لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۵٬۸۰۱ تا ۵٬۸۲۰ مورد از کل ۵٬۸۷۰ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
تحلیلی بر پراکنش شاخص های توسعه مسکن شهرستان های ایراناولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدارتهرانفرحناز ابوالحسنی,صدیقه کیانی سلمی,مژگان دارابی
Position Sensorless Direct Power Control of Brushless DC Motor Driveسمینار فن آوریهای الکترونیک قدرتتهرانابو الفضل حلوائی نیاسر,علیرضا فرجی ارمکی,صابر جمشیدی فر
مدلسازی اکولوژیکی رفتار بیابان (مطاله موردی: حوضه کویر حاج علی قلی)دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانیسمنانسیدحجت موسوی,ابو الفضل رنجبرفردوئی,عباسعلی ولی
مدلسازی اکولوژیکی رفتار بیابان (مطاله موردی: حوضه کویر حاج علی قلی)دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانیسمنانسیدحجت موسوی,ابو الفضل رنجبرفردوئی,عباسعلی ولی
مدلسازی اکولوژیکی رفتار بیابان (مطاله موردی: حوضه کویر حاج علی قلی)دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانیسمنانسیدحجت موسوی,ابو الفضل رنجبرفردوئی,عباسعلی ولی
جریان باد و آیرودینامیک تپه های برخانیدومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانیسمنانسیدحجت موسوی,عباسعلی ولی,ابو الفضل رنجبرفردوئی,رضا قضاوی
جریان باد و آیرودینامیک تپه های برخانیدومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانیسمنانسیدحجت موسوی,عباسعلی ولی,ابو الفضل رنجبرفردوئی,رضا قضاوی
جریان باد و آیرودینامیک تپه های برخانیدومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانیسمنانسیدحجت موسوی,عباسعلی ولی,ابو الفضل رنجبرفردوئی,رضا قضاوی
جریان باد و آیرودینامیک تپه های برخانیدومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانیسمنانسیدحجت موسوی,عباسعلی ولی,ابو الفضل رنجبرفردوئی,رضا قضاوی
نقش تجمع اسمولیت های سازگار و تنظیم اسمزی در تحمل خشکی در گیاه قره (NitrariaschoberiL.) داغدومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانیسمنانابو الفضل رنجبرفردوئی,سیدحجت موسوی
نقش تجمع اسمولیت های سازگار و تنظیم اسمزی در تحمل خشکی در گیاه قره (NitrariaschoberiL.) داغدومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانیسمنانابو الفضل رنجبرفردوئی,سیدحجت موسوی
جاذبه ها و پتانسیلهای گردشگری شهرستان شاهروداولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدارتهرانسیدحجت موسوی
واکاوی طوفانهای گرد و غبار سال 2008 در جنوب و مرکز ایراندومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانیسمنانعباسعلی ولی,فاطمه پناهی,سیدحجت موسوی,سجاد خاموشی
واکاوی طوفانهای گرد و غبار سال 2008 در جنوب و مرکز ایراندومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانیسمنانعباسعلی ولی,فاطمه پناهی,سیدحجت موسوی,سجاد خاموشی
واکاوی طوفانهای گرد و غبار سال 2008 در جنوب و مرکز ایراندومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانیسمنانعباسعلی ولی,فاطمه پناهی,سیدحجت موسوی,سجاد خاموشی
کیفیت ترکیب آلی بیولوژیک شهری و اثرات آن بر عرصه کشاورزیدومین همایش ملی تغییر اقلیم و امنیت غذاییاصفهانحمیدرضا رحمانی,سیدحجت موسوی
پایش تغییرات محیطی کویر دامغان با استفاده از داده های دورسنجی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (1988-2014)دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانیسمنانسیدحجت موسوی
مروری بر برخی از شواهد ژئومورفولوژیکی تغییرات اقلیمی کواترنردومین همایش ملی تغییر اقلیم و امنیت غذاییاصفهانسیدحجت موسوی,حمیدرضا رحمانی
بررسی پتانسیلهای اکوتوریسم 'میدانگل'اولین همایش ملی توریسم و گردشگری سبز در ایرانهمدانزهرا خادمه الرسول,رضا قضاوی,سیدحجت موسوی
بررسی پتانسیلهای اکوتوریسم 'میدانگل'اولین همایش ملی توریسم و گردشگری سبز در ایرانهمدانزهرا خادمه الرسول,رضا قضاوی,سیدحجت موسوی