چاپ شده در مجلات

مقالات منتشر شده در ژورنال‌های ISI ، علمی پژوهشی وسایر ژورنال های تخصصی

(به ترتیب از قدیم به جدید)

(1)
قاسم رسولی فرد، حسین خراسانی زاده و قنبر علی شیخ زاده، "مطالعه و شبیه سازی اثر استفاده از تکنولوژی تقویت فشار مبرد مایع در سیکل های تبرید تراکم بخار"، ماهنامه تهویه مطبوع، شماره 68، صفحه 10 تا 19، آذر 1387

(2)
حسین خراسانی زاده، مجید سبزپوشانی و رضا عبدالهی طاهری، "تحلیل عددی اثر باد بر عملکرد کلکتور خورشیدی بدون پوشش نفوذ پذیر"، نشریه علمی پژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی، سال اول، شماره اول، پاییز 1390

(3)

Hossein Khorasanizadeh, Jafar Amani & Majid Nikfar, “Numerical investigation of Cu-water nanofluid natural convection and entropy generation within a cavity with an embedded conductive baffle”, Scientia Iranica, Vol. 19, pp. 1996-2003, 2012
(4)

Hossein Khorasanizadeh, Majid Nikfar & Jafar Amani, “Entropy generation of Cu–water nanofluid mixed convection in a cavity”, European Journal of Mechanics B/Fluids, Vol. 37, pp 143–152, 2013
(5)

Hossein Khorasanizadeh & Kasra Mohammadi “Introducing the best model for predicting the monthly mean global solar radiation over six major cities of Iran”, Energy,  Vol. 51, pp 257-266, March 2013
(6)

Ghanbar Ali Sheikhzadeh, Majid Dastmalchi & Hossein Khorasanizadeh, "Effects of nanoparticles transport mechanisms on Al2O3–water nanofluid natural convection in a square enclosure”, International Journal of Thermal Sciences, Vol. 66, pp 51–62, April 2013

(7)
احمد صابری، حسین خراسانی زاده و قنبرعلی شیخ زاده، "مطالعه عددی اثرات ضخامت و ضریب هدایت حرارتی رسوب بر میدان جریان و انتقال حرارت در یک مبدل حرارتی دو لوله‌ای"، نشریه تخصصی مبدل گرمایی، شماره 36، آذر 1391

(8)

Hossein Khorasanizadeh, Jafar Amani, Majid Nikfar & M. Hemmat, “Numerical Investigation of Nanofluid Mixed Convection and Entropy Generation in an Inclined Ventilating Cavity”, Journal of Nanostructures, Vol. 2, pp 507-516, 2013
(9)
Hossein Khorasanizadeh & Kasra Mohammadi, “Prediction of daily global solar radiation by day of the year in four cities located in the sunny regions of Iran”, Energy Conversion and Management, 76, pp 385–392, 2013
(10)

Ghanbar Ali Sheikzadeh, Majid Dastmalchi & Hossein Khorasanizadeh, "Effects of walls temperature variation on double diffusive natural convection of Al2o3-water nanofluid in an enclosure", Heat and Mass Transfer, DOI 10.1007/s00231-013-1209-9, 2013

(11)
حسین خراسانی زاده، علیرضا آقایی، حمیدرضا احترام و آناهیتا عظیمی، "مطالعه و بهینه سازی اگزرژی یک کلکتور خورشیدی حرارتی تخت مجهز شده به بازتابنده ها و عدسی ها در یک مدار بسته با استفاده از نتایج آزمایش ها"، نشریه علمی پژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی، سال سوم، شماره اول، ص‌ص 40-51، بهار 1392

(12)
Ghanbar Ali Sheikhzadeh, Hossein Khorasanizadeh & Payam Ghaffari, "Mixed convection of variable properties Al2O3-EG-water nanofluid in a two-dimensional lid-driven enclosure", Transport Phenomena in Nano and Micro Scales, 1, pp 75-92, 2013

(13)

حسین خراسانی زاده، قنبرعلی شیخ‌زاده، امیررضا صابونچی و هادی بت‌شکن، " مطالعه و مقایسه اثر پانل‌های سرمایش تابشی سقفی و دیواری بر توزیع دما، سرعت و انتقال حرارت در یک اتاق مسکونی" مهندسی مکانیک مدرس، دوره 13، شماره 9، ص‌ص 149-160، آذر 1392

(14)

Majid Sabzpooshani, Kasra Mohammadi & Hossein Khorasanizadeh, “Exergetic performance evaluation of a single pass baffled solar air heater”, Energy, Volume 64, pp 697–706, 2014
(15)

