لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۵٬۸۶۱ تا ۵٬۸۸۰ مورد از کل ۵٬۸۸۹ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
Comparison of the Features of the Text space (traditional) and meta-text (virtual) with emphasis on poststructuralist theory and its criticismFICSSH2014تفلیسعباس شکاری,آزاد محمدی,نجمه احمد آبادی آرانی,صمد محمدی
ارزیابی استراتژیک قابلیت های توسعه گردشگری پایدار (نمونه موردی: چشمه آبگرم وَرتون)کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منایع طبیعی و محیط زیستتهرانصدیقه کیانی سلمی
نقش محصولات کشاورزی در توسعه گردشگری نمونه موردی زعفران در شهرستان گناباداولین کنرفرا نس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیستتهرانیونس غلامی,رسول حیدری سورشجانی
نقش محصولات کشاورزی در توسعه گردشگری نمونه موردی زعفران در شهرستان گناباداولین کنرفرا نس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیستتهرانیونس غلامی,رسول حیدری سورشجانی
نقش امنیت در پدافند غیرعامل با تأکید بر امنیت غذایی ساکنین شهرهااولین کنرفرا نس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیستتهرانیونس غلامی,رسول حیدری سورشجانی
نقش امنیت در پدافند غیرعامل با تأکید بر امنیت غذایی ساکنین شهرهااولین کنرفرا نس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیستتهرانیونس غلامی,رسول حیدری سورشجانی
نقش آموزه ها و ایدئولوژی در محیط زیست شهریاولین کنرفرا نس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیستتهرانیونس غلامی
مطالعه¬ی اثرات میدان الکتریکی بر کنترل خواص الکترونی در نانودیسک¬های¬ گرافینی شش ضلعیدوازدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایراناصفهانمرضیه فرکیان,روح اله فرقدان
سلامتی جسمی، روانی و اخلاقی رهاورد اوستا برای انسان امروزیششمین همایش بین المللی ادیان توحیدیاصفهانمحمد مشهدی,فاطمه اسکندری,عباس رجبی گوندره
جریان¬های اسپین قطبیده در نانو حلقه¬های گرافنی سه پایانه¬ایدوازدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایراناصفهانعلی صحت,روح اله فرقدان
بررسی خواص الکترونی و مغناطیسی در دیسک¬های تحت کشش گرافیندوازدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایراناصفهانمحمد مقدسین,روح اله فرقدان,امید سلطانی
مغناطش¬های جایگزیده در زنجیرهای کربنیِ آزاددوازدهمین فیزیک ماده چگال انجمن فیزیک ایراناصفهانمرضیه یوسفی شیدانی,روح اله فرقدان
بی نظمی اندرسون و برهمکنش های الکترون-الکترون در نانو نفاط کوانتومیبیستمین گردهمایی فیزیک ماده چگال،دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجانزنجانمحمد مقدسین,روح اله فرقدان
اثر برهمکنش الکترون-فونون در ترابرد الکتریکی زنجیره های کربنی با اتصالات گرافینیبیستمین گردهمایی فیزیک ماده چگال،دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجانزنجانمرضیه یوسفی شیدانی,روح اله فرقدان
electric- field controlled spin polarization in triangular graphene quantum ring5th international conference on nanostructuresکیشروح اله فرقدان
مطالعه اثرات میدان بر خصوصیات الکترونی و مغناطیسی دیسک¬های گرافینی مستطیلی دولایهکنفرانس فیزیک ایرانزاهدانمرضیه فرکیان,روح اله فرقدان
اثرات میدان الکتریکی در واقطبیدگی اسپینی نانو حلقه¬های شش ضلعی گرافینیدومین همایش ملی الکترونیکی کاربردهای فیزیکجهرممرضیه فرکیان,روح اله فرقدان
اثر میدان های الکتریکی بر کنترل جریان های اسپین قطبیده در نانوحلقه گرافینیششمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نوراصفهانروح اله فرقدان,مرضیه یوسفی شیدانی
مطالعه اثر میدان های الکتریکی عرضی بر نوسانات اهارانوف بوهم حلقه های گرافینیششمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نوراصفهانروح اله فرقدان,مرضیه فرکیان
مطالعه اثر جفت شدگی اسپین-مدار بر ترابرد الکترونی در نانوساختارهای مثلثی گرافینششمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نوراصفهانروح اله فرقدان,مریم لقائی,ابراهیم حیدری