لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۵٬۴۶۱ تا ۵٬۴۸۰ مورد از کل ۵٬۵۲۷ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
مدلسازی اکولوژیکی رفتار بیابان (مطاله موردی: حوضه کویر حاج علی قلی)دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانیسمنانسیدحجت موسوی,ابو الفضل رنجبرفردوئی,عباسعلی ولی
مدلسازی اکولوژیکی رفتار بیابان (مطاله موردی: حوضه کویر حاج علی قلی)دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانیسمنانسیدحجت موسوی,ابو الفضل رنجبرفردوئی,عباسعلی ولی
جریان باد و آیرودینامیک تپه های برخانیدومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانیسمنانسیدحجت موسوی,عباسعلی ولی,ابو الفضل رنجبرفردوئی,رضا قضاوی
جریان باد و آیرودینامیک تپه های برخانیدومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانیسمنانسیدحجت موسوی,عباسعلی ولی,ابو الفضل رنجبرفردوئی,رضا قضاوی
جریان باد و آیرودینامیک تپه های برخانیدومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانیسمنانسیدحجت موسوی,عباسعلی ولی,ابو الفضل رنجبرفردوئی,رضا قضاوی
جریان باد و آیرودینامیک تپه های برخانیدومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانیسمنانسیدحجت موسوی,عباسعلی ولی,ابو الفضل رنجبرفردوئی,رضا قضاوی
نقش تجمع اسمولیت های سازگار و تنظیم اسمزی در تحمل خشکی در گیاه قره (NitrariaschoberiL.) داغدومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانیسمنانابو الفضل رنجبرفردوئی,سیدحجت موسوی
نقش تجمع اسمولیت های سازگار و تنظیم اسمزی در تحمل خشکی در گیاه قره (NitrariaschoberiL.) داغدومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانیسمنانابو الفضل رنجبرفردوئی,سیدحجت موسوی
جاذبه ها و پتانسیلهای گردشگری شهرستان شاهروداولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدارتهرانسیدحجت موسوی
واکاوی طوفانهای گرد و غبار سال 2008 در جنوب و مرکز ایراندومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانیسمنانعباسعلی ولی,فاطمه پناهی,سیدحجت موسوی,سجاد خاموشی
واکاوی طوفانهای گرد و غبار سال 2008 در جنوب و مرکز ایراندومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانیسمنانعباسعلی ولی,فاطمه پناهی,سیدحجت موسوی,سجاد خاموشی
واکاوی طوفانهای گرد و غبار سال 2008 در جنوب و مرکز ایراندومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانیسمنانعباسعلی ولی,فاطمه پناهی,سیدحجت موسوی,سجاد خاموشی
کیفیت ترکیب آلی بیولوژیک شهری و اثرات آن بر عرصه کشاورزیدومین همایش ملی تغییر اقلیم و امنیت غذاییاصفهانحمیدرضا رحمانی,سیدحجت موسوی
پایش تغییرات محیطی کویر دامغان با استفاده از داده های دورسنجی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (1988-2014)دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانیسمنانسیدحجت موسوی
مروری بر برخی از شواهد ژئومورفولوژیکی تغییرات اقلیمی کواترنردومین همایش ملی تغییر اقلیم و امنیت غذاییاصفهانسیدحجت موسوی,حمیدرضا رحمانی
بررسی پتانسیلهای اکوتوریسم 'میدانگل'اولین همایش ملی توریسم و گردشگری سبز در ایرانهمدانزهرا خادمه الرسول,رضا قضاوی,سیدحجت موسوی
بررسی پتانسیلهای اکوتوریسم 'میدانگل'اولین همایش ملی توریسم و گردشگری سبز در ایرانهمدانزهرا خادمه الرسول,رضا قضاوی,سیدحجت موسوی
پدافند غیرعامل قنات؛ مهمترین سازه آبی ایرانیان باستاناولین همایش ملی پدافندغیرعامل و علوم انسانیکاشانسیدحجت موسوی,عباسعلی ولی,ابو الفضل رنجبرفردوئی,رضا قضاوی
پدافند غیرعامل قنات؛ مهمترین سازه آبی ایرانیان باستاناولین همایش ملی پدافندغیرعامل و علوم انسانیکاشانسیدحجت موسوی,عباسعلی ولی,ابو الفضل رنجبرفردوئی,رضا قضاوی
پدافند غیرعامل قنات؛ مهمترین سازه آبی ایرانیان باستاناولین همایش ملی پدافندغیرعامل و علوم انسانیکاشانسیدحجت موسوی,عباسعلی ولی,ابو الفضل رنجبرفردوئی,رضا قضاوی