نمایش ۲۱۷ تا ۲۳۴ مورد از کل ۲۹۵ مورد.
فتحعلی

فتحعلی قشقائی فر

مربی
دانشکده معماری و هنر - فرش
فتحعلی قشقائی فر
مربی کارشناسی ارشد
۰۳۱۵۵۹۱۳۱۴۴ دانشکده معماری و هنر - فرش

https://faculty.kashanu.ac.ir/ghashghaeifar/fa

رضا

رضا قضاوی

دانشیار
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - مرتع و آبخیزداری
رضا قضاوی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۲۲۹ دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - مرتع و آبخیزداری

https://faculty.kashanu.ac.ir/ghazavi/fa

اسکوپوس
سعید

سعید قماشی

استادیار
دانشکده علوم انسانی - حقوق
سعید قماشی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی - حقوق

https://faculty.kashanu.ac.ir/ghomashi/fa

امیر

امیر قنبرپور نصرتی

استادیار
دانشکده علوم انسانی - تربیت بدنی
امیر قنبرپور نصرتی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۷۵۷ دانشکده علوم انسانی - تربیت بدنی

https://faculty.kashanu.ac.ir/ghanbarpoor/fa

محمد

محمد قنبری

استادیار
دانشکده شیمی - شیمی آلی
محمد قنبری
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۰۴۴ دانشکده شیمی - شیمی آلی

https://faculty.kashanu.ac.ir/ghanbarim/fa

گوگل اسکالر
سمیه

سمیه قندی بیدگلی

استادیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی صنایع
سمیه قندی بیدگلی
استادیار دکترای تخصصی
۵۵۹۱۲۴۱۶ دانشکده مهـندسـی - مهندسی صنایع

https://faculty.kashanu.ac.ir/ghandi/fa

منصوره

منصوره قوام

استادیار
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - مرتع و آبخیزداری
منصوره قوام
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - مرتع و آبخیزداری

https://faculty.kashanu.ac.ir/mghavam/fa

رسول

رسول کاظمی

استادیار
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
رسول کاظمی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۱۱ دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض

https://faculty.kashanu.ac.ir/rkazemi/fa

گوگل اسکالر
سید ابوالقاسم

سید ابوالقاسم کاهانی

دانشیار
دانشکده شیمی - شیمی معدنی
سید ابوالقاسم کاهانی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۰۷ دانشکده شیمی - شیمی معدنی

https://faculty.kashanu.ac.ir/kahani/fa

گوگل اسکالر
عباس

عباس کتابی

دانشیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - قدرت
عباس کتابی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۱۰۰ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - قدرت

https://faculty.kashanu.ac.ir/aketabi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
حسین

حسین کرمی طاهری

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - الکترونیک
حسین کرمی طاهری
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۰۸ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - الکترونیک

https://faculty.kashanu.ac.ir/karamitaheri/fa

گوگل اسکالر
علی

علی کریمی

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - قدرت
علی کریمی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۷۷ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - قدرت

https://faculty.kashanu.ac.ir/akarimi/fa

گوگل اسکالر
حسین

حسین کریمیان علی داش

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - الکترونیک
حسین کریمیان علی داش
استادیار دکترای تخصصی
۳۴۷۵ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - الکترونیک

https://faculty.kashanu.ac.ir/hkarimiyan/fa

رضا

رضا کهکشانی

استادیار
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
رضا کهکشانی
استادیار دکترای تخصصی
۵۵۹۱۲۳۶۴ دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض

https://faculty.kashanu.ac.ir/kahkeshani/fa

مسعود

مسعود کیانی

استادیار
دانشکده علوم انسانی - روان شناسی
مسعود کیانی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱-۵۵۹۱۳۷۵۴ دانشکده علوم انسانی - روان شناسی

https://faculty.kashanu.ac.ir/kiani/fa

صدیقه

صدیقه کیانی سلمی

استادیار
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - جغرافیا و اکوتوریسم
صدیقه کیانی سلمی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۲۴۳ دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - جغرافیا و اکوتوریسم

https://faculty.kashanu.ac.ir/skiani/fa

رضا

رضا گل حسینی

استادیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی شیمی
رضا گل حسینی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهـندسـی - مهندسی شیمی

https://faculty.kashanu.ac.ir/rgolhosseini/fa

سعید

سعید گلابی

دانشیار
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - طراحی جامدات
سعید گلابی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۲۸۰ دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - طراحی جامدات

https://faculty.kashanu.ac.ir/golabis/fa