لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۵٬۴۶۱ تا ۵٬۴۸۰ مورد از کل ۵٬۸۷۴ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
Benzimidazoles synthesis in the presence of nano silica chloride as a solid acid catalyst under ultrasound and microwave irradiation conditionsبیست و سومین سمینار شیمی آلی ایرانسنندجعبد الحمید بامنیری,راضیه قیصری نجف ابادی
Nano SnCl4.SiO2 as an efficient catalyst for the synthesis of N-nitrosamines based on secondary amines under mild and heterogeneous conditionsهجدهمین کنگره شیمی ایرانسمنانعبد الحمید بامنیری,بی بی فاطمه میرجلیلی,حکیمه داودی
Physiochemical Characterization of Bentonite Clays for Oil Well Drilling Fluids1 st International Conference on Engineering Sciencesکربلامعصومه بخشی مجدر,مجید حیاتی آشتیانی,محمدرضا مزدیان فرد
A novel superoxide dismutase mimic based on copper (II) complex1st Tabriz International Life Science Conference & 11th Iran Biophysical Chemistry ConferenceتبریزFariba Dashtestani- Hedayatollah Ghourchian- Khadijeh Eskandari- Hossain-Ali Rafiee-Pour
Direct electron transfer between cytochrome c and TiO2/Ag nanocomposite electrodeThe 11th Biennial Electrochemistry Seminar of Iranرشتحسینعلی رفیعی پور,مسعود همدانیان,مرجان بدیعی
Direct electrochemistry of cytochrome c on TiO2/Au nanocomposite modified electrodeThe 11th Biennial Electrochemistry Seminar of Iranرشتمسعود همدانیان,حسینعلی رفیعی پور,سمانه کاتبی کوشالی
Development immobilization of DNA onto a carbon nanotube modified electrode and characterization by electrochemical techniquesThe 11th Biennial Electrochemistry Seminar of Iranرشتمحسن بهپور,حسینعلی رفیعی پور,مهین کشاورز
33. Amination of multiwalled carbon nanotubes and investigation of its efficiency in glucose oxidase immobilizationThe 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014)TehranH. Fahimitabar, H. A.Rafieipour, L. Moradi
Isolation of microorganisms from rosewater industry wastewaterThe 16th International and Iranian Congress of Microbiologyتهرانمحمد گودرزی,حسینعلی رفیعی پور,فرشته جوکارکاشی,اعظم قربانی,علی محمدی
Immobilization and bioelectrochemistry of cytochrome con nanoporous TiO2 and ZnO filmsThe 13th Conference on Biophysical Chemistryاردبیلمسعود همدانیان,حسینعلی رفیعی پور,سمانه کاتبی کوشالی
Triazine-functionalized Magnetite Nanoparticles as a Highly Selective Sorbent for Determination of Palladium and Gold Ions in Environmental Samplesهجدهمین کنگره شیمی ایرانسمنانمحمد قنبری,سارا کریمی بهزاد,مصطفی محمد پور امینی
Synthesis, Characterization, and Photoluminescent Properties of Novel Europium Complexes: Effect of the Ligand Structure on the Emission Quantum Yieldهجدهمین کنگره شیمی ایرانسمنانمحمد قنبری,سارا کریمی بهزاد,مصطفی محمد پور امینی
A Direct Palladium-Catalyzed Route for the Synthesis of Benzo[a]carbazoles: Synthesis and Photophysical Properties of Diverse Benzo[a]carbazolesهجدهمین کنگره شیمی ایرانسمنانمحمد قنبری,ندا ملاکریمی دستجردی
A Novel Sorbent for Adsorption and Determination of Cr(VI) in Environmental Samplesهفتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیستتهرانمحمد قنبری,سارا کریمی بهزاد,مصطفی محمد پور امینی
New Polymer Materials as a Novel Superadsorbent for Removal of PAHs from Aqueous Solutionsهفتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیستتهرانمحمد قنبری,شکوه اکبری قره تپه
اثر بازپخت‎های جریانی متوالی بر روی امپدانس مغناطیسی نوارهای CoFeSiBکنفرانس سالانه فیزیک ایران 1394مشهدمهرداد مرادی کاونانی,مریم مهرجوئی,علی دادستان
بهبود پاسخ امپدانس مغناطیسی در آبکاری NiFe روی سیم مسی با افزایش دمای حمام آبکاریکنفرانس سالانه فیزیک ایران 1394مشهدمهرداد مرادی کاونانی,محمدمهدی داستانی امنیه,علی دادستان
ساخت و بررسی نانو مگنتو فوتونیک کریستا ل با مغناطش عمود بر سطحکنفرانس سالانه فیزیک ایران 1394مشهدمهرداد مرادی کاونانی,زهره آیاره,سید مجید محسنی
بررسی و بهینه‎سازی خواص مگنتواپتیکی ساختار نانوپلاسمونیک چندلایه Ag/ TiO2/ Co/ TiO2کنفرانس سالانه فیزیک ایران 1394مشهدمهرداد مرادی کاونانی,سامان محمودی
بررسی و ساخت کاتالیست تجاری Pt-Sn-K/Al2O3 در فرایند هیدروژن زدایی از پروپانThe 15th Iranian National Congress of Chemical Engineering (IChEC 2015)تهرانقاسم کساییان,مهران رضائی