برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان هیدرولیک و آزمایشگاه
مقطع تحصیلی کارشناسی
منابع

هیدرولیک کانالهای باز، دکتر ابریشمی و دکتر حسینی، دانشگاه امام رضا

طرح درس
1- مقدمه و کلیات (هیدرولیک و کاربرد آن, مجاری باز و بسته, مجاری آزاد و تحت فشار, انواع کانال از نقطه نظرهای مختلف, مشخصات هندسی کانالهای باز, انواع جریان از نقطه نظرهای مختلف, توزیع فشار در کانالهای باز, توزیع سرعت در کانالهای باز, معادلات اساسی حاکم بر حرکت جریان)
2- رابطه انرژی (مفهوم انرژی مخصوص, اعماق متناوب, عمق بحرانی, حل مسائل کلاسیک برخورد جریان با مانع یا گودال و تغییر مقطع کانال)
3- رابطه اندازه حرکت (مفهوم نیروی مخصوص, اعماق مزدوج, تحلیل پرش هیدرولیکی, رابطه بین عمق اولیه و عمق ثانویه پرش, تعیین نیروی وارد بر دریچه)
4- جریان یکنواخت (مشخصات جریان یکنواخت و شرایط شکل گیری آن, عمق نرمال و محاسبات عمق نرمال, معادله مانینگ, معادله شزی, مفهوم مقطع بهینه, مقاطع مرکب و مفهوم زبری معادل, شیب بحرانی)
5- جریان متغیر تدریجی (مشخصات جریان متغیر تدریجی و شرایط شکل گیری آن, انواع کانالها براساس شیب طولی کانال, انواع منحنی های سطح جریان, ترسیم منحنی های سطح جریان در شرایط مختلف شکل گیری جریان متغیر تدریجی)
6- محاسبات جریان متغیر تدریجی (روش های عددی گام به گام, استاندارد و ...)
عنوان مهندسی سیستمها
مقطع تحصیلی کارشناسی
منابع

مهندسی سیستمها، دکتر کارآموز، دانشگاه تهران

طرح درس
1- تعریف مهندسی سیستمها، ضرورت و کاربرد آن
2- مدلسازی و انواع مدل
3- مدل شبیه سازی و مدل بهینه سازی
4- فرمولاسیون مدل بهینه سازی و اجزای مدل بهینه سازی
5- انواع مدل های بهینه سازی الف) مدل برنامه ریزی خطی ب) مدل برنامه ریزی غیرخطی ج) مدل برنامه ریزی عدد صحیح د) مدل برنامه ریزی باینری و) مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط
6- روش حل مدل های بهینه سازی
7- آموزش نرم افزار لینگو
8- بهینه سازی چندهدفه و مفهوم جوابهای پارتو
9- تصمیم گیری چندمعیاره و تشریح روش TOPSIS
10- اقتصاد مهندسی و اتخاذ تصمیم بهینه
عنوان محاسبات نرم
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان بناهای آبی
مقطع تحصیلی کارشناسی
طرح درس

نمرات نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

عنوان مهندسی آب وفاضلاب و پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
منابع

1- شبکه های توزیع آب شهری، دکتر چمنی و دکتر تائبی، دانشگاه صنعتی اصفهان

2- - جمع آوری فاضلاب، منزوی، دانشگاه تهران

3- نشریه 117 (مبانی و ضوابط طراحی طرحهای آبرسانی شهری)

4- نشریه 380 (ضوابط طراحی سامانه های انتقال و توزیع آب شهری و روستایی)

5- نشریه 118 (مبانی و ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب شهری)

6- نشریه 163 (مکمل ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب شهری)

طرح درس
1- شبکه توزیع آب
الف) تعریف شبکه
ب) انواع شبکه بر اساس جانمایی
ج) اجزای شبکه
د) تحلیل هیدرولیکی شبکه توزیع آب (مروری بر معادلات حاکم بر حرکت جریان در مکانیک سیالات، تحلیل شبکه های شاخه ای، تحلیل شبکه های حلقوی)
و) آموزش نرم افزار تحلیل هیدرولیکی شبکه (EPANET)
ه) طراحی شبکه های توزیع آب (تعیین دوره طرح، پیش بینی جمعیت، تعیین سرانه مصرف، دبی طراحی، تعیین بارهای مصرف گرهی، طراحی مخازن، ضوابط طراحی لوله های شبکه، طراحی مخازن)
2- شبکه جمع آوری فاضلاب
الف) تعریف فاضلاب و انواع فاضلاب
ب) انواع شبکه های فاضلاب از نقطه نظرهای مختلف
ج) اجزای شبکه فاضلاب
د) تحلیل هیدرولیکی شبکه های فاضلاب
و) تعیین دبی طراحی لوله های فاضلاب (تعیین دوره طرح، پیش بینی جمعیت، تعیین سرانه تولید فاضلاب، تعیین دبی طراحی فاضلاب در فاضلابروها)
ه) ضوابط طراحی لوله های فاضلاب
ی) طراحی لوله های فاضلاب
3- پروژه طراحی شبکه توزیع آب
4- پروژه طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب