نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۳۱۰ مورد.
احمد

احمد رمضانی مقدم

دانشیار
دانشکده فیزیک - فیزیک هسته ای
احمد رمضانی مقدم
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۵۷۶ دانشکده فیزیک - فیزیک هسته ای

https://faculty.kashanu.ac.ir/aramazani/fa

Google Scholar Scopus
ابوالفضل

ابوالفضل رنجبر فردویی

استاد
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - بیابان زدائی
ابوالفضل رنجبر فردویی
استاد فوق دكتری
۰۳۱۵۵۹۱۳۲۴۱ دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - بیابان زدائی

https://faculty.kashanu.ac.ir/aranjbar/fa

ORCID
رضا

رضا روحانی

دانشیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی
رضا روحانی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۷۳۶ دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی

https://faculty.kashanu.ac.ir/ruhani/en

سیّد احسان

سیّد احسان روزمه

استادیار
دانشکده فیزیک - فیزیک ماده ی چگال
سیّد احسان روزمه
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۵۶۸ دانشکده فیزیک - فیزیک ماده ی چگال

https://faculty.kashanu.ac.ir/roozmeh/fa

عباس

عباس زارعی

دانشیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
عباس زارعی
دانشیار دکترای تخصصی
۵۵۹۱۲۷۱۳ ۵۵۹۱۲۷۷۱ دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی

https://faculty.kashanu.ac.ir/zareee/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE علم سنجی
مصطفی

مصطفی زاهدی فر

استاد
دانشکده فیزیک - فیزیک هسته ای
مصطفی زاهدی فر
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده فیزیک - فیزیک هسته ای

https://faculty.kashanu.ac.ir/zahedifar/fa

Google Scholar
عباس

عباس زراعت

استاد
دانشکده علوم انسانی - حقوق
عباس زراعت
استاد دکترای تخصصی
۵۵۱۳۰۱۵ دانشکده علوم انسانی - حقوق

https://faculty.kashanu.ac.ir/zeraat/fa

فرهاد

فرهاد زمانی

استادیار
دانشکده فیزیک - فیزیک ذرات بنیادی و نظریه ی میدان
فرهاد زمانی
استادیار دکترای تخصصی
۵۵۹۱۳۰۵۶ دانشکده فیزیک - فیزیک ذرات بنیادی و نظریه ی میدان

https://faculty.kashanu.ac.ir/fzamani/fa

Google Scholar
سروش

سروش زمانی مقدم همکار سابق

استادیار
دانشکده فیزیک - فیزیک ذرات بنیادی و نظریه ی میدان
سروش زمانی مقدم همکار سابق
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۰۵۷ دانشکده فیزیک - فیزیک ذرات بنیادی و نظریه ی میدان

https://faculty.kashanu.ac.ir/zamanimoghaddam/fa

حمیدرضا

حمیدرضا زنگنه

دانشیار
دانشکده فیزیک - لیزر و فوتونیک
حمیدرضا زنگنه
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۵۷۳ دانشکده فیزیک - لیزر و فوتونیک

https://faculty.kashanu.ac.ir/hrzangeneh/fa

زهره

زهره زهرایی

استادیار
دانشکده شیمی - زیست شناسی سلولی و مولکولی
زهره زهرایی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۹۶ دانشکده شیمی - زیست شناسی سلولی و مولکولی

https://faculty.kashanu.ac.ir/zahraie/fa

محمد

محمد سبحانی نیا

استادیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - معارف اسلامی
محمد سبحانی نیا
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - معارف اسلامی

https://faculty.kashanu.ac.ir/sobhaninia/fa

مجید

مجید سبزپوشانی

دانشیار
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات
مجید سبزپوشانی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۶۱۵۹۱۲۴۳۲ دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات

https://faculty.kashanu.ac.ir/spooshan/fa

مهدی

مهدی سبزواری

استادیار
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی
مهدی سبزواری
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱-۵۵۹۱۳۰۴۹ دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی

https://faculty.kashanu.ac.ir/sabzevari/fa

حسین

حسین ستار

استادیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن وحدیث
حسین ستار
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن وحدیث

https://faculty.kashanu.ac.ir/sattar/fa

مسلم

مسلم ستوده خواه

استادیار
دانشکده شیمی - شیمی معدنی
مسلم ستوده خواه
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۰۴۶ دانشکده شیمی - شیمی معدنی

https://faculty.kashanu.ac.ir/setoodehkhah/fa

عباس

عباس سعادتمندی

استاد
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی
عباس سعادتمندی
استاد دکترای تخصصی
۵۵۹۱۲۳۶۱ دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی

https://faculty.kashanu.ac.ir/saadatmandi/fa

Google Scholar Scopus ORCID
زینب

زینب سعیدیان

استادیار
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی
زینب سعیدیان
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۰۸ دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی

https://faculty.kashanu.ac.ir/saeidian/fa

Google Scholar