برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان آزمایشگاه مکانیک سیالات
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه از ساعت 14 تا 16
عنوان آزمایشگاه مکانیک سیالات
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه از ساعت 16 تا 18
عنوان آزمایشگاه مکانیک سیالات
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 8 تا 10
عنوان ترمودینامیک پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 14 تا 16
عنوان ترمودینامیک پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 14 تا 16
عنوان ترمودینامیک پیشرفته
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 14 تا 16
عنوان ترمودینامیک پیشرفته
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 14 تا 16
عنوان آز سیالات
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 15:30-17:00
مکان برگزاری مجازی (LMS)
منابع

Fluid Mechanics (Any textbook)

عنوان آز سیالات
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 14- 15:30
مکان برگزاری مجازی (LMS)
منابع

Fluid Mechanics (any textbook)

عنوان آز سیالات
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری چهارشنبه 9:30- 11:00
مکان برگزاری مجازی (LMS)
عنوان ترمودینامیک پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه، سه شنبه، چهارشنبه 15:30- 17:00
مکان برگزاری مجازی LMS
منابع

Advanced Thermodynamics