نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۳۰۳ مورد.
احمدرضا

احمدرضا رحمتی

دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات
احمدرضا رحمتی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۲۹

https://faculty.kashanu.ac.ir/arrahmati/fa

حمید

حمید رحیمی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - علوم تربیتی
حمید رحیمی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - علوم تربیتی
۰۳۱۵۵۹۱۳۷۲۰

https://faculty.kashanu.ac.ir/hrahimi/fa

محسن

محسن رحیمی

دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - قدرت
محسن رحیمی
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - قدرت
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۶۹

https://faculty.kashanu.ac.ir/mrahimi/fa

گوگل اسکالر
علیرضا

علیرضا رحیمی بیدگلی

دکترای تخصصی
پژوهشکده انرژی - مهندسی مکانیک (سیستمهای انرژی)
علیرضا رحیمی بیدگلی
استادیار دکترای تخصصی
پژوهشکده انرژی - مهندسی مکانیک (سیستمهای انرژی)
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/alirezarahimi/fa

سید حسین

سید حسین رسا

دکترای تخصصی
دانشکده شیمی - شیمی فیزیک
سید حسین رسا
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده شیمی - شیمی فیزیک
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۸۱

https://faculty.kashanu.ac.ir/rasa/fa

پرویز

پرویز رستگارجزی

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن وحدیث
پرویز رستگارجزی
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن وحدیث
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/rastegar/fa

امیرحسین

امیرحسین رسول نیا

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات عربی
امیرحسین رسول نیا
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات عربی
۰۳۱۵۵۹۱۲۷۳۷

https://faculty.kashanu.ac.ir/rasoulnia/fa

فرزان

فرزان رضائی

دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - الکترونیک
فرزان رضائی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - الکترونیک
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/frezaei/fa

گوگل اسکالر
حسن

حسن رضازاده

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- ادیان و فلسفه
حسن رضازاده
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- ادیان و فلسفه
۰۲۵۳۲۹۲۰۴۶۴

https://faculty.kashanu.ac.ir/rezazade/fa

مهران

مهران رضایی

دکترای تخصصی
دانشکده مهـندسـی - مهندسی شیمی
مهران رضایی
استاد دکترای تخصصی
دانشکده مهـندسـی - مهندسی شیمی
۰۳۶۱۵۹۱۲۴۶۹

https://faculty.kashanu.ac.ir/rezaei/fa

علی اصغر

علی اصغر رضایی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
علی اصغر رضایی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۷۹

https://faculty.kashanu.ac.ir/arezaei/fa

عباسعلی

عباسعلی رضایی نیا

دکترای تخصصی
دانشکده معماری و هنر - باستان شناسی
عباسعلی رضایی نیا
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده معماری و هنر - باستان شناسی
۵۵۹۱۳۱۲۱

https://faculty.kashanu.ac.ir/rezaeenia/fa

محمدتقی

محمدتقی رضوان

دکترای تخصصی
دانشکده مهـندسـی - مهندسی صنایع
محمدتقی رضوان
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده مهـندسـی - مهندسی صنایع
۰۳۱۵۵۹۱۲۴۴۷

https://faculty.kashanu.ac.ir/rezvan/fa

زهرا

زهرا رضوانی

دکترای تخصصی
دانشکده شیمی - زیست شناسی سلولی و مولکولی
زهرا رضوانی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده شیمی - زیست شناسی سلولی و مولکولی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۰۱

https://faculty.kashanu.ac.ir/rezvani/fa

سید محمد

سید محمد رضویان

دکترای تخصصی
دانشکده مهـندسـی - مهندسی معدن
سید محمد رضویان
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده مهـندسـی - مهندسی معدن
۰۳۱۵۵۹۱۲۴۲۸

https://faculty.kashanu.ac.ir/razavian/fa

حسینعلی

حسینعلی رفیعی پور

دکترای تخصصی
دانشکده شیمی - زیست شناسی سلولی و مولکولی
حسینعلی رفیعی پور
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده شیمی - زیست شناسی سلولی و مولکولی
۰۳۱۵۵۹۱۲۵۹۵

https://faculty.kashanu.ac.ir/rafieepour/fa

عبدالعلی

عبدالعلی رمضانی

دکترای تخصصی
دانشکده فیزیک - فیزیک ماده ی چگال
عبدالعلی رمضانی
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده فیزیک - فیزیک ماده ی چگال
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/rmzn/fa

گوگل اسکالر
رضا

رضا رمضانی آرانی

دکترای تخصصی
رضا رمضانی آرانی
استادیار دکترای تخصصی
-
۰۳۱-۵۵۹۱۲۳۸۹

https://faculty.kashanu.ac.ir/ramarani/fa