مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱تحلیل ترموالاستیک استوانه جدارضخیم با دوانتهای بسته ساخته شده از مواد مدرج تابعی با روش روش حل عددی مربع سازی دیفرانسیلی (DQM)A. Loghman, H. Ashrafi, S. Saeedi, M. Kholdi25th Annual International Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers2017
۲استفاده از روش المان مرزی در تحلیل انتقال حرارت در صفحات مدرج تابعی در حالتهای خاصA. Shaker - M. Khodadad - H. Ashrafi3rd Iranian Conference on Heat and Mass Transfer, ICHMT20172017/11/22
۳Combination of the simple BEM and ICA to detect a cavity inside a FG domainA. Shaker - M. Khodadad - H. Ashrafi26th Annual International Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers2018/04/24
۴حل معکوس المان مرزی مسئله انتقال حرارت جهت تعیین ضرایب هدایت حرارتی یک صفحه مدرج تابعیA. Shaker - M. Khodadad - H. Ashrafi26th Annual International Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers2018/04/24
۵Reduction of Human Head Injury By Designing an Energy Absorption On Helmet from the Use of Aluminum Honeycomb PanelsBandband, H; M Shariyat; H AshrafiIEEE 19th Iranian conference on Biomedical Engineering2012
۶تحلیل برهم‌کنش‌های تماسی در سازه‌های مدرج تابعی ویسکوالاستیک با استفاده از اجزای محدود مدرجH Ashrafi14th International Conference of Iranian Aerospace Society2015-3-3
۷An Augmented Lagrangian Treatment for Viscoelastic Contact FormulationH Ashrafi2009 Joint ASCE – ASME – SES Conference on Mechanics and Materials2009
۸A Boundary Element Creep Analysis of Viscoelastic Functionally Graded SolidsH Ashrafi24th Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME20162016-4-26
۹مدل‌سازی ساختاری و تحلیل رفتار دینامیکی ماده یک ژلاتین بالستیکH Ashrafi - A Seifallahi - R. Mahdiani4th International Conference on Iranian Society of Material Engineering & Metallurgy2015
۱۰Numerical Contact Analysis of Periodontal Ligament under Tooth Mobility by Considering Its Viscoelastic Constitutive BehaviorH Ashrafi - H Keshmiri - M.R. BahadoriIEEE 19th Iranian conference on Biomedical Engineering2012
۱۱Numerical Analysis of Thermoviscoelastic Behavior of Post-Restored Teeth using a Generalized ApproachH Ashrafi - H Keshmiri - M.R. BahadoriIEEE 19th Iranian conference on Biomedical Engineering2012
۱۲A Finite Element Formulation for Thermoviscoelastic Analysis of Polymeric Thin Solid FilmsH Ashrafi - M Farid10th Iranian Seminar on Heat treatment and Surface Engineering2009
۱۳A Meshless Local Boundary Integral Equation Approach Applied to Functionally Graded Viscoelastic Solid PolymersH Ashrafi - M Farid18th Annual International Conference on Mechanical Engineering2010
۱۴The Viscoelastic Boundary Integral Equation Analysis of Infinite Polymeric Plates Using an Alternative Time Marching TreatmentH Ashrafi - M Farid18th Biennial International Conference on Computer Methods in Mechanics2009
۱۵Modeling of the Contact Problems of Human Body/Seat Interface in a Vibration AreaH Ashrafi - M Farid1st International Conference on Ergonomics, Iranian Society of Ergonomics2008
۱۶Measurement of Mechanical Properties of Bones and Teeth Using NanoindentationH Ashrafi - M FaridIEEE 16th Iranian Conference on Biomedical Engineering2009-12-30
۱۷Nonlinear Finite Element Modeling of Nanoindentation to Simulate Contact Behavior in Film-Substrate InterfaceH Ashrafi - M Farid2nd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology2008-10-28
۱۸Boundary Element Formulation for General Viscoelastic SolidsH Ashrafi - M Farid7th Annual International Conference of Iranian Aerospace Society – Aero20082008-2-19
۱۹An Analytical Modeling for Linearly Viscoelastic Functionally Graded Solids by Considering Separable Relaxation Functions in Space and TimeH Ashrafi - M Farid17th Annual International Conference on Mechanical Engineering2009-5-19
۲۰بررسی رفتار ترمومکانیکی رویه‌های پلیمری حافظه‌دارH Ashrafi - M Kholdi16th National Seminar on Surface Engineering2016
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰ مورد.