مقطع دکترا و کارشناسی ارشد

رساله های راهنمایی شده در مقطع دکترا:

1- کاربرد روش شبکه بولتزمن در شبیه‌‌سازی سه‌‌بعدی میکروجریان‌‌های الکترومگنتوگازدینامیک، دانشجو آقای محمدرضا عربیار محمدی، شهریور 1396.

2- مطالعه عددی میدان جریان آشفته، انتقال حرارت و تولید انتروپی نانوسیال هیبریدی روغن- اکسیدمس- نانولوله‌کربنی چند جداره در محفظه ذوزنقه‌ای تحت تاثیر میدان مغناطیسی همراه با اندازه گیری لزجت آن، دانشجو آقای علیرضا آقایی، شهریور 1396.

3-  مطالعه تجربی و عددی عملکرد مکانیکی و حرارتی پوشش‌های نانوکامپوزیتی پلیمری به عنوان عایق ساختمانی، دانشجو آقای علی اکبر عظمتی، بهمن 1396.

4- مطالعه عددی رفتار ترموهیدرولیکی و تولید انتروپی جریان نانوسیال و فرونانوسیال در چاه‌گرمایی میکروکانالی ذوزنقه‌ای تحت تاثیر میدان‌ مغناطیسی، دانشجو آقای مجتبی سپهرنیا، دی 1398.

عنوان برخی پروژه های راهنمایی شده در مقطع کارشناسی ارشد:

1-  بررسی امکان استفاده از زیر زمین به عنوان منبع سرمایشی و گرمایشی در سیستم های تهویه مطبوع، دانشجو آقای همت علی اسماعیلی، استاد راهنما آقای دکتر مهدی معرفت، استاد مشاور دکتر حسین خراسانی زاده، 1382.
2- بررسی عددی و دو بعدی میدان جریان و توزیع دما در یک محل با استفاده از گرمایش کفی و مقایسه آن با گرمایش متمرکز، دانشجو آقای علی اکبر عظمتی، 1383.
3- بررسی انتقال حرارت جابجایی آزاد به صورت سل های چند ضلعی در لایه های نازک آب در کویر، دانشجو آقای مجید میرزابیگی، 1384.
4- مدلسازی انتقال حرارت و توزیع دما در یک محفظه با گرمایش کفی بصورت سه بعدی، دانشجو آقای حمید ایرجی‌راد، 1386.
5- بررسی تحلیلی و عددی انتقال حرارت جابجایی آزاد و تشعشع در یک لایه نازک آب با شرایط مرزی مختلف، دانشجو آقای پیمان حسینی، 1386.
6- بررسی پارامترهای موثر بر توان پوششی یک هود واقع در محیطی با وجود جریان هوا، دانشجو آقای علی ضیائی، استاد راهنما آقای دکتر قنبر علی شیخ زاده، استاد مشاور دکتر حسین خراسانی زاده، 1386.
7- بررسی و مدلسازی کامپیوتری سیکل تبرید تراکم بخار با تکنولوژی افزایش فشار مبرد مایع (LPA)، دانشجو آقای سید قاسم رسولی فرد، 1386.
8- مطالعه و مدلسازی سه بعدی جریان هوا و توزیع دما در فضاهای تهویه شونده در تابستان، دانشجو آقای بابک اسراردل، 1387.
9- مدلسازی عددی میدان جریان و انتقال حرارت نانوسیال در یک مبدل دولوله ای، دانشجو آقای محمد حسین بهمنی، استاد راهنما آقای دکتر قنبر علی شیخ زاده، استاد مشاور دکتر حسین خراسانی زاده، 1388.
10- مقایسه دوبعدی و سه‌بعدی رژیم‌های حاکم بر جریان سیال در محیط متخلخل، دانشجو آقای مجید دهقانی، استاد راهنما آقای دکتر علی‌اکبر عباسیان ، استاد مشاور دکتر حسین خراسانی زاده، 1388.
11- شبیه‌سازی عددی میدان جریان و انتقال حرارت در یک اتاق با پنل سرمایشی تشعشعی، دانشجو آقای امیر رضا صابونچی، 1388.
12- مدلسازی عددی میدان جریان و انتقال حرارت نانوسیال در یک میکروکانال ذوزنقه ای، دانشجو آقای یاشار بلفه تیموری، 1388.
13- مطالعه و مدل سازی عملکرد سیستم های گرمایش هوا با استفاده از کلکتورهای خورشیدی غیر شیشه‌ای نفوذ پذیر، دانشجو آقای رضا عبدالهی طاهری، 1390.
14- مطالعه تجربی و تئوری امکان سنجی ترکیب گردآورنده‌های خورشیدی حرارتی و الکتریکی، دانشجو خانم نغمه حسینی، 1390.
15- مطالعه عددی میدان جریان و انتقال حرارت نانوسیال در یک مبدل حرارتی دو لوله‌ای با استفاده از مدل‌های وابسته به میدان جریان و دما، دانشجو آقای محسن ناظمی، 1390.
16-  مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی و آزمایشگاهی اثرات استفاده از متمرکزکننده و منعکس کننده تخت بر روی عملکرد کلکتور صفحه تخت، 1390، دانشجو خانم آناهیتا عظیمی، 1390.
17- مطالعه اقتصادی و طراحی یک سیستم خورشیدی نمونه برای تولید عرقیات گیاهی، دانشجو خانم سمیه مرادخانی، 1390.
18- مطالعه عددی اثرات ضخامت و ضریب هدایت حرارتی رسوب بر میدان جریان و انتقال حرارت در یک مبدل حرارتی دو لوله‌ای، دانشجو احمد صابری، 1391.  

19- طراحی و ساخت یک اجاق خورشیدی پخت نان با متمرکزکننده و آزمایش آن، دانشجو آقای سعید نظری، 1391. 
20- مطالعه تجربی اثرات استفاده از Al2o3-EG-Water به عنوان سیال عامل در سیستم رادیاتور خودرو، دانشجو آقای مهدی فخاری، استاد راهنما آقای دکتر قنبر علی شیخ زاده، استاد مشاور دکتر حسین خراسانی زاده، 1391.
21- مطالعه عددی جابجایی ترکیبی نانوسیال با خواص متغیر در محفظه‌ی C شکل با دیوارهای متحرک، دانشجو آقای احمد روشن بین، 1391.
22- مطالعه اثر استفاده از سایبان ساختمانی افقی (Overhang) در کاهش مصرف انرژی ساختمان ها، دانشجو آقای مصطفی قربانی، 1391.
23- بررسی تاثیر میدان مغناطیسی بر جریان سیال، انتقال حرارت و تولید انتروپی نانو سیال با خواص متغیر در محفظه‌ی ذوزنقه‌ای، دانشجو آقای علیرضا آقایی، 1392.
24- مطالعه و بررسی تاثیر تیغه گذاری در ستون فلوتاسیون با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی دو فازی، دانشجو خانم نرجس خراسانی‌زاده. اساتید راهنما: دکتر اکبر فرزانگان و دکتر قنبرعلی شیخ‌زاده، استاد مشاور: دکتر حسین خراسانی زاده، 1392. 

25- مطالعه عددی انتقال حرارت و تولید انتروپی در جابه‌جیی طبیعی نانوسیال خواص متغیر درون محفظه مثلثی قائم الزاویه، داتشجو آقای علیرضا ملیحی، 1392.

26- پتانسیل‌سنجی انرژی خورشیدی و تعیین زاویه بهینه کلکتورهای تخت خورشیدی در شهر اراک، دانشجو آقای حسین صادقی، 1393.

27-  بررسی عددی تاثیر پره هادی U شکل بر جابه‌جایی ترکیبی و تولید انتروپی نانوسیال آب-آلومینا با خواص متغیر، دانشجو آقای سعید بیدگلی بیدگلی. استاد مشاور: آقای دکتر شیخ زاده، 1393.

