نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۳۲۳ مورد.
جواد

جواد دیواندری

استادیار
دانشکده معماری و هنر - مهندسی معماری
جواد دیواندری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده معماری و هنر - مهندسی معماری

https://faculty.kashanu.ac.ir/jdivandari/fa

ORCID Web of Science
فاطمه

فاطمه ذبیحی

استادیار
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی
فاطمه ذبیحی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۰۵۰ دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی

https://faculty.kashanu.ac.ir/zabihi/fa

Google Scholar ORCID
محمدرضا

محمدرضا ذوقی

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - مخابرات
محمدرضا ذوقی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۷۶ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - مخابرات

https://faculty.kashanu.ac.ir/zoghi/fa

عادل

عادل رئیسی وانانی

استاد
دانشکده شیمی - شیمی فیزیک
عادل رئیسی وانانی
استاد دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۵۸ دانشکده شیمی - شیمی فیزیک

https://faculty.kashanu.ac.ir/areisi/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE
سید محمد

سید محمد راستگوفر بازنشسته

دانشیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی
سید محمد راستگوفر بازنشسته
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی

https://faculty.kashanu.ac.ir/rastgoo/fa

زینب

زینب رحمانی نوش آبادی

دانشیار
دانشکده فیزیک - لیزر و فوتونیک
زینب رحمانی نوش آبادی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۰۵۳ دانشکده فیزیک - لیزر و فوتونیک

https://faculty.kashanu.ac.ir/zrahmani/fa

Google Scholar Scopus
احمدرضا

احمدرضا رحمتی

دانشیار
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات
احمدرضا رحمتی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۲۹ دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات

https://faculty.kashanu.ac.ir/arrahmati/fa

Google Scholar Scopus ORCID
حمید

حمید رحیمی

دانشیار
دانشکده علوم انسانی - علوم تربیتی
حمید رحیمی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۷۳۷ دانشکده علوم انسانی - علوم تربیتی

https://faculty.kashanu.ac.ir/hrahimi/fa

محسن

محسن رحیمی

دانشیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - قدرت
محسن رحیمی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۶۹ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - قدرت

https://faculty.kashanu.ac.ir/mrahimi/fa

Google Scholar
علیرضا

علیرضا رحیمی بیدگلی

استادیار
پژوهشکده انرژی - مهندسی مکانیک (سیستمهای انرژی)
علیرضا رحیمی بیدگلی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱-۵۵۹۱۳۲۸۳ پژوهشکده انرژی - مهندسی مکانیک (سیستمهای انرژی)

https://faculty.kashanu.ac.ir/alirezarahimi/fa

سید حسین

سید حسین رسا بازنشسته

استادیار
دانشکده شیمی - شیمی فیزیک
سید حسین رسا بازنشسته
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۸۱ دانشکده شیمی - شیمی فیزیک

https://faculty.kashanu.ac.ir/rasa/fa

پرویز

پرویز رستگارجزی

دانشیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن وحدیث
پرویز رستگارجزی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن وحدیث

https://faculty.kashanu.ac.ir/rastegar/fa

امیرحسین

امیرحسین رسول نیا

دانشیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات عربی
امیرحسین رسول نیا
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۷۳۷ دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات عربی

https://faculty.kashanu.ac.ir/rasoulnia/fa

حسن

حسن رضازاده بازنشسته

استادیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- ادیان و فلسفه
حسن رضازاده بازنشسته
استادیار دکترای تخصصی
۰۲۵۳۲۹۲۰۴۶۴ دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- ادیان و فلسفه

https://faculty.kashanu.ac.ir/rezazade/fa

علی اصغر

علی اصغر رضایی مرحوم

استادیار
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
علی اصغر رضایی مرحوم
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۷۹ دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض

https://faculty.kashanu.ac.ir/arezaei/fa

عباسعلی

عباسعلی رضایی نیا

استادیار
دانشکده معماری و هنر - باستان شناسی
عباسعلی رضایی نیا
استادیار دکترای تخصصی
۵۵۹۱۳۱۲۱ دانشکده معماری و هنر - باستان شناسی

https://faculty.kashanu.ac.ir/rezaeenia/fa

محمدتقی

محمدتقی رضوان

استادیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی صنایع
محمدتقی رضوان
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۴۴۷ دانشکده مهـندسـی - مهندسی صنایع

https://faculty.kashanu.ac.ir/rezvan/fa

Google Scholar Scopus ORCID
زهرا

زهرا رضوانی

استادیار
دانشکده شیمی - زیست شناسی سلولی و مولکولی
زهرا رضوانی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۰۱ دانشکده شیمی - زیست شناسی سلولی و مولکولی

https://faculty.kashanu.ac.ir/rezvani/fa