لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۵٬۳۶۱ تا ۵٬۳۸۰ مورد از کل ۵٬۸۸۹ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
The effect of essential amino acids on performance and exercise, a survey7th Conference and Workshop in Mathematical Chemistryساوهمحمد ابراهیم بهرام,محمد جواد پور وقار
بررسی وضعیت شاخص¬های منظر شهری در بافت فرسوده، مطالعه موردی محله اکبر آباد هر ایذههمایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری؛ چالش‌ها و راهکارهاکاشانرسول حیدری سورشجانی,مرتضی شریفی شیمنی
بررسی آسایش اقلیمی در شهرهای ایرانی اسلامی: نمونه موردی بازار سنتی شهرکاشانهمایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری، چالش ها و راهکارهاکاشانرسول حیدری سورشجانی,حسین گشول
استفاده از نسبت قله 3 به 2 منحنی تابش نمونه LiF:Mg,Cu,P برای دزیمتری نوترون در میدان مرکب نوترون و گاما به روش دو قلهبیست و یکمین کنفرانس هسته ای ایراناصفهاناحسان صادقی,مصطفی زاهدیفر,پرستو رضائی
استفاده از نسبت قله 3 به 2 منحنی تابش نمونه LiF:Mg,Cu,P برای دزیمتری نوترون در میدان مرکب نوترون و گاما به روش دو قلهبیست و یکمین کنفرانس هسته ای ایراناصفهاناحسان صادقی,مصطفی زاهدیفر,پرستو رضائی
بررسی خصوصیات دزیمتری نانوذرات استرانسیم فلوراید آلاییده با تولیومبیست و یکمین کنفرانس هسته ای ایراناصفهاناحسان صادقی,مصطفی زاهدیفر,مریم کاشفی بیرون,فاطمه الماسی فرد,مقداد خلیفه شوشتری
بررسی خصوصیات دزیمتری نانوذرات استرانسیم فلوراید آلاییده با تولیومبیست و یکمین کنفرانس هسته ای ایراناصفهاناحسان صادقی,مصطفی زاهدیفر,مریم کاشفی بیرون,فاطمه الماسی فرد,مقداد خلیفه شوشتری
استفاده از نانوذرات MgSo4 با ناخالصی دیسپرسیوم سنتز شده به روش هیدروترمال برای اولین بار در دزیمتری پرتوهای گاما به روش ترمولومینسانسکنفرانس فیزیک ایرانمشهدفاطمه الماسی فرد- مصطفی زاهدی فر- احسان صادقی- سمیه هارونی آرانی- مریم کاشفی بیرون
استفاده از نانوذرات MgSo4 با ناخالصی دیسپرسیوم سنتز شده به روش هیدروترمال برای اولین بار در دزیمتری پرتوهای گاما به روش ترمولومینسانسبیست و مین کنفرانس فیزیک ایرانمشهدفاطمه الماسی فرد,مصطفی زاهدیفر,احسان صادقی,سمیه هارونی آرانی,مریم کاشفی بیرون
استفاده از نانوذرات MgSo4 با ناخالصی دیسپرسیوم سنتز شده به روش هیدروترمال برای اولین بار در دزیمتری پرتوهای گاما به روش ترمولومینسانسبیست و مین کنفرانس فیزیک ایرانمشهدفاطمه الماسی فرد,مصطفی زاهدیفر,احسان صادقی,سمیه هارونی آرانی,مریم کاشفی بیرون
مدلسازی المان محدود پارامترهای فرایند نورد تجمعی پیوندی گرم (ARB) در ورق آلومینیوم 1100سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژیتهرانمحمد هنرپیشه,محسن اقایی
بررسی اثرات تعداد پاس در فرآیند ECAR بر خواص مکانیکی ورق دو لایه جوش انفجاری شده Al/Cuسومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژیتهرانمحمد هنرپیشه,سینا غفاری
سنتز و بررسی خواص فوتولومینسانس نانوذرات کادمیم سولفید الاییده با منگنز به روش همرسوبیبیست و مین کنفرانس فیزیک ایرانمشهداحسان صادقی,سمیرا خسروی بیگدلی,مصطفی زاهدیفر,زهرا صباحی
سنتز و بررسی خواص فوتولومینسانس نانوذرات کادمیم سولفید الاییده با منگنز به روش همرسوبیبیست و مین کنفرانس فیزیک ایرانمشهداحسان صادقی,سمیرا خسروی بیگدلی,مصطفی زاهدیفر,زهرا صباحی
بررسی عددی تأثیر پیش کشش گرم در قابلیت شکل¬دهی ورق Ti6Al4V در فرآیند شکل¬دهی نموی گرمسومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژیتهرانمحمد هنرپیشه,محمدجواد عبدالحسینی حسین آبادی
سنتز نانوذرات SrF2 با ناخالصی Yb و بررسی خصوصیات دزیمتری آنبیست و مین کنفرانس فیزیک ایرانمشهدمریم کاشفی بیرون,احسان صادقی,مصطفی زاهدیفر,فاطمه الماسی فرد
سنتز نانوذرات SrF2 با ناخالصی Yb و بررسی خصوصیات دزیمتری آنبیست و مین کنفرانس فیزیک ایرانمشهدمریم کاشفی بیرون,احسان صادقی,مصطفی زاهدیفر,فاطمه الماسی فرد
معماری پایدار و بررسی معماری دستکند در معماری ایراناولین کنفرانس ملی معماری و فضاهای شهری پایدارمشهدمهدی اخترکاوان,مریم شکیبا
بررسی نقش استفاده مجدد از بناهای تاریخی در توسعه¬ی پایدار و هویت مکانی و اجتماعیاولین کنفرانس ملی معماری و فضاهای شهری پایدارمشهدمهدی اخترکاوان,سلوا فلاحی
خالص سازی هیدروژن تحت فرایند جابجایی آب-گاز در دمای متوسط با استفاده از کاتالیست های بر پایه پلاتیندومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختیتهراناسیه علیجانی رنانی ,عبداله ایران خواه