ارائه شده در کنفرانسها

مقالات ارائه شده در کنفرانس‌ها:

 1) Khorasanizadeh H., Behnia, M., Morrison, G.L. "Effect of an Incoming Jet on Thermal Stratification of Hot Water Tanks". Presented at the Fifth Australasian Heat and Mass Transfer Conference, Brisbane, Australia, November, 1992.

 2) Khorasanizadeh H., Leonardi, E. & Reizes, J. "Effect of Large Viscosity Variation on Heat Transfer in Rayleigh‑Benard Convection". Presented at the Sixth Australasian Heat and Mass Transfer Conference, Sydney, Australia, December, 1996.

 3) Khorasanizadeh H., Leonardi, E. & Reizes, J.  "A Numerical Study of Stability of Squares in Rayleigh‑Benard Convection". Presented at the International Symposium on Advances in Computational Heat Transfer, Cesme, Turkey, May 1997.

4) حسین خراسانی زاده، مهدی معرفت و کامران نائیجی، "اهمیت و نحوه انجام آزمون هوابندی در و پنجره های ساختمان"، ارانه شده در دومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در بخش ساختمان، تهران، اسفند 1381.

5) نادر شکوهی دولت آبادی، حسین خراسانی زاده، "موتور احتراق داخلی اشتعال جرقه ای با شارژ همگن" ارائه شده در کنفرانس دانشجوئی مهندسی مکانیک, آبان 1381، دانشگاه مازندران.

6) حسین خراسانی زاده، قنبر علی شیخ زاده و علی اکبر عظمتی، "بررسی عددی جریان و توزیع دما در یک محل با استفاده از سیستم گرمایش کفی"، چهارمین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، تهران، اردیبهشت 1384.

7) حسین خراسانی زاده، قنبر علی شیخ زاده و مجید سبز پوشانی، "مطالعه و بررسی میزان تاثیر سایبان غیر ساختمانی بر بار برودتی ساختمان"، پنجمین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، تهران، اردیبهشت 1385.

8) مجید سبز پوشانی، حسین خراسانی زاده و قنبر علی شیخ زاده، "بررسی تاثیر جهت گیری، جنس و رنگ جداره بیرونی ساختمان بر حرارت اکتسابی از خورشید"، پنجمین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، تهران، اردیبهشت 1385.

9) قنبر علی شیخ زاده، مجید سبزپوشانی و حسین خراسانی زاده، "بررسی سایبانهای ساختمانی و تعیین تاثیر آنها بر بار برودتی ساختمان"، پنجمین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، تهران، اردیبهشت 1385.

10) حسین خراسانی زاده، قنبر علی شیخ زاده و علی اکبر عظمتی، "بررسی عددی میدان جریان و انتقال حرارت در یک محفظه (اتاق) بصورت دو بعدی با گرمایش کفی"، چهاردهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اردیبهشت 1385.

11) قنبر علی شیخ زاده، حسین خراسانی زاده و  مجید میرزابیگی "بررسی الگوهای جریان جابجایی آزاد در یک لایه نازک آب، چهاردهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اردیبهشت 1385.

12) حسین خراسانی زاده ، قنبر علی شیخ زاده و سید قاسم رسولی فرد، "بررسی و مدلسازی اثر استفاده از تکنولوژی تقویت فشار مبرد مایع در سیکل های تبرید تراکم"، شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک، دانشگاه باهنر کرمان، اردیبهشت 1387.

13) قنبر علی شیخ زاده، حسین خراسانی زاده و  پیمان حسینی، "بررسی تحلیلی و عددی انتقال حرارت جابجایی آزاد و تشعشع در یک لایه نازک آب"، شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک، دانشگاه باهنر کرمان، اردیبهشت 1387.

14) حسین خراسانی زاده ، قنبر علی شیخ زاده، حمید ایرجی راد و علی اکبر عظمتی، "مطالعه مقایسه ای عددی و سه بعدی میدان جریان و انتقال حرارت در اتاق گرم شونده با سیستم گرمایش از کف و یا گرمایش متمرکز"، دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، اردیبهشت 1388.