Hossein Khorasanizadeh, Kasra Mohammadi & Ali Mostafaeipour, “Establishing a diffuse solar radiation model for determining the optimum tilt angle of solar surfaces in Tabass, Iran”, Energy Conversion and Management 78, pp 805–814, 2014

(16)

Hossein Khorasanizadeh, Mehdi Fakhari & Payam Ghaffari, “Investigation of Heat Transfer Enhancement or Deterioration of Variable Properties Al2O3-EG-water Nanofluid in Buoyancy Driven Convection” Transport Phenomena in Nano and Micro Scales, 2, pp 50-67, 2014 

(17)

حسین خراسانی زاده، سعید نظری، مجید سبزپوشانی، "طراحی، ساخت و آزمایش یک اجاق خورشیدی پخت نان با متمرکزکننده"، مهندسی مکانیک مدرس، دوره 13، شماره 13، ص‌ص 1-13، اسفند 1392

(18)

Hossein Khorasanizadeh, Kasra Mohammadi & Mahdi Jalilvand, “A statistical comparative study to demonstrate the merit of day of the year-based models for estimation of horizontal global solar radiation”, Energy Conversion and Management 87, pp 37–47, 2014
(19)

Hossein Khorasanizadeh, Alireza Aghaei & Kasra Mohammadi, "The Potential and Characteristics of Solar Energy in Yazd Province, Iran", Iranica Journal of Energy and Environment, 5(2): pp 173-182, 2014
(20)

Ghanbar Ali Sheikhzadeh, Hossein Khorasanizadeh, Ali akbar Azemati & Hoda Shirkavand Hadavand, "Numerical study of air flow and heat transfer in a two-dimensional enclosure with floor heating", Energy & Buildings, 76, pp. 98-104, 2014
(21)

Hossein Khorasanizadeh, Alireza Aghaei, Hamidreza Ehteram, Reza Dehghani Yazdeli & Narges Hataminesar, "Attaining Optimum Tilts of Flat Solar Surfaces Utilizing Measured Solar Data: Case Study for Ilam, Iran", Iranica Journal of Energy and Environment, 5(3): pp 224-232, 2014
(22)

G.A. Sheikhzadeh, A.A. Azemati, H. Khorasanizadeh & B. Shirkavand Hadavand, "The effect of mineral micro particle in coating on energy consumption reduction and thermal comfort in a room with a radiation cooling panel in different climates", Energy & Buildings,82, PP 644–650, October 2014

(23)
  حسین خراسانی زاده، نجمه حاج‌علی گل و معصومه ابراهیم‌قمی، "مطالعه اثر زاویه قرارگیری محفظه و جهت حرکت دیوارهای متحرک آن روی جابجایی ترکیبی نانوسیال با خواص متغیر"، نشریه نشریه علمی-پژوهشی امیرکبیر(مهندسی مکانیک)، دوره 46، شماره 1، تابستان 1393
(24)

حسین خراسانی زاده و سیدمرتضی مسچی، "تعیین زاویه شیب بهینه ماهیانه، فصلی، شش‌ماهه و سالانه کلکتورهای خورشیدی تخت در کاشان"، نشریه علمی پژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی، سال سوم، شماره چهار، ص‌ص 38-49، 1392

(25)

علیرضا آقایی، حسین خراسانی زاده و قنبرعلی شیخ‌زاده، "مطالعه تاثیر میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت و تولید انتروپی در جابه‌جایی توام نانوسیال آب-مس در یک محفظه‌ی ذوزنقه‌ای"، مهندسی مکانیک مدرس دوره 14، شماره 9، صفحه 183-194، آذر 1393

(26)

Hossein Khorasanizadeh, Mehdi Fakhari & Payam Ghaffari, “Effects of properties variations of Al2O3–EG–water nanofluid on natural convection heat transfer in a two-dimensional enclosure: Enhancement or deterioration?, Heat and Mass Transfer, Vol. 51, Issue 5 (2015), Page 671-684, DOI: 10.1007/s00231-014-1443-9

 (27)

Kasra Mohammadi & Hossein Khorasanizadeh, A review of solar radiation on vertically mounted solar surfaces and proper azimuth angles in six Iranian major cities, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 47, pp. 504-518, 2015

(28)

