa damascene Millبیست و یکمین کنفرانس شیمی تجزیهاهوازسعید معصوم,مریم اخباری,افسانه اللهیاری,اسما’ مازوچی
ارزیابی پتانسیل خرابی پیشرونده ناشی از حذف غیرهمزمان دو ستون از قاب های سازه ای از طریق تکنیک تحلیل های متوالی- بخش اول: تئوریدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمرانتبریزعلیرضا پاچناری,ابوالقاسم کرامتی
Nonlinear dynamic analysis using one-dimensional subspace10th International Congress on Civil Engineering (ICCE)تبریززهرا پاچناری,علیرضا پاچناری
روشی برای انتخاب راهکارهای به اشتراک گذاری منابع در زیرساختهای ابر- حسگراولین کنفرانس ملی فنآوری اطلاعات و ارتباطاتتهرانسید علی شریفی,سید مرتضی بابامیر
Investigation into inter-pass cooling time effects on distortion and residual stressبیست و سومین همایش بین المللی مهندسی مکانیکتهرانمحمود عباسی,بهروز باقری,رسول کیوانی
مناهج التعبیر الکتابی فی مرحلة التمهیدیّة و المتوسطةالمیتمر الدولی الأوّل لتعلیم اللغة العربیّة للناطقین بغیرها الرؤی و التجارباستانبولروح اله صیادی نژاد
انتشار، انعکاس و جذب امواج الکترومغناطیسی ازتیغه پلاسمایی مغناطیده ناهمگنِ اتلافیسومین کنفرانس ملی الکترومغناطیس مهندسی ایرانتهرانزینب رحمانی نوش آبادی-سعیده گلهرانی دارانی