15) حسین خراسانی زاده، قنبر علی شیخ زاده و بابک اسراردل، "مطالعه و مدلسازی عددی میدان جریان و توزیع دما در فضاهای تهویه شونده"، اولین کنفرانس بین ­المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع ایران، تهران، خرداد 1388.

16) قنبر علی شیخ زاده، حسین خراسانی زاده، نستوه صدوقی، علی ضیائی، "مطالعه عددی پارامترهای موثر بر توانایی پوششی یک هود واقع در محیطی با وجود جریان هوااولین کنفرانس بین­المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع ایران، تهران، خرداد 1388.

17) قاسم رسولی فرد، حسین خراسانی زاده و قنبر علی شیخ زاده، "بررسی و مدلسازی اثر استفاده از تکنولوزی تقویت فشار مبرد مایع در سیکل های تبرید تراکم بخار اولین کنفرانس بین­المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع ایران، تهران، خرداد 1388.

18) حسین خراسانی زاده ، قنبر علی شیخ زاده، حمید ایرجی راد و علی اکبر عظمتی، "مطالعه عددی و سه بعدی توزیع دما و انتقال حرارت در یک اتاق با گرمایش کفی و مقایسه با گرمایش متمرکز" هفدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، اردیبهشت 1388.

19) حسین خراسانی زاده، قنبر علی شیخ زاده، امیر رضا صابونچی و هادی بت شکن، "شبیه سازی عددی میدان جریان و انتقال حرارت در یک اتاق با پانل سرمایش تشعشعی"، دومین کنفرانس بین­المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع ایران، تهران، خرداد 1389.

20) مجید سبز پوشانی و حسین خراسانی زاده، "بررسی و مقایسه راندمان دو سیستم ترکیبی کلکتور خورشیدی-گرمایش کفی و کلکتور خورشیدی-رادیاتور برای گرمایش سالن های مرغداری"، دومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع ایران، تهران، خرداد 1389.

21) مجید سبز پوشانی، مجید منعم زاده و حسین خراسانی زاده، مدلسازی و شبیه سازی سیستم ترکیبی کلکتور خورشیدی و گرمایش کفی برای گرمایش سالن های مرغداری، کنفرانس و نمایشگاه مدیریت و بهینه سازی انرژی، تهران، مرداد 1389.

22) Hossein Khorasanizadeh, Ghanbar Ali Sheikhzadeh & Yashar Bolfe Teymoori, Numerical Modelling of Flow Field and Heat Transfer of Nanofluid in a Trapezoidal Microchannel, 13th Annual & 2nd International Fluid Dynamics Conference, 26-28 Oct. 2010, Shiraz University, Iran.

23) Hosseini  R., Hosseini N. & Khorasanizadeh H., An experimental study of combining a photovoltaic system with a heating system, World Renewable Energy Congress, 8-11 May 2011, Linkoping, Sweden.

24) حسین خراسانی زاده، مجید سبز پوشانی و رضا عبدالهی طاهری، "شبیه سازی عددی اثر پارامترهای هندسی بر عملکرد گرمایی کلکتور خورشیدی غیر شیشه ای نفوذ پذیر، اولین کنفرانس سالانه انرژی پاک، کرمان، ایران، 4و 5 اسفند 89.

25) مجید سبزپوشانی، حسین خراسانی زاده و رضا عبدالهی طاهری، "مطالعه عددی اثر باد بر عملکرد کلکتور خورشیدی بدون پوشش نفوذپذیر"، نوزدهمین همایش سالیانه مهندسی مکانیک ایران، دانشگاه بیرجند، 20 لغایت 22 اردیبهشت 1390.

26) حسین خراسانی زاده، علی اکبر عباسیان آرانی و مجید نیکفر، "محاسبه و مقایسه مصرف انرژی و برآورد هزینه ها در دو سیستم گرمایش از کف و رادیاتوری در یک واحد ساختمانی"، سومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع ایران، تهران، هتل المپیک، خرداد 1390.

