نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۳۰۳ مورد.
احمد

احمد رمضانی مقدم

دکترای تخصصی
دانشکده فیزیک - فیزیک هسته ای
احمد رمضانی مقدم
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده فیزیک - فیزیک هسته ای
۰۳۱۵۵۹۱۲۵۷۶

https://faculty.kashanu.ac.ir/aramazani/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
ابوالفضل

ابوالفضل رنجبر فردویی

دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - بیابان زدائی
ابوالفضل رنجبر فردویی
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - بیابان زدائی
۰۳۱۵۵۹۱۳۲۴۱

https://faculty.kashanu.ac.ir/aranjbar/fa

رضا

رضا روحانی

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی
رضا روحانی
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/ruhani/en

سیّد احسان

سیّد احسان روزمه

دکترای تخصصی
دانشکده فیزیک - فیزیک ماده ی چگال
سیّد احسان روزمه
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده فیزیک - فیزیک ماده ی چگال
۰۳۱۵۵۹۱۲۵۶۸

https://faculty.kashanu.ac.ir/roozmeh/fa

عباس

عباس زارعی

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
عباس زارعی
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/zareee/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
مصطفی

مصطفی زاهدی فر

دکترای تخصصی
دانشکده فیزیک - فیزیک هسته ای
مصطفی زاهدی فر
استاد دکترای تخصصی
دانشکده فیزیک - فیزیک هسته ای
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/zahedifar/fa

گوگل اسکالر
عباس

عباس زراعت

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - حقوق
عباس زراعت
استاد دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - حقوق
۵۵۱۳۰۱۵

https://faculty.kashanu.ac.ir/zeraat/fa

فرهاد

فرهاد زمانی

دکترای تخصصی
دانشکده فیزیک - فیزیک ذرات بنیادی و نظریه ی میدان
فرهاد زمانی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده فیزیک - فیزیک ذرات بنیادی و نظریه ی میدان
۵۵۹۱۳۰۵۶

https://faculty.kashanu.ac.ir/fzamani/fa

گوگل اسکالر
سروش

سروش زمانی مقدم

دکترای تخصصی
دانشکده فیزیک - فیزیک ذرات بنیادی و نظریه ی میدان
سروش زمانی مقدم
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده فیزیک - فیزیک ذرات بنیادی و نظریه ی میدان
۰۳۱۵۵۹۱۳۰۵۷

https://faculty.kashanu.ac.ir/zamanimoghaddam/fa

حمیدرضا

حمیدرضا زنگنه

دکترای تخصصی
دانشکده فیزیک - لیزر و فوتونیک
حمیدرضا زنگنه
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده فیزیک - لیزر و فوتونیک
۰۳۱۵۵۹۱۲۵۷۳

https://faculty.kashanu.ac.ir/hrzangeneh/fa

زهره

زهره زهرایی

دکترای تخصصی
دانشکده شیمی - زیست شناسی سلولی و مولکولی
زهره زهرایی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده شیمی - زیست شناسی سلولی و مولکولی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۹۶

https://faculty.kashanu.ac.ir/zahraie/fa

محمد

محمد سبحانی نیا

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - معارف اسلامی
محمد سبحانی نیا
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - معارف اسلامی
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/sobhaninia/fa

مجید

مجید سبزپوشانی

دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات
مجید سبزپوشانی
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات
۰۳۶۱۵۹۱۲۴۳۲

https://faculty.kashanu.ac.ir/spooshan/fa

مهدی

مهدی سبزواری

دکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی
مهدی سبزواری
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/sabzevari/fa

حسین

حسین ستار

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن وحدیث
حسین ستار
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن وحدیث
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/sattar/fa

مسلم

مسلم ستوده خواه

دکترای تخصصی
دانشکده شیمی - شیمی معدنی
مسلم ستوده خواه
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده شیمی - شیمی معدنی
۰۳۱۵۵۹۱۳۰۴۶

https://faculty.kashanu.ac.ir/setoodehkhah/fa

عباس

عباس سعادتمندی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی
عباس سعادتمندی
استاد دکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی
۵۵۹۱۲۳۶۱

https://faculty.kashanu.ac.ir/saadatmandi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
زینب

زینب سعیدیان

دکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی
زینب سعیدیان
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/saeidian/fa

گوگل اسکالر