بیرون دانشگاهی

1) طراحی و ساخت آزمایشگاه کنترل کیفیت قابها و جداره های شفاف ساختمانی از نظر هوا بندی و آب بندی, کارفرما: سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور انجام شده در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، اتمام یافته در اسفند 1382.

2) تدوین استاندارد ملی "درها و دیوارهای پرده‌ای و پنجره‌های ساختمان، تعیین میزان نفوذ هوا – روش آزمون"، تصویب شده در هشتاد و نهمین جلسه کمیته ملی استاندارد ساختمان و مصالح ساختمانی تاریخ 1382/10/14 با شماره ملی 7822.

3) تدوین استاندارد ملی "درها و دیوارهای پرده‌ای و پنجره‌های ساختمان، تعیین آب‌بندی – روش آزمون"، تصویب شده در هشتاد و نهمین جلسه کمیته ملی استاندارد ساختمان و مصالح ساختمانی تاریخ 1382/10/14  با شماره ملی 7821.

4) طراحی و محاسبه سیستم کاهش و حذف آلاینده های ناشی از احتراق در موتور های احتراق داخلی، پروژه بین دانشگاهی با همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان، اتمام اسفند 1382.

5) طراحی و ساخت آب شیرین کن خورشیدی، پروژه بین دانشگاهی با همکاری دانشگاه اصفهان، اتمام 1383.

6) بررسی جهت گیری ساختمان و اثر سایبان در کاهش مصرف انرژی، کارفرما: سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور، انجام شده در دانشگاه کاشان، اتمام دی ماه 1385.

7) مطالعه مقایسه ای مصارف آب کشاورزی و شهری و  بررسی اثرات کمی و کیفی برداشت از منابع زیر زمینی دشت کاشان و پیش بینی آینده، کارفرما: شرکت آب و فاضلاب کاشان، اتمام اردیبهشت 1386.

8) امکان سنجی و ارزیابی اقتصادی سیستم گرمایش خورشیدی برای گرمایش سالن‌های مرغداری با توجه به اقلیم های مختلف ایران، کارفرما: سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور، انجام شده در دانشگاه کاشان، اتمام بهمن 1388.

9) مطالعه کاربردی روش های کاهش مصرف آب در کولرهای آبی و بهبود عملکرد و افزایش راندمان آنها، کارفرما: شرکت آب و فاضلاب کاشان، انجام شده در دانشگاه کاشان، اتمام مرداد 1390.

10) بررسی آخرین وضعیت و تغییرات کمی و کیفی سفره آب زیرزمینی دشت کاشان و تعیین چشم انداز آب شرب و بهداشتی و ارائه راهکارهای مناسب، کارفرما: شرکت آب و فاضلاب کاشان، اتمام مرداد 1399.

آخرین ویرایش۲۴ شهریور ۱۴۰۰