نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۲۹۵ مورد.
اسدالله

اسدالله بابایی فرد

استادیار
دانشکده علوم انسانی - علوم اجتماعی
اسدالله بابایی فرد
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۷۴۰ دانشکده علوم انسانی - علوم اجتماعی

https://faculty.kashanu.ac.ir/babaiefard/fa

بهنام

بهنام بازیگران

استادیار
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
بهنام بازیگران
استادیار دکترای تخصصی
۵۹۱۲۳۲۷ دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض

https://faculty.kashanu.ac.ir/bazigaran/fa

محمدرضا

محمدرضا بافنده

استادیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی متالورژی
محمدرضا بافنده
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهـندسـی - مهندسی متالورژی

https://faculty.kashanu.ac.ir/mrbafandeh/fa

ایوب

ایوب باقری

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر
ایوب باقری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر

https://faculty.kashanu.ac.ir/abagheri/fa

عبدالحمید

عبدالحمید بامنیری

دانشیار
دانشکده شیمی - شیمی آلی
عبدالحمید بامنیری
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۸۴ دانشکده شیمی - شیمی آلی

https://faculty.kashanu.ac.ir/bamoniri/fa

اسکوپوس
احسان

احسان باورساد

استادیار
دانشکده فیزیک - فیزیک ذرات بنیادی و نظریه ی میدان
احسان باورساد
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۵۷۵ دانشکده فیزیک - فیزیک ذرات بنیادی و نظریه ی میدان

https://faculty.kashanu.ac.ir/bavarsad/fa

ایپرینت
محمد

محمد براتی

استادیار
دانشکده شیمی - شیمی
محمد براتی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۸۱ دانشکده شیمی - شیمی

https://faculty.kashanu.ac.ir/baratim/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
حدیث

حدیث بشیری

دانشیار
دانشکده شیمی - شیمی فیزیک
حدیث بشیری
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۳۶ دانشکده شیمی - شیمی فیزیک

https://faculty.kashanu.ac.ir/hbashiri/fa

علی

علی بشیری

استادیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات عربی
علی بشیری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات عربی

https://faculty.kashanu.ac.ir/bashiri/fa

محسن

محسن بهپور

استاد
دانشکده شیمی - شیمی تجزیه
محسن بهپور
استاد دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۷۵ دانشکده شیمی - شیمی تجزیه

https://faculty.kashanu.ac.ir/mbehpour/fa

گوگل اسکالر
مجتبی

مجتبی بهرامیان

استادیار
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
مجتبی بهرامیان
استادیار دکترای تخصصی
۵۵۹۱۲۵۵۹ دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض

https://faculty.kashanu.ac.ir/bahramian/fa

مرتضی

مرتضی بیشه نیاسر

استادیار
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی
مرتضی بیشه نیاسر
استادیار دکترای تخصصی
۲۳۱۱ دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی

https://faculty.kashanu.ac.ir/mbisheh/fa

گوگل اسکالر
علیرضا

علیرضا پاچناری

استادیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی عمران
علیرضا پاچناری
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۴۲۵ دانشکده مهـندسـی - مهندسی عمران

https://faculty.kashanu.ac.ir/pachenaria/fa

فاطمه

فاطمه پناهی

استادیار
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - بیابان زدائی
فاطمه پناهی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۲۴۴ دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - بیابان زدائی

https://faculty.kashanu.ac.ir/fpanahi/fa

محمد جواد

محمد جواد پور وقار

دانشیار
دانشکده علوم انسانی - تربیت بدنی
محمد جواد پور وقار
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی - تربیت بدنی

https://faculty.kashanu.ac.ir/vaghar/fa

داود

داود پورسینا

استادیار
دانشکده علوم ریاضی - آمار و کاربردها
داود پورسینا
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۰۶۸ دانشکده علوم ریاضی - آمار و کاربردها

https://faculty.kashanu.ac.ir/poursina/fa

ربابه خاتون

ربابه خاتون پیله فروش

مربی
دانشکده معماری و هنر - صنایع دستی
ربابه خاتون پیله فروش
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده معماری و هنر - صنایع دستی

https://faculty.kashanu.ac.ir/khatoon/fa

حمیدرضا

حمیدرضا تبریزی دوز

استادیار
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی
حمیدرضا تبریزی دوز
استادیار دکترای تخصصی
۵۵۹۱۲۳۶۲ دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی

https://faculty.kashanu.ac.ir/tabrizidooz/fa

گوگل اسکالر