دانشگاهی

1) تحلیل عددی گرمایش کفی ساختمان و مقایسه آن با گرمایش متمرکز، کارفرما: دانشگاه کاشان،  اتمام خرداد 1384.
2) طراحی و ساخت یک اجاق خورشیدی برای پخت نان در مقیاس خانگی، کارفرما: دانشگاه کاشان، اتمام شهریور 1392.

3) جمع آوری داده‌ها برای تخمین تشعشع خورشیدی و تعیین زاویه بهینه کلکتورهای تخت خورشیدی در کاشان، کارفرما: دانشگاه کاشان، اتمام آبان 1392.
4) تهیه یک مدل مناسب برای تشعشع پخش شده خورشیدی و تعیین زاویه بهینه سطوح خورشیدی در طبس، کارفرما: دانشگاه کاشان، اتمام 1393
5) بررسی عددی جریان سیال، انتقال حرارت و تولید انتروپی در جابه جایی توام نانوسیال با خواص متغیر در محفظه ای با دو منبع گرم دایره ای، کارفرما: دانشگاه کاشان، اتمام 1394.
6) توسعه مدل های جدید وابسته به شاخص صافی هوا برای پیش بینی تشعشع پخشی در شهر کرمان، کارفرما: دانشگاه کاشان، اتمام 1395.

7) ارزیابی پتانسیل انرژی خورشیدی در ایران به روش اگزرژی، کارفرما: دانشگاه کاشان،  اتمام فروردین 1398.

8) توسعه معادلات جبری برای ارزیابی عملکرد کلکتورهای تخت مینی کانالی، کارفرما: دانشگاه کاشان، اتمام تیر 1400.


 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۴ شهریور ۱۴۰۰