27) مجید سبزپوشانی، حسین خراسانی زاده و رضا عبدالهی طاهری،"تحلیل عددی عملکرد گرمایی کلکتور خورشیدی بدون پوشش نفوذپذیر،هشتمین کنفرانس بین المللی انرژی، ایران، تهران، 1389.

28) Hossein Khorasanizadeh & Majid Nikfar,Entropy generation in a lid-driven cavity filled with copper-water nanofluid”, The 7th International Conference on Computational Heat and Mass Transfer, Istanbul, Turkey, 18-21 July, 2011.

29) حسین خراسانی‌زاده، مجید سبزپوشانی، مصطفی قربانی و احمد روشن‌بین، "بررسی اقتصادی استفاده از سایبان ساختمانی در بالا دست یک پنجره نمونه در دیوار جنوبی در شهر کاشان، اولین همایش ملی انرژی باد و خورشید، اسفند 1390.

30) سعید نظری، حسین خراسانی زاده، کسری محمدی و مهرداد نادری بنی، "مطالعه عددی جابجایی آزاد نانو سیال­های غیرنیوتنی در یک محفظه‌ی مربعی با دیوارهای گرم و سرد، چهارمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت،  اردیبهشت 1391، دانشگاه صنعت نفت، اهواز، ایران.

31) Hossein Khorasanizadeh, Ghanbar Ali Sheikhzadeh, Najmeh Hajialigol, Masoumeh Ebrahim Qomi & Roghayeh Heydari, “Effect of aspect ratio on entropy generation in a lid-driven enclosure using nanofluid”, 20th Annual International Conference on Mechanical Engineering,  Shiraz University, Shiraz, Iran, 16-18 May, 2012.

32) حسین خراسانی زاده، رضا حسینی ابرده و  نغمه حسینی، "مطالعه‌ی تجربی ترکیب گردآورنده‌های خورشیدی الکتریکی و حرارتی"، بیستمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز، اردیبهشت 1391.

33) حسین خراسانی زاده، مجید سبز پوشانی، سمیه مرادخانی و داود فدایی، "طراحی یک سیستم خورشیدی نمونه برای تولید عرقیات گیاهی در شرایط شهرستان کاشان"، بیستمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز، اردیبهشت 1391.

34) حسین خراسانی زاده، رضا حسینی ابرده و آناهیتا عظیمی، "مطالعه آزمایشگاهی و تحلیلی اثر استفاده از بازتابنده‌های تخت بر روی عملکرد کلکتور صفحه تخت"، بیستمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز، اردیبهشت 1391.

35) Hossein Khorasanizadeh, Jafar Amani & Mehdi Hemmat, Numerical Study of Cu-water Nanofluid Mixed Convection and Entropy Generation in an Inclined Square Cavity with Inlet and Outlet Ports, Iran-Belarus International Conference on Modern Applications of  Nanotechnology , Minsk, Belarus, June, 2012.

36) Hossein Khorasanizadeh, Saeed Bahreini, Ahmad Roshanbin, Mehdi Ghorbani & Mohammad Reza Khosrojerdi, Numerical study of a nanofluid variable properties in C-shaped enclousers, International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2012), Kashan, Iran, Sept. 2012.

37) احمد صابری، قنبرعلی شیخ‌زاده و حسین خراسانی زاده،  مطالعه عددی اثرات ضخامت و ضریب هدایت حرارتی رسوب بر میدان جریان و انتقال حرارت در یک مبدل حرارتی دو لوله‌ای، چهارمین همایش ملی مبدل های گرمایی، تهران، مرکز همایش‌های صدا و سیما، آبان 1391.

 38) Khorasanizadeh H., Roshanbin A., Bahreini S., Effect of nanofluid and moving wall location on the characteristics of mixed convection flow in a lid-driven square cavity, 7th Students Conference on Mechanical Engineering, University of Tehran, Feb. 19-21, 2013.

