نمایش ۱۸۱ تا ۱۹۸ مورد از کل ۳۰۸ مورد.
سید عباس

سید عباس طاهر

استاد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - قدرت
سید عباس طاهر
استاد دکترای تخصصی
۰۳۶۱۵۹۱۲۴۵۰ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - قدرت

https://faculty.kashanu.ac.ir/sataher/fa

Google Scholar Scopus
فاطمه سادات

فاطمه سادات طاهری

استادیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی
فاطمه سادات طاهری
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱-۵۵۹۱۲۷۴۵ دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی

https://faculty.kashanu.ac.ir/taheri/fa

بیژن

بیژن طاهری

استادیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی معدن
بیژن طاهری
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۶۱۵۹۱۲۴۲۸ دانشکده مهـندسـی - مهندسی معدن

https://faculty.kashanu.ac.ir/bijantaheri/fa

زهراسادات

زهراسادات طاهری

استادیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
زهراسادات طاهری
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۷۴۴ دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی

https://faculty.kashanu.ac.ir/ztaheri/fa

زینب

زینب طلوعی

استادیار
دانشکده شیمی - زیست شناسی سلولی و مولکولی
زینب طلوعی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۰۱ دانشکده شیمی - زیست شناسی سلولی و مولکولی

https://faculty.kashanu.ac.ir/ztoluei/fa

Google Scholar Scopus
داود

داود ظریفی

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - مخابرات
داود ظریفی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۷۰ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - مخابرات

https://faculty.kashanu.ac.ir/zarifi/fa

Google Scholar Scopus
مرتضی

مرتضی عابدینی

استادیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی متالورژی
مرتضی عابدینی
استادیار دکترای تخصصی
۵۵۹۱۲۴۵۵ دانشکده مهـندسـی - مهندسی متالورژی

https://faculty.kashanu.ac.ir/mabedini/fa

Google Scholar Scopus
علی

علی عارف منش

دانشیار
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات
علی عارف منش
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات

https://faculty.kashanu.ac.ir/arefmanesh/fa

محمد

محمد عارفی

دانشیار
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - طراحی جامدات
محمد عارفی
دانشیار دکترای تخصصی
۵۵۹۱۳۴۰۵ دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - طراحی جامدات

https://faculty.kashanu.ac.ir/arefi/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE
بابک

بابک عالمی

استادیار
دانشکده معماری و هنر - تکنولوژی معماری
بابک عالمی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده معماری و هنر - تکنولوژی معماری

https://faculty.kashanu.ac.ir/alemi/fa

علی

علی عالی انواری

استادیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی معدن
علی عالی انواری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهـندسـی - مهندسی معدن

https://faculty.kashanu.ac.ir/anvari/fa

Google Scholar Scopus
ملیحه

ملیحه عباس زاده

استادیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی معدن
ملیحه عباس زاده
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۴۲۶ دانشکده مهـندسـی - مهندسی معدن

https://faculty.kashanu.ac.ir/abbaszadeh/fa

Google Scholar Scopus ORCID
محمود

محمود عباسی

دانشیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی متالورژی
محمود عباسی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهـندسـی - مهندسی متالورژی

https://faculty.kashanu.ac.ir/mabbasi/fa

مصطفی

مصطفی عباسی مقدم

استادیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن وحدیث
مصطفی عباسی مقدم
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن وحدیث

https://faculty.kashanu.ac.ir/abbasim/fa

علی اکبر

علی اکبر عباسیان آرانی

استاد
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات
علی اکبر عباسیان آرانی
استاد دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۳۶ دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات

https://faculty.kashanu.ac.ir/abbasian/fa

Google Scholar
علی اکبر

علی اکبر عبدالله زاده

دانشیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی معدن
علی اکبر عبدالله زاده
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهـندسـی - مهندسی معدن

https://faculty.kashanu.ac.ir/abdzad/fa

عباس

عباس عبدلی آرانی

دانشیار
دانشکده فیزیک - لیزر و فوتونیک
عباس عبدلی آرانی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۰۶۳ دانشکده فیزیک - لیزر و فوتونیک

https://faculty.kashanu.ac.ir/abdoliabbas/fa

Google Scholar Scopus
ابوالفضل

ابوالفضل عرب بیگی

مربی
دانشکده معماری و هنر - صنایع دستی
ابوالفضل عرب بیگی
مربی کارشناسی ارشد
۰۳۱۵۵۹۱۳۱۵۷ دانشکده معماری و هنر - صنایع دستی

https://faculty.kashanu.ac.ir/arabbeigi/fa