نرجس خراسانی زاده، اکبر فرزانگان، قنبرعلی شیخ زاده، و حسین خراسانی زاده، "مطالعه و بررسی تاثیر تیغـه‌گذاری در ستون فلوتاسیون با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک سـیالات محاسباتی دو فازی"، نشریه علمی پژوهشی مهندسی معدن(IRJME)، دوره نهم شماره 25،  صفحه 71 تا 83، 1393

(29)

Abdullah Gani,  Kasra Mohammadi, Shahaboddin Shamshirband, Hossein Khorasanizadeh, Amir Seyed Danesh,  Jamshid Piri, Zuraini Ismail & Mazdak Zamani, “Day of the year based prediction of horizontal global solar radiation by a neural network auto-regressive model”, Theoretical and Applied Climatology, DOI 10.1007/s00704-015-1533-8

(30)

حسین خراسانی زاده، علیرضا آقایی و حمید رضا احترام، "بررسی عددی جریان سیال، انتقال حرارت و تولید انتروپی در جابه‌جایی توام نانوسیال با خواص متغیر در محفظه‌ای‌ با دو منبع گرم دایره‌ای"، مجله علمی پژوهشیمدلسازی در مهندسی- دانشگاه سمنان، دوره 14، شماره 47، زمستان 1395، صفحه 199-211

(31)

Hossein Khorasanizadeh & Kasra Mohammadi “Diffuse solar radiation on a horizontal surface: Reviewing and categorizing the empirical models”, Renewable and Sustainable Energy Reviews”, 53, pp. 338–362, 2016
(32)

Kasra Mohammadi, Shahaboddin Shamshirband, Hossein Khorasanizadeh & Dalibor Petković, “Determining the most important variables for diffuse solar radiation prediction using adaptive neuro-fuzzy methodology; Case study: City of Kerman, Iran, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 53, pp. 1570–1579, January 2016
(33)

Kasra Mohammadia, Hossein Khorasanizadeh & Shahaboddin Shamshirband, “Influence of introducing various meteorological parameters to the Angstrum-Prescott model for estimation of global solar radiation”, Environmental Earth Sciences, 75 (3), January 2016, DOI: 10.1007/s12665-015-4871-z
(34)

Alireza Agaei, Hossein Khorasanizadeh, Ghanbarali Sheikhzadeh & Mahmoud Abbaszadeh, “Numerical study of magnetic field on mixed convection and entropy generation of nanofluid in a trapezoidal enclosure” Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 403, pp. 133-145, 2016
(35)
Shahaboddin Shamshirband, Kasra Mohammadi, Hossein Khorasanizadeh, Por Lip Yee, Malrey Lee, Dalibor Petkovic & Erfan Zalnezhad, “Estimating the diffuse solar radiation using a coupled support vector machine-wavelet transform model”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 56, pp.428-435, 2016
(36)

A.R. Aghaei , Gh. A. Sheikhzadeh, H. Khorasanizadeh,  H. R. Ehteram, “Effect of Magnetic Field on Heat Transfer of Nanofluid with Variable Properties on the Inclined Enclosure”, Iranian Journal of Mechanical Engineering, Volume 15, Issue 1, Page 28-38, March 2014

(37)
علی اکبر عظمتی، بهزاد شیرکوند هداوند، حسین خراسانی زاده و قنبرعلی شیخ زاده، "مروری بر انتقال حرارت در پوشش‌های نانوکامپوزیتی و مدل‌های ریاضی حاکم بر آن"، نشریه علمی ترویجی مطالعات در دنیای رنگ، شماره اول، صفحه 23 تا 37، بهار 1395

(38)

حسین خراسانی‌زاده، سروش صدری پور و علیرضا آقایی، "بررسی عددی مشخصه‌های حرارتی و هیدرولیکی کلکتورهای خورشیدی کنگره‌دار هواگرم"، مهندسی مکانیک مدرس، دوره 16، شماره 13، ویژه‌نامه مجموعه مقالات کنفرانس (دومین کنفرانس تهویه مطبوع و تأسیسات حرارتی و برودتی، دانشگاه بیرجند، 6و 7 مهر 95، صفخه 42-46، مهر 1395

(39)
احمدرضا رحمتی، حسین خراسانی‌زاده و محمدرضا عرب‌یار محمدی، "کاربرد روش شبکه بولتزمن برای شبیه‌سازی جریان گازی در یک میکروکانال تحت تاثیر میدان مغناطیس، مهندسی مکانیک مدرس دوره 16، شماره 7، صفحه 229-240، مهر 139.

(40)
حسین خراسانی زاده و مجتبی سپهر نیا، "اثر آرایش‌های مختلف ورودی/خروجی جریان بر عملکرد چاه‌گرمایی میکروکانالی ذوزنقه‌ای متخلخل" مهندسی مکانیک مدرس دوره 16، شماره 8، صفحه 269-280، آبان 1395

Hossein Khorasanizadeh, Kasra Mohammadi, Navid Goudarzi, “Prediction of horizontal diffuse solar radiation using clearness index based empirical models; A case study”, Int. Journal of Hydrogen Energy, Vol 41, Issue 47, pp. 21888-21898, Dec. 2016

(42)

Ghanbarali Sheikhzadeh, Mohammad Mahdi Fakhari & Hossein Khorasanizadeh, “Experimental Investigation of Laminar Convection Heat Transfer of Al2O3-Ethylene Glycol-water Nanofluid as a Coolant in a Car Radiator”, Journal of Applied Fluid Mechanics, Volume 10, Number 1, January 2017

(43)
حسین خراسانی زاده، مجتبی سپهر نیا و رضا صادقی، مطالعه سه‌بعدی آثار دو آرایش ورودی/خروجی جریان و استفاده از نانوسیال بر عملکرد یک چاه‌گرمایی با میکروکانال‌های مثلثی، مهندسی مکانیک مدرس دوره 16، شماره 8، صفحه 27-38، اسفند 1395
(44)
علیرضا آقایی، حسین خراسانی زاده و قنبرعلی شیخ‌زاده، "اندازه‌گیری آزمایشگاهی لزجت دینامیکی نانوسیال هیبریدی روغن روانکار موتور- نانولوله‌کربنی چند جداره- اکسیدمس و ارائه نتایج به‌صورت یک رابطه‌ کاربردی" مهندسی مکانیک مدرس دوره 16، شماره 12، صفحه 518-524، اسفند 1395

(45)

حسین خراسانی زاده، مجتبی سپهر نیا و رضا صادقی، "بررسی میدان جریان نانوسیال و انتقال حرارت توأمان در چاه گرمایی میکروکانالی با میکروکانال های مثلثی و چهارآرایش مختلف"، نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر، دوره 51، شماره 2،  صفحات 398 تا 381، 1398، شناسه دیجیتال (DOI): 10.22060/mej.2017.12473.5347

(46)

A.A. Azemati, H. Khorasanizadeh, B. Shirkavand Hadavand & G.A. Sheikhzadeh, "Study on Radiation Properties of Polyurethane/Nano Zirconium Oxide Nanocomposite Coatings", Materials Science Forum, Vol. 894, pp. 109-112, 2017

(47)

قنبرعلی شیخ‌زاده، حسین خراسانی‌زاده، علیرضا آقایی و سروش صدری پور، "شبیه‌سازی جریان آشفته در کلکتورهای خورشیدی تخت هواگرم"، ماهنامه بین المللی نفت و انرژی، سال دوازدهم، شماره 129، خرداد 1396

(48)

Alireza Aghaei, Hossein Khorasanizadeh & Ghanbar Ali Sheikhzadeh, “Measurement of the dynamic viscosity of hybrid engine oil-Cuo-MWCNT nanofluid, development of a practical viscosity correlation and utilizing the artificial neural network”, Heat & Mass Transfer, Volume 54, Issue 1, pp.151-161, January 2018. DOI: 10.1007/s00231-017-2112-6

(49)

A. Farzaneganan, N. Khorasanizadeh, Gh.A. Sheikhzadeh & H. Khorasanizadeh, “Laboratory and CFD investigations of the two-phase flow behavior in flotation columns equipped with vertical baffle”, International Journal of Mineral Processing, Vol. 166, Pages 79-88, 10 September 2017

(50)

Hossein Khorasanizadeh, Mojtaba Seperhrnia, “Performance Evaluation of a Trapezoidal Microchannel Heat Sink with Different Inlet/outlet Arrangements Utilizing Variable Properties” Journal of Applied Fluid Mechanics, 10(6): pp. 1547-1559, Nov. 2017. DOI: 10.29252/jafm.73.245.27099

(51)

علیرضا آقایی، حسین خراسانی زاده و قنبرعلی شیخ‌زاده، "بررسی اثر میدان مغناطیسی برجابه‌جایی طبیعی نانوسیال با خواص متغیردر محفظه‌ای‌ ذوزنقه‌ای"، نشریه علمی مکانیک هوافضا، دوره 15، شماره 2، ص ص 53-66 تابستان 1398

(52)