28- ارزیابی تشعشع خورشیدی، شاخص صافی هوا و تعیین زاویه بهینه کلکتورهای تخت خورشیدی در همدان، دانشجو آقای سید میرسعید صدری، 1393.
29- بهبود هندسه پایه پره های توربین توربوشارژر موتور دیزل جی ام با استفاده از روش حل مکرر، دانشجو آقای دانیال قاسمی، استاد مشاور: آقای دکتر شیخ زاده، 1393.
30- توسعه مدل هایی جدید برای تخمین متوسط ماهانه تشعشع پخشی خورشیدی در دو استان اصفهان و فارس، دانشجو آقای اسماعیل گل محمدی، 1393.
31-  مطالعه عددی و تجربی برای تخمین دبی نشتی ناشی از شکست به شکل سوراخ در خطوط انتقال گاز طبیعی, دانشجو آقای محمد قاسمی، استاد مشاور: آقای دکتر نظیفی فرد، شهریور 1394.
32- بررسی عددی و سه بعدی میدان جریان و انتقال حرارت نانوسیال در میکروکانال های ذوزنقه‌ای با آرایش‌های مختلف ورودی و خروجی، دانشجو آقای مجتبی سپهرنیا، شهریور 1394.
33- بررسی عددی و سه بعدی میدان جریان و انتقال حرارت نانوسیال در چاه گرمایی میکروکانالی مثلثی شکل با آرایش‌های مختلف ورودی و خروجی، دانشجو آقای رضا صادقی، شهریور 1394.
34-  بهینه‌سازی مبدل­ حرارتی پوسته ­و لوله جهت بازیافت انرژی در پالایشگاه نفت بندرعباس با استفاده از الگوریتم ژنتیک، دانشجو آقای عبداله نعمتی، اساتید راهنما: دکتر حسین خراسانی زاده و دکتر علی اکبر عباسیان آرانی، شهریور 1394.
35- مطالعه برای مکان‌یابی نصب یک نیروگاه متمرکز‌کننده خورشیدی یکصد مگاواتی در ایران، دانشجو آقای میلاد آریانفر،شهریور 1394.
36- مطالعه عددی و سه بعدی اثر فشار خط انتقال گاز طبیعی و ضخامت جدار آن بر میزان نشت از سوراخی بر روی آن، دانشجو آقای روشن مهر، استاد راهنما: دکتر حسین خراسانی زاده، مشاور: دکنر نظیفی فرد، شهریور 1395.
37-  بررسی اثر نسبت منظری محفظه دوبعدی بر جابه جایی طبیعی نانو مبرد R141-Al2O3، دانشجو آقای واحدیان، شهریور 1395.
38- مطالعه عددی برای مقایسه عملکرد کلکتور خورشیدی صفحه تخت تجاری با کلکتور صفحه تخت دارای مینی کانال با استفاده از نانوسیال آب-MWCNT ، دانشجو آقای پیمان آذری درچه، شهریور 1395.

39- تحلیل میدان جریان و انتقال حرارت جابجایی مختلط در میکروکانال با میکروپله سطحی رو به جلو و نانوسیال با خواص متغیر، دانشجو: محمد حسین ادیبی سده، استاد راهنما: دکتر غلی اکبر عباسیان آرانی، استاد مشاور: دکتر حسین خراسانی زاده

40- محاسبه زاویه شیب بهینه سطوح خورشیدی با استفاده از داده‌های درازمدت و مدل‌های تشعشع پخشی وابسته به اقلیم برای تمامی مراکز استان‌ها و چند شهر مهم ایران، دانشجو آقای حسین تحقیقی، شهریور 1396.

41- ساخت و آزمایش یک سیتم جدید برای خنک‌کاری پانل های فتوولتاییک، دانشجو آقای علی صمدی، شهریور 1396.

