نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۲۹۵ مورد.
علی

علی دادخواه

مربی
دانشکده معماری و هنر - فرش
علی دادخواه
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده معماری و هنر - فرش

https://faculty.kashanu.ac.ir/dadkhah/fa

احمد

احمد دانائی نیا

استادیار
دانشکده معماری و هنر - مهندسی معماری
احمد دانائی نیا
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده معماری و هنر - مهندسی معماری

https://faculty.kashanu.ac.ir/danaeinia/fa

مصطفی

مصطفی داوطلب علیائی

استادیار
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی
مصطفی داوطلب علیائی
استادیار دکترای تخصصی
۹۸۳۱۵۵۹۱۳۰۶۸+ دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی

https://faculty.kashanu.ac.ir/davtalab/fa

گوگل اسکالر
سیامک

سیامک دخانی

استادیار
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - مرتع و آبخیزداری
سیامک دخانی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۲۴۲ دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - مرتع و آبخیزداری

https://faculty.kashanu.ac.ir/siamakdokhani/fa

مهدی

مهدی دشت بزرگی

استادیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- ادیان و فلسفه
مهدی دشت بزرگی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- ادیان و فلسفه

https://faculty.kashanu.ac.ir/dashtbozorgi/fa

حسن

حسن دقیق

دانشیار
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
حسن دقیق
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۶۳ دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض

https://faculty.kashanu.ac.ir/daghigh/fa

حسین

حسین دهقانی

استاد
دانشکده شیمی - شیمی معدنی
حسین دهقانی
استاد دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۸۶ دانشکده شیمی - شیمی معدنی

https://faculty.kashanu.ac.ir/dehghani/fa

اسکوپوس
رضا

رضا دهقانی بیدگلی

استادیار
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - مرتع و آبخیزداری
رضا دهقانی بیدگلی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۲۴۰ دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - مرتع و آبخیزداری

https://faculty.kashanu.ac.ir/dehghanir/fa

مهدی

مهدی دهقانی سانیچ

استادیار
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
مهدی دهقانی سانیچ
استادیار دکترای تخصصی
۵۵۹۱۲۳۳۵ دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض

https://faculty.kashanu.ac.ir/mdehghani/fa

گوگل اسکالر
داریوش

داریوش دیدبان

دانشیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - الکترونیک
داریوش دیدبان
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۶۲ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - الکترونیک

https://www.researchgate.net/profile/Daryoosh_Dideban

گوگل اسکالر اسکوپوس
جواد

جواد دیواندری

استادیار
دانشکده معماری و هنر - مهندسی معماری
جواد دیواندری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده معماری و هنر - مهندسی معماری

https://faculty.kashanu.ac.ir/jdivandari/fa

فاطمه

فاطمه ذبیحی

استادیار
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی
فاطمه ذبیحی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۰۵۰ دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی

https://faculty.kashanu.ac.ir/zabihi/fa

گوگل اسکالر
محمدرضا

محمدرضا ذوقی

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - مخابرات
محمدرضا ذوقی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۷۶ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - مخابرات

https://faculty.kashanu.ac.ir/zoghi/fa

عادل

عادل رئیسی وانانی

دانشیار
دانشکده شیمی - شیمی فیزیک
عادل رئیسی وانانی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۵۸ دانشکده شیمی - شیمی فیزیک

https://faculty.kashanu.ac.ir/areisi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
سید محمد

سید محمد راستگوفر

دانشیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی
سید محمد راستگوفر
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی

https://faculty.kashanu.ac.ir/rastgoo/fa

زینب

زینب رحمانی نوش آبادی

استادیار
دانشکده فیزیک - لیزر و فوتونیک
زینب رحمانی نوش آبادی
استادیار دکترای تخصصی
۵۵۹۱۳۰۵۳ دانشکده فیزیک - لیزر و فوتونیک

https://faculty.kashanu.ac.ir/zrahmani/fa

گوگل اسکالر
احمدرضا

احمدرضا رحمتی

استادیار
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات
احمدرضا رحمتی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۲۹ دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات

https://faculty.kashanu.ac.ir/arrahmati/fa

حمید

حمید رحیمی

استادیار
دانشکده علوم انسانی - علوم تربیتی
حمید رحیمی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۷۲۰ دانشکده علوم انسانی - علوم تربیتی

https://faculty.kashanu.ac.ir/hrahimi/fa