Hossein Khorasanizadeh & Mojtaba Sepehrenia, “Three dimensional numerical study on a trapezoidal microchannel heat sink with different inlet/outlet arrangements utilizing variable properties nanofluid”, Transport Phenomena in Nano and Micro Scales, , 6(2): 133-151, Summer and Autumn 2018

(53)

Ali Akbar Azemati, Hossain Khorasanizadeh, Behzad Shirkavand Hadavand & Ghanbar Ali Sheikhzadeh, “Experimental study on thermal conductivity of polyurethane resin filled with modified nanoparticles”, Journal of Computational & Applied Research in Mechanical Engineering (JCARME), 8(1): 97-106, Summer and Autumn 2018

(54)

محمدرضا عرب‌یار محمدی، احمدرضا رحمتی و حسین خراسانی‌زاده، "شبیه‌‌سازی سه‌‌بعدی و غیر همدمای اختلاط در مقیاس مزوسکوپیک در میکروکانال الکترومغناطیس حاوی گاز یونیزه شده ، مهندسی مکانیک مدرس دوره 18، شماره 4، صفحه 753-762، تیر 1397

(55)

مجتبی سپهر نیا و حسین خراسانی زاده، "تحلیل عملکرد حرارتی و انتروپی تولیدی جریان نانوسیال در یک چاه گرمایی ذوزنقه ای با آرایش های مختلف"، نشریه علمی-پژوهشی امیرکبیر(مهندسی مکانیک)، دوره 51، شماره 4، ص ص 101-110، مهر و آبان 1398، DOI: 10.22060/mej.2018.13070.5521

(56)

M. Arabyarmohammadi , A.R. Rahmati & H. Khorasanizadeh, "Implementation of lattice Boltzmann method to study mixing reduction in isothermal electroosmotic pump with hydrophobic walls", Transport Phenomena in Nano and Micro Scales, 7(1): 28-36, Winter and Spring 2019, DOI: 10.22111/tpnms.2018.25600.1157

(57)

Kasra Mohammadi & Hossein Khorasanizadeh, “The potential and deployment viability of concentrated solar power (CSP) in Iran”, Energy Strategy Reviews, 24, pp. 358-369, 2019

(58)

A. Aghaei, H. Khorasanizadeh & G.A. Sheikhzadeh, “A numerical study of the effect of the magnetic field on turbulent fluid flow, heat transfer and entropy generation of hybrid Nnanofluid in a trapezoidal enclosure", The European Physical Journal Plus, 134, Article number 310, 2019

(59)

مجتبی سپهرنیا، حسین خراسانی زاده و محمدبهشاد شفیعی، "شبیه‌سازی عددی اثر میدان مغناطیسی بر عملکرد حرارتی، ترموهیدرولیکی و تولید انتروپی در چاه‌ گرمایی میکروکانالی سیلیکونی تحت شار حرارتی یکنواخت" نشریه مهندسی مکانیک  امیرکبیر، دوره 53، شماره ویژه 1، ص ص 517-538، فروردین 1399، DOI: 10.22060/mej.2019.16269.6316

(60)

Saber Khanmohammadi, Shoaib Khanmohammadi, Hossein Khorasanizadeh & Masoud Afrand, “Exergy and exergoeconomic analysis and multi-criteria optimization of 1 MW installed CCHP system (a case study in Kashan University)”, International Journal of Exergy, Vol. 32 No. 1, pp. 45 – 61, 2020

(61)

Kasra  Mohammadi, Saber hanmohammadi, Hossein Khorasanizadeh, Kody Powell, “A comprehensive review of solar only and hybrid solar driven multigeneration systems: Classifications, benefits, design and prospective”, Applied Energy, Vol. 268, 114940, 15 June 2020

(62)

Saeed Nazari, Alimohammad Karami, Mehdi Bahiraei, Mohammad Olfati, Marjan Goodarzi & Hossein Khorasanizadeh, “A novel technique based on artificial intelligence for modeling the required temperature of a solar bread cooker equipped with concentrator through experimental data”, Food and Bioproducts Processing, Vol. 123, pp. 437-449, September 2020

(63)

Kasra Mohammadi, Saber Khanmohammadi, Hossein Khorasanizadeh & Kody Powell “Development of high concentration photovoltaics (HCPV) power plants in the US Southwest: Economic assessment and sensitivity analysis”, Sustainable Energy Technologies and Assessments, Vol. 42, 100873, December 2020

(64)

