نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۳۰۳ مورد.
سیامک

سیامک بابایی بازنشسته

کارشناسی ارشد
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
سیامک بابایی بازنشسته
مربی کارشناسی ارشد
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/babaei/fa

اسدالله

اسدالله بابایی فرد

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - علوم اجتماعی
اسدالله بابایی فرد
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - علوم اجتماعی
۰۳۱۵۵۹۱۳۷۴۰

https://faculty.kashanu.ac.ir/babaiefard/fa

بهنام

بهنام بازیگران

دکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
بهنام بازیگران
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
۵۹۱۲۳۲۷

https://faculty.kashanu.ac.ir/bazigaran/fa

محمدرضا

محمدرضا بافنده

دکترای تخصصی
دانشکده مهـندسـی - مهندسی متالورژی
محمدرضا بافنده
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده مهـندسـی - مهندسی متالورژی
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/mrbafandeh/fa

ایوب

ایوب باقری

دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر
ایوب باقری
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/abagheri/fa

عبدالحمید

عبدالحمید بامنیری

دکترای تخصصی
دانشکده شیمی - شیمی آلی
عبدالحمید بامنیری
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده شیمی - شیمی آلی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۸۴

https://faculty.kashanu.ac.ir/bamoniri/fa

اسکوپوس
احسان

احسان باورساد

دکترای تخصصی
دانشکده فیزیک - فیزیک ذرات بنیادی و نظریه ی میدان
احسان باورساد
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده فیزیک - فیزیک ذرات بنیادی و نظریه ی میدان
۰۳۱۵۵۹۱۲۵۷۵

https://faculty.kashanu.ac.ir/bavarsad/fa

ایپرینت
محمد

محمد براتی

دکترای تخصصی
دانشکده شیمی - شیمی
محمد براتی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده شیمی - شیمی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۸۱

https://faculty.kashanu.ac.ir/baratim/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
حدیث

حدیث بشیری

دکترای تخصصی
دانشکده شیمی - شیمی فیزیک
حدیث بشیری
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده شیمی - شیمی فیزیک
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۳۶

https://faculty.kashanu.ac.ir/hbashiri/fa

علی

علی بشیری

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات عربی
علی بشیری
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات عربی
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/bashiri/fa

سیدعلی

سیدعلی بنی طباءبیدگلی

کارشناسی ارشد
دانشکده مهـندسـی - مهندسی معدن
سیدعلی بنی طباءبیدگلی
استادیار کارشناسی ارشد
دانشکده مهـندسـی - مهندسی معدن
۰۳۱۵۵۹۱۲۴۲۳

https://faculty.kashanu.ac.ir/banitaba/fa

محسن

محسن بهپور

دکترای تخصصی
دانشکده شیمی - شیمی تجزیه
محسن بهپور
استاد دکترای تخصصی
دانشکده شیمی - شیمی تجزیه
۰۳۶۱۵۹۱۲۳۷۵

https://faculty.kashanu.ac.ir/mbehpour/fa

مجتبی

مجتبی بهرامیان

دکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
مجتبی بهرامیان
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
۵۵۹۱۲۵۵۹

https://faculty.kashanu.ac.ir/bahramian/fa

مرتضی

مرتضی بیشه نیاسر

دکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی
مرتضی بیشه نیاسر
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/mbisheh/fa

علیرضا

علیرضا پاچناری

دکترای تخصصی
دانشکده مهـندسـی - مهندسی عمران
علیرضا پاچناری
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده مهـندسـی - مهندسی عمران
۰۳۱۵۵۹۱۲۴۲۵

https://faculty.kashanu.ac.ir/pachenaria/fa

فاطمه

فاطمه پناهی

دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - بیابان زدائی
فاطمه پناهی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - بیابان زدائی
۰۳۱۵۵۹۱۳۲۴۴

https://faculty.kashanu.ac.ir/fpanahi/fa

محمد جواد

محمد جواد پور وقار

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - تربیت بدنی
محمد جواد پور وقار
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - تربیت بدنی
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/vaghar/fa

داود

داود پورسینا

دکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضی - آمار و کاربردها
داود پورسینا
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضی - آمار و کاربردها
۰۳۱۵۵۹۱۳۰۶۸

https://faculty.kashanu.ac.ir/poursina/fa