افتخارات کسب شده

1) استاد نمونه آموزشی در سال 1392
2) استاد نمونه پژوهشی در سال 1392
3) دریافت پایه تشویقی پژوهشی از 1394/1/1

4) استاد نمونه پژوهشی در سال 1394

5) استاد نمونه آموزشی در سال 1394

6) مقاله پر استناد:

آخرین ویرایش۳۰ دی ۱۳۹۷