حسین خراسانی زاده

برنامه درسی و حضور دکتر حسین خراسانی زاده

 (نیمسال دوم 1403-1402)

 

10-8

12-10

 

16-14

18-16

20-18

شنبه

مراجعه دانشجویان ارشد و دکتری با هماهنگی

مراجعه دانشجویان ارشد و دکتری با هماهنگی

 

آز سیالات

آز سیالات

آز سیالات

یکشنبه

جلسات پژوهشی خارج از دانشگاه

جلسات پژوهشی خارج از دانشگاه

 

امور پژوهشی

امور پژوهشی

دوشنبه

تاسیسات مکانیکی، برقی و ... (پ انرژی)

مراجعه آزاد دانشجویان

امور پژوهشی یا جلسات

امور پژوهشی

سه شنبه

مراجعه آزاد دانشجویان

آز سیالات

 

امور پژوهشی

امور پژوهشی

چهارشنبه

جلسات

جلسات

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۷مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات)صنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۷۲حرارت و سیالاتNew South Whales
دکتری۱۳۷۶حرارت و سیالاتNew South Whales

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۳۶

سوابق اجرایی

مسئولیتهای علمی، آموزشی و  اجرائی:
عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان از شهریور ۱۳۷۶ که تاکنون ادامه دارد.

رئیس مرکز محاسبات و دبیر کمیته انفورماتیک دانشگاه کاشان از مهر ۱۳۷۶ تا بهمن ۱۳۷۷.

مدیر گروه مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان از اسفند ۱۳۷۷ تا تیر ۱۳۸۰.

معاون دانشکده مهندسی و عضو شورای آموزشی دانشگاه کاشان از شهریور ۱۳۸۰ تا بهمن ۱۳۸۱.

عضو شورای پژوهشی دانشگاه کاشان از بهمن ۱۳۷۹ تا دی ۱۳۸۰ و از اردیبهشت ۱۳۸۳ تا مرداد ۱۳۸۶.

مدیر کل پژوهشی دانشگاه کاشان از آذر ۱۳۸۳ تا مرداد ۱۳۸۶.

عضو شورای دانشگاه کاشان از بهمن ۱۳۸۴ تا شهریور ۱۳۸۶ و  از مهر 1395 تا آبان 1400.

عضو شورای پژوهشکده انرژی دانشگاه کاشان از فروردین 1389 تا فروردین 1402.

عضو شورای آموزشی پژوهشکده انرژی دانشگاه کاشان از فروردین 1389 تا فروردین 1402.

عضو کمیته تحقیقات شرکت آب و فاضلاب کاشان از سال ۱۳۸۰ که تاکنون ادامه دارد.

عضو هیئت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان اصفهان از سال 1393 تا 1401.

رئیس مرکز تحقیقات علمی کاربردی آب، تغییر اقلیم و خشکسالی دانشگاه کاشان از مهر 1395  تا فروردین 1402.

عضو شورای حفاظت منابع آب شهرستان کاشان از سال 1395 تا سال 1400.

عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهش های شورای شهر کاشان و رییس کارگروه آب و محیط زیست آن از زمستان 1396 تا 1398.

کارشناسی:

 1. مکانیک سیالات ۱ و ۲ (مهندسی مکانیک)
 2. مکانیک سیالات (مهندسی معدن- فیزیک)
 3. ترمودینامیک  ۱ و ۲ (مهندسی مکانیک)
 4. سیستم های انتقال آب
 5. موتورهای احتراق داخلی
 6. ماشین های حرارتی (معدن)
 7. آزمایشگاه مکانیک سیالات
 8. آزمایشگاه شیمی صنعتی

دوره های ارشد و دکترا:

 1. ترمودینامیک پیشرفته
 2. کاربرد انرژی خورشیدی
 3. کاربرد انرژی خورشیدی در ایران
 4. مباحث منتخب در انرژی
 5. تکنولوژی نیروگاه‌های حرارتی، خورشیدی و هیدروژن خورشیدی
 6. تکنولوژی معماری
 7. تاسیسات مکانیکی، الکتریکی و تجهیزات
 8. سیستم های مکانیکی، برقی و کنترل در ساختمان

- تحصیل، تدریس و تحقیق در دانشگاه New South Whales استرالیا از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۷۶

 

مسئولیتهای علمی، آموزشی و  اجرائی در ایران:
عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان از شهریور ۱۳۷۶ که تاکنون ادامه دارد.

رئیس مرکز محاسبات و دبیر کمیته انفورماتیک دانشگاه کاشان از مهر ۱۳۷۶ تا بهمن ۱۳۷۷.

مدیر گروه مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان از اسفند ۱۳۷۷ تا تیر ۱۳۸۰.

معاون دانشکده مهندسی و عضو شورای آموزشی دانشگاه کاشان از شهریور ۱۳۸۰ تا بهمن ۱۳۸۱.

عضو شورای پژوهشی دانشگاه کاشان از بهمن ۱۳۷۹ تا دی ۱۳۸۰ و از اردیبهشت ۱۳۸۳ تا مرداد ۱۳۸۶.

مدیر کل پژوهشی دانشگاه کاشان از آذر ۱۳۸۳ تا مرداد ۱۳۸۶.

عضو شورای دانشگاه کاشان از بهمن ۱۳۸۴ تا شهریور ۱۳۸۶.

عضو شورای پژوهشکده انرژی دانشگاه کاشان از فروردین ۱۳۸۹ که تاکنون ادامه دارد.

عضو شورای آموزشی پژوهشکده انرژی دانشگاه کاشان از فروردین ۱۳۸۹ که تاکنون ادامه دارد.

عضو کمیته تحقیقات شرکت آب و فاضلاب کاشان از سال ۱۳۸۰ که تاکنون ادامه دارد.

عضو هیئت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان اصفهان از سال ۱۳۹۳.

رئبیس مرکز تحقیقات علمی کاربردی آب، تغییر اقلیم و خشکسالی از سال ۱۳۹۵.

عضو شورای دانشگاه کاشان از مهر ۱۳۹۵.

عضو شورای حفاظت منابع آب شهرستان کاشان از سال ۱۳۹۵.

عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهش های شورای شهر کاشان و رییس کارگروه آب و محیط زیست آن از زمستان ۱۳۹۶.

دروس تدریس شده در،

دوره های کارشناسی:

 1. مکانیک سیالات ۱ و ۲ (مهندسی مکانیک)
 2. مکانیک سیالات (مهندسی معدن- فیزیک)
 3. ترمودینامیک  ۱ و ۲ (مهندسی مکانیک)
 4. سیستم های انتقال آب
 5. موتورهای احتراق داخلی
 6. ماشین های حرارتی (معدن)
 7. آزمایشگاه مکانیک سیالات
 8. آزمایشگاه شیمی صنعتی

دوره های ارشد و دکترا:

 1. ترمودینامیک پیشرفته
 2. کاربرد انرژی خورشیدی
 3. کاربرد انرژی خورشیدی در ایران
 4. مباحث منتخب در انرژی
 5. تکنولوژی نیروگاه‌های حرارتی، خورشیدی و هیدروژن خورشیدی
 6. تکنولوژی معماری
 7. تاسیسات مکانیکی، الکتریکی و تجهیزات
 8. سیستم های مکانیکی، برقی و کنترل در ساختمان

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیمسال دوم

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰ - - - - - -
۱۰-۱۲ - - - - - -
۱۲-۱۴ - - - - - -
۱۴-۱۶ - - - - - -
۱۶-۱۸ - - - - - -
۱۸-۲۰ - - - - - -