M.R. Arabyarmohammadi, A.R. Rahmati & H. Khorasanizadeh, “Application of lattice Boltzmann method to simulate a pressure-affected electroosmotic pump with hydrophobic thermally-jumped walls and temperature-sensitive operating fluid", Mathematics and Computers in Simulation, Vol. 181 , pp. 284-297, March 2021. DOI: 10.1016/j.matcom.2020.09.028

(65)

H. Khorasanizadeh, M Sepehrnia, “Solar exergy evaluation and empirical model establishment; case study: Iran”, Heliyon, 6 (12), pp. e05638, 2020. DOI: 10.1016/j.heliyon.2020.e05638

 (66)

M. Sepehrnia, H. Khorasanizadeh, MB Shafii, “Effect of transverse and parallel magnetic fields on thermal and thermo-hydraulic performances of Ferro-nanofluid flow in trapezoidal microchannel heat sink”, International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow, Vol. 31 No. 7, pp. 2089-2111, 2021. DOI: 10.1108/HFF-12-2019-0907

(67)

F Vahidinia, H. Khorasanizadeh, “Development of new algebraic derivations to analyze minichannel solar flat plate collectors with small and large size minichannels and performance evaluation study”, Energy, Vol. 228, pp. 120640, 1 August 2021. DOI: 10.1016/j.energy.2021.120640

(68)

F. Vahidinaia, H. Khorasanizadeh, A. Aghaei, “Study of thermal and hydrodynamic performances of a parabolic trough solar collector using hybrid MWCNT/Fe3O4- Therminol VP-1 nanofluid”, Energy Engineering Management, Accepted July 25, 2021. (In Persain)

(68)

فرهاد وحیدی نیا، حسین خراسانی زاده، علیرضا آقایی، “مطالعه عملکرد حرارتی و هیدرودینامیکی یک کلکتور خورشیدی سهموی خطی با استفاده از نانوسیال هیبریدی نانو لوله‌های کربنی چند دیواره/اکسید آهن– ترمینول وی پی 1”،  نشریه علمی پژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی، پذیرش تیر 1400

(69)

F. Vahidinaia, H. Khorasanizadeh, A. Aghaei, “Comparative energy, exergy and CO2 emission evaluations of a LS-2 parabolic trough solar collector using Al2O3/SiO2-Syltherm 800 hybrid nanofluid”, Energy Conversion and Management, Volume 245, 1 October 2021, 114596. DOI: 10.1016/j.enconman.2021.114596

(70)

فرهاد وحیدی نیا، حسین خراسانی زاده، علیرضا آقایی، "بررسی عملکرد انرژی و اگزرژی کلکتور خورشیدی سهموی خطی با تغییر سرعت باد"،  نشریه علمی-پژوهشی مهندسی هوانوردی، سال بیست وسوم، شماره اول، بهار و تابستان 1400

(71)

A.A. Azemati, S.S.R. Koloor, H. Khorasanizadeh, M.  Safi, M. Petrů, G.A. Sheikhzadeh, B. Shirkavand Hadavand, “Heat insulation effect in solar radiation of polyurethane powder coating nanocomposite”, Scientific Reports 11(10), 20665, 2021

(72)

Keyvan Ahmadi Babadi, H. Khorasanizadeh, A. Aghaei, "CFD modeling of air flow, humidity,  and  distribution in a  caged laying hen house with tunnel ventilation system”, Computers and Electronics in Agriculture  193, 106671, 2022

(73)

حسین خراسانی‌زاده، هدی قاسمیه، مهدی سلیمانی مطلق، محمد میرزاوند، "بررسی وضعیت کمی منابع آب زیرزمینی دشت کاشان، چشم انداز و ارائه راه‌کارهای مناسب"، مجله علمی-پژوهشی مهندسی منابع آب، دوره 15، شماره 55، بهمن 1401

(74)

F. Vahidinaia, H. Khorasanizadeh, A. Aghaei, "Energy, exergy, economic and environmental evaluations of a finned absorber tube parabolic trough collector utilizing hybrid and mono nanofluids and comparison" Renewable Energy 205, pp. 185-199, 2023

(75)

AliAkbar Azemati, Seyed Saeid Rahimian Koloor, Hossein Khorasanizadeh, GhanbarAli Sheikhzadeh, Behzad Shirkavand Hadavand, Mohamed Eldessouki, " Thermal evaluation of a room coated by thin urethane nanocomposite layer coating for energy-saving efficiency in building applications", Case Studies in Thermal Engineering 43, Page 102688, 2023

آخرین ویرایش۳۱ فروردین ۱۴۰۲