39) حسین خراسانی زاده، علیرضا آقایی و حمید رضا احترام، پتانسیل‌سنجی انرژی خورشیدی و تعیین زاویه بهینه کلکتورهای خورشیدی در شهر ارومیه، دومین همایش ملی انرژی باد و خورشید، تهران، سوم اسفند 1391.

40) Khorasanizadeh H., Naderi Beni M., Simulation of forced convection heat transfer in solar air heater with different aspect ratio, 21st Annual International Conf. on Mechanical Engineering, K. N. Toosi University of Technology, May 7-9, 2013.

41) حسین خراسانی زاده، حمید رضا احترام و علیرضا آقایی، بررسی عددی تاثیر حرکت براونی در جابجایی ترکیبی نانوسیال در محفظه با یک منبع مربعی گرم مرکزی، بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، 17 تا 19 اردیبهشت 1392.
42) حسین خراسانی زاده، قنبرعلی شیخ‌زاده و سعید بیدگلی بیدگلی، "مطالعه‌ عددی جابه‌جایی آزاد نانوسیال آب – آلومینا با خواص متغیر در یک محفظه‌ی مربعی دارای یک پره‌ی U شکل واقع شده روی منبع حرارتی دما ثابت در کف"، کنفرانس سراسری مهندسی مکانیک ایران، موسسه بین المللی آموزشی پژوهشی خوارزمی، شیراز، 8 اسفند 1392.
43) حسین خراسانی زاده، علیرضا آقایی و حمید رضا احترام، "بررسی تاثیر میدان مغناطیسی بر تولید انتروپی نانوسیال با خواص متغیر در یک محفظه ذورنقه‌ای"، بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز، 2 تا  4 اردیبهشت 1393.

44) حسین خراسانی زاده، احمد روشن بین، سعید بحرینی و سید مهدی دیهیم، "اثر کسر حجمی نانوذرات و نسبت ابعادی محفظه C شکل بر جابه‌جایی ترکیبی نانوسیال آب-اکسید آلومینیم با خواص متغیر"، بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز، 2 تا  4 اردیبهشت 1393.

45) حسین خراسانی زاده، حمید رضا احترام، علیرضا آقایی و مهدیس مسلمی عقیلی، "بررسی اثر پره رسانای حرارتی بر جابه‌جایی اجباری نانوسیال در یک مبدل حرارتی"، پنجمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمایی و نفت، دانشگاه علم وصنعت ایران، اردیبهشت 1393.   

46) علیرضا آقایی، حسین خراسانی‌زاده و هادی فلاح، "خنک‌کاری محفظه‌ی ذوزنقه‌ای تحت تاثیر میدان مغناطیسی با جابه‌جایی ترکیبی نانوسیال  دومین کنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق و انرژی، تهران، خرداد 1393.

47) آرزوسادات بطحایی و حسین خراسانی­ زاده، "شبیه‌سازی اثر اقدامات اصلاحی برای کاهش مصرف انرژی در یک ساختمان نمونه اداری در دانشگاه کاشان"، همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه، مرداد 1393.

48) حسین خراسانی‌زاده، علیرضا آقایی، مجتبی سپهرنیا، "مقایسه بازده تجربی و تئوری یک کلکتور خورشیدی تخت تجهیز شده با بازتابنده،  ششمین همایش ملی انرژی های تجدید پذیر"،  تهران، 22  آبان 1393.

49) حسین خراسانی زاده، مجتبی سپهرنیا، رضا صادقی و محمد ادیبی، "کاربرد نانوسیال آب- اکسید آلیمینیوم در کاهش مصرف انرژی و بهبود انتقال حرارت"، چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، تهران، بهمن 1393.
50)
محمد علی هزار و حسین خراسانی زاده، "تحلیل اگزرژی شیمیایی زغال سنگ با استفاده از نرم افزار EES"، کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست، دانشگاه تهران، 15 و 16 اردیبشهت 94.
51) حسین خراسانی‌زاده، علیرضا آقایی، سعید صدری و پیمان آذری، "توسعه یک مدل جدید برای پیش بینی تشعشع پخشی خورشیدی"، هفتمین همایش ملی انرزی های پاک و کارآمد، تهران, 31 اردیبهشت 94.
52) سید محمد مهدی ثابت، حسین خراسانی زاده، امیر حسن زاده نجاری و سید عبدالمهدی هاشمی، "محاسبه بازده کلکتور خورشیدی صفحه تخت با استفاده از نتایج آزمایش های تجربی"، هفتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد، تهران 31 خرداد 94.
53)
محمد علی هزار و حسین خراسانی زاده، "تحلیل انرژی یک آبگرمکن خورشیدی خانگی با کلکتور تخت"، دومین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی انرژی خورشیدی، دانشگاه تهران, 8 تا 9 شهریور 1394.
54) محمد علی هزار، حسین خراسانی زاده و رضا مداحیان، "بررسی استخرخورشیدی و روابط حاکم برپایداری جریان در یک استخر خورشیدی"، دومین کنفرانس و نمایشگاه بین­المللی انرژی خورشیدی، دانشگاه تهران, 8 تا 9 شهریور 1394.
55) حسین خراسانی‌زاده، علیرضا آقایی، احمد آبابایی و شایان سلیمان، "بررسی اثر کاربرد نانوسیال بر میدان جریان و انتقال حرارت در محفظه‌ای با موانع سرد استوانه‌ای"، شانزدهمین کنفرانس ملی دینامیک شاره‌ها، کرمانشاه، دانشگاه رازی، 26-28 آبان 1394.

56) A.A. Azemati, B. Shirkavand Hadavand, H. Khorasanizadeh & G.A. Sheikhzadeh, Thermo-mechanical behavior of urethane/nano aluminum oxide  composite, The 6th international color and coating congress, Inst. for color science and technology, Tehran, Iran, 10-12 November 2015.

57) علی عارف‌منش، حسین خراسانی‌زاده، علیرضا آقایی، حمیدرضا احترام و مسیح شکرآمیز، "بررسی اثر مدلKKL  بر میدان جریان و انتقال حرارت نانوسیال در محفظه مثلثی" بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد، 7 تا  9 اردیبهشت 1395.

58) حسین خراسانی‌زاده، سروش صدری پور و علیرضا آقایی، "بررسی عددی مشخصه‌های حرارتی و هیدرولیکی کلکتورهای خورشیدی کنگره‌دار هواگرم"، دومین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تأسیسات حرارتی و برودتی، دانشگاه بیرجند، 6 و 7 مهر 1395.

59) محمدعلی هزار، حسین خراسانی‌زاده، رضا مداحیان، "بررسی پارامترهای مؤثر در عملکرد استخرهای خورشیدی کم عمق"، دومین کنفرانس تهویه مطبوع و تأسیسات حرارتی و برودتی، دانشگاه بیرجند، 6 و 7 مهر 1395.

60) A. Farzanegan, N. Khorasanizadeh, Gh.A. Sheikhzadeh, H. Khorasanizadeh, Characterization of Vertical Baffling Effect on Flow Behavior in Flotation Columns Using Two-Phase CFD, XV. INTERNATIONAL MINERAL PROCESSING SYMPOSIUM AND EXHIBITION, Istanbul-Turkey, OCTOBER 19-21, 2016.

61) محمدعلی هزار، حسین خراسانی‌زاده، رضا مداحیان،"مقایسه استخرهای خورشیدی کم‌عمق و گرادیان نمک"، نخستین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری، شهرسازی، جغرافیا و محیط زیست پایدار، مشهد، 15 آبان 95.

62) A.A. Azemati,  H. Khorasanizadeh, B. Shirkavand Hadavand & G.A. Sheikhzadeh, "Study on radiation properties of polyurethane/nano zirconium oxide nanocomposite coatings” International Conference on Frontiers of composite Materials, Auckland, New Zealand, Nov. 19-21, 2016.

63) محمدعلی هزار، حسین خراسانی‌زاده، رضا مداحیان، "بررسی استفاده از استخرهای خورشیدی کم عمق در گرمایش گلخانه، سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک، تهران، 14 آبان 95.

