نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۲۹۵ مورد.
محسن

محسن رحیمی

دانشیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - قدرت
محسن رحیمی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۶۹ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - قدرت

https://faculty.kashanu.ac.ir/mrahimi/fa

گوگل اسکالر
علیرضا

علیرضا رحیمی بیدگلی

استادیار
پژوهشکده انرژی - مهندسی مکانیک (سیستمهای انرژی)
علیرضا رحیمی بیدگلی
استادیار دکترای تخصصی
- پژوهشکده انرژی - مهندسی مکانیک (سیستمهای انرژی)

https://faculty.kashanu.ac.ir/alirezarahimi/fa

پرویز

پرویز رستگارجزی

دانشیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن وحدیث
پرویز رستگارجزی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن وحدیث

https://faculty.kashanu.ac.ir/rastegar/fa

امیرحسین

امیرحسین رسول نیا

استادیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات عربی
امیرحسین رسول نیا
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۷۳۷ دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات عربی

https://faculty.kashanu.ac.ir/rasoulnia/fa

فرزان

فرزان رضائی

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - الکترونیک
فرزان رضائی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - الکترونیک

https://faculty.kashanu.ac.ir/frezaei/fa

گوگل اسکالر
حسن

حسن رضازاده

استادیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- ادیان و فلسفه
حسن رضازاده
استادیار دکترای تخصصی
۰۲۵۳۲۹۲۰۴۶۴ دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- ادیان و فلسفه

https://faculty.kashanu.ac.ir/rezazade/fa

علی اصغر

علی اصغر رضایی

استادیار
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
علی اصغر رضایی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۷۹ دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض

https://faculty.kashanu.ac.ir/arezaei/fa

عباسعلی

عباسعلی رضایی نیا

استادیار
دانشکده معماری و هنر - باستان شناسی
عباسعلی رضایی نیا
استادیار دکترای تخصصی
۵۵۹۱۳۱۲۱ دانشکده معماری و هنر - باستان شناسی

https://faculty.kashanu.ac.ir/rezaeenia/fa

محمدتقی

محمدتقی رضوان

استادیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی صنایع
محمدتقی رضوان
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۴۴۷ دانشکده مهـندسـی - مهندسی صنایع

https://faculty.kashanu.ac.ir/rezvan/fa

زهرا

زهرا رضوانی

استادیار
دانشکده شیمی - زیست شناسی سلولی و مولکولی
زهرا رضوانی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۰۱ دانشکده شیمی - زیست شناسی سلولی و مولکولی

https://faculty.kashanu.ac.ir/rezvani/fa

سید محمد

سید محمد رضویان

استادیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی معدن
سید محمد رضویان
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۴۲۸ دانشکده مهـندسـی - مهندسی معدن

https://faculty.kashanu.ac.ir/razavian/fa

حسینعلی

حسینعلی رفیعی پور

استادیار
دانشکده شیمی - زیست شناسی سلولی و مولکولی
حسینعلی رفیعی پور
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۵۹۵ دانشکده شیمی - زیست شناسی سلولی و مولکولی

https://faculty.kashanu.ac.ir/rafieepour/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ارکید
عبدالعلی

عبدالعلی رمضانی

دانشیار
دانشکده فیزیک - فیزیک ماده ی چگال
عبدالعلی رمضانی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده فیزیک - فیزیک ماده ی چگال

https://faculty.kashanu.ac.ir/rmzn/fa

گوگل اسکالر
رضا
رضا رمضانی آرانی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱-۵۵۹۱۲۳۸۹ -

https://faculty.kashanu.ac.ir/ramarani/fa

احمد

احمد رمضانی مقدم

دانشیار
دانشکده فیزیک - فیزیک هسته ای
احمد رمضانی مقدم
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۵۷۶ دانشکده فیزیک - فیزیک هسته ای

https://faculty.kashanu.ac.ir/aramazani/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
ابوالفضل

ابوالفضل رنجبر فردویی

دانشیار
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - بیابان زدائی
ابوالفضل رنجبر فردویی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۲۴۱ دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - بیابان زدائی

https://faculty.kashanu.ac.ir/aranjbar/fa

رضا

رضا روحانی

دانشیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی
رضا روحانی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی

https://faculty.kashanu.ac.ir/ruhani/en

سیّد احسان

سیّد احسان روزمه

استادیار
دانشکده فیزیک - فیزیک ماده ی چگال
سیّد احسان روزمه
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۵۶۸ دانشکده فیزیک - فیزیک ماده ی چگال

https://faculty.kashanu.ac.ir/roozmeh/fa