نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۳۴۵ مورد.
علی اکبر

علی اکبر امینی همکار سابق

مربی
دانشکده معماری و هنر - مهندسی معماری
علی اکبر امینی همکار سابق
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده معماری و هنر - مهندسی معماری

https://faculty.kashanu.ac.ir/aamini/fa

عبدالله

عبدالله ایرانخواه

دانشیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی شیمی
عبدالله ایرانخواه
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۴۳۹ دانشکده مهـندسـی - مهندسی شیمی

https://faculty.kashanu.ac.ir/irankhah/fa

Google Scholar Scopus
محسن

محسن ایرانی رهقی

دانشیار
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - طراحی جامدات
محسن ایرانی رهقی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۰۹۸۳۱۵۵۹۱۳۴۳۸ دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - طراحی جامدات

https://faculty.kashanu.ac.ir/irani/fa

Google Scholar Scopus ORCID
حسین

حسین ایمانیان

دانشیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات عربی
حسین ایمانیان
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات عربی

https://faculty.kashanu.ac.ir/imanian/fa

فهیمه

فهیمه باباحجیان

مربی
دانشکده معماری و هنر - صنایع دستی
فهیمه باباحجیان
مربی -
۰۹۱۹۷۴۴۴۵۸۸ دانشکده معماری و هنر - صنایع دستی

https://faculty.kashanu.ac.ir/babahajian/fa

سیدمرتضی

سیدمرتضی بابامیر

استاد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر
سیدمرتضی بابامیر
استاد دکترای تخصصی
۰۳۱-۵۵۹۱۳۴۵۴ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر

http://se.kashanu.ac.ir/babamir

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE
سیامک

سیامک بابایی بازنشسته

مربی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
سیامک بابایی بازنشسته
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی

https://faculty.kashanu.ac.ir/babaei/fa

نوید

نوید بابایی خورزوقی

استادیار
دانشکده علوم انسانی - حقوق
نوید بابایی خورزوقی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی - حقوق

https://faculty.kashanu.ac.ir/babaeina/fa

اسدالله

اسدالله بابایی فرد

دانشیار
دانشکده علوم انسانی - علوم اجتماعی
اسدالله بابایی فرد
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۷۴۰ دانشکده علوم انسانی - علوم اجتماعی

https://faculty.kashanu.ac.ir/babaiefard/fa

ORCID
بهنام

بهنام بازیگران

استادیار
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
بهنام بازیگران
استادیار دکترای تخصصی
۵۹۱۲۳۲۷ دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض

https://faculty.kashanu.ac.ir/bazigaran/fa

محمدرضا

محمدرضا بافنده

استادیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی متالورژی
محمدرضا بافنده
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهـندسـی - مهندسی متالورژی

https://faculty.kashanu.ac.ir/mrbafandeh/fa

Google Scholar
عبدالحمید

عبدالحمید بامنیری

استاد
دانشکده شیمی - شیمی آلی
عبدالحمید بامنیری
استاد دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۸۴ دانشکده شیمی - شیمی آلی

https://faculty.kashanu.ac.ir/bamoniri/fa

Scopus
احسان

احسان باورساد

استادیار
دانشکده فیزیک - فیزیک ذرات بنیادی و نظریه ی میدان
احسان باورساد
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۵۷۵ دانشکده فیزیک - فیزیک ذرات بنیادی و نظریه ی میدان

https://faculty.kashanu.ac.ir/bavarsad/fa

Eprint
حسن

حسن بخشنده امنیه همکار سابق

دانشیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی معدن
حسن بخشنده امنیه همکار سابق
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهـندسـی - مهندسی معدن

https://faculty.kashanu.ac.ir/bakhshandeh/fa

محمد

محمد براتی

استادیار
دانشکده شیمی - شیمی
محمد براتی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده شیمی - شیمی

https://faculty.kashanu.ac.ir/baratim/fa

Google Scholar Scopus
علی

علی بشیری

استادیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات عربی
علی بشیری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات عربی

https://faculty.kashanu.ac.ir/bashiri/fa

حدیث

حدیث بشیری

دانشیار
دانشکده شیمی - شیمی فیزیک
حدیث بشیری
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۳۶ دانشکده شیمی - شیمی فیزیک

https://faculty.kashanu.ac.ir/hbashiri/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE
مریم

مریم بلندی برزگی

استادیار
دانشکده علوم انسانی - حقوق
مریم بلندی برزگی
استادیار -
۰۹۱۳۳۱۶۷۲۱۳ دانشکده علوم انسانی - حقوق

https://faculty.kashanu.ac.ir/bolandi/fa