64) محمدعلی هزار، حسین خراسانی‌زاده، رضا مداحیان، "مطالعه استخرهای خورشیدی کم عمق و اصول طراحی و نحوه استخراج گرما از آنها، سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک، تهران، 14 آبان 95.

65) محمدعلی هزار، حسین خراسانی‌زاده، رضا مداحیان،"محاسبه تابش خورشیدی برخوردی به سطح آب در یک استخر خورشیدی"، اولین همایش بین المللی افق‌های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی، تهران، 5 اسفند 95.

66) محمدعلی هزار، حسین خراسانی‌زاده، رضا مداحیان،"بررسی عملکرد تابش خورشیدی برخوردی به سطح آب در یک استخر خورشیدی"، اولین همایش بین المللی افق‌های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی، تهران، 5 اسفند 95.

67) محمدعلی هزار، حسین خراسانی‌زاده، رضا مداحیان، "بررسی پارامترهای موثر در هزینه یک استخر خورشیدی گرادیان نمک"، دومین کنگره بین‌المللی زمین، فضا و انرژی پاک، دانشگاه شهید بهشتی تهران، 18 اسفند 1395.

68) حسین خراسانی زاده، مجتبی سپهرنیا، رضا صادقی، "بررسی سه بعدی انتقال حرارت نانوسیال آب-اکسید آلومینیوم با خواص متغیر در چاه گرمایی مستطیلی با آرایش‌های مختلف ورودی و خروجی"، بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، 12 تا 14 اردیبهشت 96.

69) حسین خراسانی زاده، مجتبی سپهرنیا، "آنالیز تولید انتروپی جریان نانوسیال آب-اکسید مس در چاه‌گرمایی میکروکانالی با آرایش‌های مختلف"، بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، 12 تا 14 اردیبهشت 96.

70) حسین خراسانی زاده، حسین تحقیقی، مهدی فرشی کاشانی، سحر قاسمی، "معرفی بهترین مدل برای تخمین میانگین ماهیانه تشعشع روزانه برای شهر قم ایران"، بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، 12 تا 14 اردیبهشت 96.

71) M. Sepehrnia, H. Khorasanizadeh, S. Mohammadi, "3D simulation of water flow in porous heat sink with trapezoidal microchannel", The 26th Annual International Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers-ISME2018, 24-26 April, 2018, Semnan University, Semnan, Iran.

72) سپهر فربود منش، حسین خراسانی زاده، "بررسی مقایسه ای مصارف انرژی سیستم های مختلف سرمایشی و گرمایشی در یک ساختمان نمونه مسکونی با استفاده از نرم افزار دیزاین بیلدر"، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران، تهران، دانشگاه تهران، آذز 1397.

73) کیوان احمدی، حسین خراسانی زاده، علیرضا آقایی، "بررسی روشهای تهویه و مطالعات مربوط به شرایط و تهویه سالن­ های مرغداری"،  بیست و هفتمین همایش سالانه بین­ المللی مهندسی مکانیک ایران، تهران ، 10 تا 12 اردیبهشت 1398.

74) فرهاد وحیدی نیا، حسین خراسانی زاده، علیرضا آقایی،  "اثر سرعت باد بر راندمان‌های انرژی و اگزرژی کلکتور خورشیدی سهموی خطی"، نوزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران، اردیبهشت 1400، تهران.

75) فرهاد وحیدی نیا، حسین خراسانی زاده، علیرضا آقایی،  "تحلیل انرژی و اگزرژی یک کلکتور خورشیدی سهموی خطی با لوله‌ی جاذب پره‌دار مرکب" پذیرفته شده برای ارائه در سی و یکمین همایش سالانه بین­ المللی مهندسی مکانیک ایران و نهمین همایش صنعت نیروگاهی ایران،  تهران ، 19 تا 22 اردیبهشت 1402.

 

آخرین ویرایش۱۵ مهر ۱۴۰۲