42- طراحی و ساخت اتاقک آزمایش و مطالعه تجربی عملکرد صوتی و حرارتی شیشه دوجداره و یافتن شیشه بهینه، استاد راهنما: دکتر شیخ زاده، استاد مشاور: دکتر حسین خراسانی زاده،  دانشجو آقای محمد زاهدی 1396.

43- توسعه مدل های مناسب برای تشعشع خورشیدی و تعیین شیب بهینه صفحات خورشیدی تخت در بغداد، عراق، دانشجو آقای امیر روسن المحمداوی، آبان 1396.

44- ارزیابی مدل‌های موجود و توسعه مدل مناسب برای تخمین میانگین ماهانه تشعشع ساعتی با استفاده از نتایج اندازه گیری شده برای شهر کرمان، دانشجو آقای مهدی فرشی، بهمن 1396.

45- شبیه‌سازی اثر استفاده از تجهیزات مختلف سرمایشی- گرمایشی بر مصرف انرژی در یک ساختمان نمونه، دانشجو آقای سپهر فربودمنش، شهریور 1397.

46- شبیه سازی سه بعدی و تحلیل سرعت، دما، رطوبت و توزیع آلاینده های گازی در مرغداری تخم‌گذار مجهز به سیستم تهویه با پد خنک‌کننده تبخیری؛ دانشجو آقای کیوان احمدی بابادی، 1397.

47- مطالعه عددی و سه بعدی جریان هوا در کانال های زیرزمینی دست‌کن با لحاظ اثر رطوبت خاک اطراف، دانشجو آقای محسن صابری، 1397.

48- مقایسه عددی اثر مدل های تک فازی و چند فازی بر میدان جریان و انتقال حرارت نانوسیال هیبریدی در لوله مبدل حرارتی مجهزشده به نوار تابیده، دانشجو آقای روح اله فروغی فر، اساتید راهنما: دکتر حسین خراسانی زاده، دکتر علیرضا آقایی، بهمن 98.

49- مطالعه اثر استفاده از توربولاتورهای به شکل نوار پیچشی در مقایسه با سیم پیچ ها در گرمکن ایستگاه های تقلیل فشار گاز شهری، دانشجو آقای محسن پوربابایی، اساتید راهنما: دکتر حسین خراسانی زاده، دکتر علیرضا آقایی، بهمن 98.

50- بررسی عددی آثار کاربرد توربولاتور از نوع نوار تابیده با سوراخ‌های شش ضلعی بر انتقال حرارت و میدان جریان آشفته نانو­سیال هیبریدی در مبدل حرارتی، دانشجو آقای مهدی سپهری، اساتید راهنما: دکتر حسین خراسانی زاده، دکتر علیرضا آقایی، دی 1399.

51- پتانسیل سنجی انرژی باد و تحلیل انرژی، اگزرژی و اقتصادی توربین­های بادی برای چند منطقه در جنوب ایران، دانشجو خانم میترا ابراهیمی، اساتید راهنما: دکتر حسین خراسانی زاده، دکتر علیرضا آقایی، مهر  1399.

52- تحلیل و بهینه‌سازی اگزرژی-اقتصادی واحد تقطیر شماره 2 پالایشگاه امام خمینی شازند با تکیه بر هزینه محصول، دانشجو آقای سهیل نامجوفر، اساتید راهنما: دکتر حسین خراسانی زاده، دکتر علیرضا آقایی، خرداد 1400.

53- مطالعه اثر استفاده از نانوسیال غیرنیوتنی آب- اکسید مس- کربوکسی متیل سلولز در یک مبدل حرارتی پوسته و لوله با بافل‌های سه ناحیه‌ای با حفره های شش ضلعی، دانشجو آقای محسن رضایی، اساتید راهنما: دکتر حسین خراسانی زاده، دکتر علیرضا آقایی، شهریور 1400.

آخرین ویرایش۲۴ شهریور ۱۴۰۰