نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۳۲۳ مورد.
عبدالله

عبدالله ایرانخواه

دانشیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی شیمی
عبدالله ایرانخواه
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۴۳۹ دانشکده مهـندسـی - مهندسی شیمی

https://faculty.kashanu.ac.ir/irankhah/fa

Google Scholar Scopus
محسن

محسن ایرانی رهقی

دانشیار
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - طراحی جامدات
محسن ایرانی رهقی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۰۹۸۳۱۵۵۹۱۳۴۳۸ دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - طراحی جامدات

https://faculty.kashanu.ac.ir/irani/fa

Google Scholar Scopus ORCID
حسین

حسین ایمانیان

استادیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات عربی
حسین ایمانیان
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات عربی

https://faculty.kashanu.ac.ir/imanian/fa

سیدمرتضی

سیدمرتضی بابامیر

استاد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر
سیدمرتضی بابامیر
استاد دکترای تخصصی
۰۳۱-۵۵۹۱۳۴۵۴ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر

http://se.kashanu.ac.ir/babamir

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE
اسدالله

اسدالله بابایی فرد

دانشیار
دانشکده علوم انسانی - علوم اجتماعی
اسدالله بابایی فرد
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۷۴۰ دانشکده علوم انسانی - علوم اجتماعی

https://faculty.kashanu.ac.ir/babaiefard/fa

ORCID
بهنام

بهنام بازیگران

استادیار
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
بهنام بازیگران
استادیار دکترای تخصصی
۵۹۱۲۳۲۷ دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض

https://faculty.kashanu.ac.ir/bazigaran/fa

محمدرضا

محمدرضا بافنده

استادیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی متالورژی
محمدرضا بافنده
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهـندسـی - مهندسی متالورژی

https://faculty.kashanu.ac.ir/mrbafandeh/fa

Google Scholar
عبدالحمید

عبدالحمید بامنیری

استاد
دانشکده شیمی - شیمی آلی
عبدالحمید بامنیری
استاد دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۸۴ دانشکده شیمی - شیمی آلی

https://faculty.kashanu.ac.ir/bamoniri/fa

Scopus
احسان

احسان باورساد

استادیار
دانشکده فیزیک - فیزیک ذرات بنیادی و نظریه ی میدان
احسان باورساد
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۵۷۵ دانشکده فیزیک - فیزیک ذرات بنیادی و نظریه ی میدان

https://faculty.kashanu.ac.ir/bavarsad/fa

Eprint
محمد

محمد براتی

استادیار
دانشکده شیمی - شیمی
محمد براتی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده شیمی - شیمی

https://faculty.kashanu.ac.ir/baratim/fa

Google Scholar Scopus
علی

علی بشیری

استادیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات عربی
علی بشیری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات عربی

https://faculty.kashanu.ac.ir/bashiri/fa

حدیث

حدیث بشیری

دانشیار
دانشکده شیمی - شیمی فیزیک
حدیث بشیری
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۳۶ دانشکده شیمی - شیمی فیزیک

https://faculty.kashanu.ac.ir/hbashiri/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE
محسن

محسن بهپور

استاد
دانشکده شیمی - شیمی تجزیه
محسن بهپور
استاد دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۷۵ دانشکده شیمی - شیمی تجزیه

https://faculty.kashanu.ac.ir/mbehpour/fa

Google Scholar
مجتبی

مجتبی بهرامیان

استادیار
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
مجتبی بهرامیان
استادیار دکترای تخصصی
۵۵۹۱۲۳۲۷ دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض

https://faculty.kashanu.ac.ir/bahramian/fa

فرشاد

فرشاد بوربور اژدری

استادیار
دانشکده شیمی - شیمی فیزیک
فرشاد بوربور اژدری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده شیمی - شیمی فیزیک

https://faculty.kashanu.ac.ir/boorboor/fa

Google Scholar ORCID
مرتضی

مرتضی بیشه نیاسر

استادیار
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی
مرتضی بیشه نیاسر
استادیار دکترای تخصصی
۲۳۱۱ دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی

https://faculty.kashanu.ac.ir/mbisheh/fa

Google Scholar
علیرضا

علیرضا پاچناری

استادیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی عمران
علیرضا پاچناری
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۴۲۵ دانشکده مهـندسـی - مهندسی عمران

https://faculty.kashanu.ac.ir/pachenaria/fa

Google Scholar ORCID Research GATE
فاطمه

فاطمه پناهی

استادیار
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - بیابان زدائی
فاطمه پناهی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۲۴۴ دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - بیابان زدائی

https://faculty.kashanu.ac.ir/fpanahi/fa