حسین خراسانی زاده

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۷مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات)صنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۷۲حرارت و سیالاتNew South Whales
دکتری۱۳۷۶حرارت و سیالاتNew South Whales

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۳۳

سوابق اجرایی

مسئولیتهای علمی، آموزشی و  اجرائی:
عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان از شهریور 1376 که تاکنون ادامه دارد.

رئیس مرکز محاسبات و دبیر کمیته انفورماتیک دانشگاه کاشان از مهر 1376 تا بهمن 1377.

مدیر گروه مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان از اسفند 1377 تا تیر 1380.

معاون دانشکده مهندسی و عضو شورای آموزشی دانشگاه کاشان از شهریور 1380 تا بهمن 1381.

عضو شورای پژوهشی دانشگاه کاشان از بهمن 1379 تا دی 1380 و از اردیبهشت 1383 تا مرداد 1386.

مدیر کل پژوهشی دانشگاه کاشان از آذر 1383 تا مرداد 1386.

عضو شورای دانشگاه کاشان از بهمن 1384 تا شهریور 1386.

عضو شورای پژوهشکده انرژی دانشگاه کاشان از فروردین 1389 که تاکنون ادامه دارد.

عضو شورای آموزشی پژوهشکده انرژی دانشگاه کاشان از فروردین 1389 که تاکنون ادامه دارد.

عضو کمیته تحقیقات شرکت آب و فاضلاب کاشان از سال 1380 که تاکنون ادامه دارد.

عضو هیئت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان اصفهان از سال 1393.

رئبیس مرکز تحقیقات علمی کاربردی آب، تغییر اقلیم و خشکسالی از مهر 1395.

عضو شورای دانشگاه کاشان از مهر 1395.

عضو شورای حفاظت منابع آب شهرستان کاشان از سال 1395.

عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهش های شورای شهر کاشان و رییس کارگروه آب و محیط زیست آن از زمستان 1396.

کارشناسی:
مکانیک سیالات 1 و 2 (مهندسی مکانیک)
مکانیک سیالات (مهندسی معدن- فیزیک)
ترمودینامیک  1 و 2 (مهندسی مکانیک)
انرژی خورشیدی
سیستم های انتقال آب
موتورهای احتراق داخلی
ماشین های حرارتی (معدن)
آزمایشگاه مکانیک سیالات
آزمایشگاه شیمی صنعتی


تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکترا):
ترمودینامیک پیشرفته
کاربردهای انرژی خورشیدی در ایران
تکنولوژی معماری 3

- تحصیل، تدریس و تحقیق در دانشگاه New South Whales استرالیا از سال 1370 تا سال 1376

مسئولیتهای علمی، آموزشی و  اجرائی در ایران:
عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان از شهریور 1376 که تاکنون ادامه دارد.

رئیس مرکز محاسبات و دبیر کمیته انفورماتیک دانشگاه کاشان از مهر 1376 تا بهمن 1377.

مدیر گروه مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان از اسفند 1377 تا تیر 1380.

معاون دانشکده مهندسی و عضو شورای آموزشی دانشگاه کاشان از شهریور 1380 تا بهمن 1381.

عضو شورای پژوهشی دانشگاه کاشان از بهمن 1379 تا دی 1380 و از اردیبهشت 1383 تا مرداد 1386.

مدیر کل پژوهشی دانشگاه کاشان از آذر 1383 تا مرداد 1386.

عضو شورای دانشگاه کاشان از بهمن 1384 تا شهریور 1386.

عضو شورای پژوهشکده انرژی دانشگاه کاشان از فروردین 1389 که تاکنون ادامه دارد.

عضو شورای آموزشی پژوهشکده انرژی دانشگاه کاشان از فروردین 1389 که تاکنون ادامه دارد.

عضو کمیته تحقیقات شرکت آب و فاضلاب کاشان از سال 1380 که تاکنون ادامه دارد.

عضو هیئت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان اصفهان از سال 1393.
رئبیس مرکز تحقیقات علمی کاربردی آب، تغییر اقلیم و خشکسالی از سال 1395.

عضو شورای دانشگاه کاشان از مهر 1395.

عضو شورای حفاظت منابع آب شهرستان کاشان از سال 1395.

عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهش های شورای شهر کاشان و رییس کارگروه آب و محیط زیست آن از زمستان 1396.

کارشناسی:
مکانیک سیالات 1 و 2 (مهندسی مکانیک)
مکانیک سیالات (مهندسی معدن- فیزیک)
ترمودینامیک  1 و 2 (مهندسی مکانیک)
سیستم های انتقال آب
موتورهای احتراق داخلی
ماشین های حرارتی (معدن)
آزمایشگاه مکانیک سیالات
آزمایشگاه شیمی صنعتی


تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکترا):
ترمودینامیک پیشرفته
کاربردهای انرژی خورشیدی در ایران
تکنولوژی معماری 3

ساعات حضور