نمایش ۱۹۹ تا ۲۱۶ مورد از کل ۳۰۳ مورد.
یونس

یونس غلامی

دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - جغرافیا و اکوتوریسم
یونس غلامی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - جغرافیا و اکوتوریسم
۰۳۱۵۵۹۱۳۲۳۹

https://faculty.kashanu.ac.ir/yonesgholami/fa

محمدرضا

محمدرضا غیاثیان

دکترای تخصصی
دانشکده معماری و هنر - هنر اسلامی
محمدرضا غیاثیان
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده معماری و هنر - هنر اسلامی
۰۳۱۵۵۹۱۳۱۲۰

https://faculty.kashanu.ac.ir/ghiasian/fa

غلامحسین

غلامحسین فتح تبار

دکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
غلامحسین فتح تبار
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
۵۹۱۲۳۶۹

https://faculty.kashanu.ac.ir/fathtabar/fa

عباسعلی

عباسعلی فراهتی

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - معارف اسلامی
عباسعلی فراهتی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - معارف اسلامی
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/farahati/fa

علیرضا

علیرضا فرجی

دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - کنترل
علیرضا فرجی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - کنترل
۵۵۵۵۳۳۳

https://faculty.kashanu.ac.ir/arfaraji/fa

حمیدرضا

حمیدرضا فرشچی

دکترای تخصصی
دانشکده معماری و هنر - تکنولوژی معماری
حمیدرضا فرشچی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده معماری و هنر - تکنولوژی معماری
۰۳۱۵۵۹۱۳۱۲۶

https://faculty.kashanu.ac.ir/farshchi/fa

روح اله

روح اله فرقدان

دکترای تخصصی
دانشکده فیزیک - فیزیک ماده ی چگال
روح اله فرقدان
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده فیزیک - فیزیک ماده ی چگال
۰۳۱۵۵۹۱۳۰۶۶

https://faculty.kashanu.ac.ir/rfarghadan/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
حمیدرضا

حمیدرضا فرنوش

دکترای تخصصی
دانشکده مهـندسـی - مهندسی متالورژی
حمیدرضا فرنوش
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده مهـندسـی - مهندسی متالورژی
۰۳۱۵۵۹۱۲۴۹۱

https://faculty.kashanu.ac.ir/farnoush/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
علی

علی فرهادیان

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - مدیریت و اقتصاد
علی فرهادیان
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - مدیریت و اقتصاد
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/farhadian/fa

حمیدرضا

حمیدرضا فهیمی تبار

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن وحدیث
حمیدرضا فهیمی تبار
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن وحدیث
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/fahimitabar/fa

علیرضا

علیرضا فولادی

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی
علیرضا فولادی
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/fouladi/fa

محسن

محسن قاسم پور راوندی

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن وحدیث
محسن قاسم پور راوندی
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن وحدیث
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/ghasempour/fa

احمد رضا

احمد رضا قاسمی

دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - طراحی جامدات
احمد رضا قاسمی
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - طراحی جامدات
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۳۰

https://faculty.kashanu.ac.ir/ghasemi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
هدی

هدی قاسمیه

دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - مرتع و آبخیزداری
هدی قاسمیه
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - مرتع و آبخیزداری
۰۳۱۵۵۹۱۳۲۲۷

https://faculty.kashanu.ac.ir/hghasemieh/fa

احسان

احسان قدرت الهی

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- ادیان و فلسفه
احسان قدرت الهی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- ادیان و فلسفه
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/ghodratolahi/fa

سید عبدالجابر

سید عبدالجابر قدرتیان کاشان

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - مدیریت و اقتصاد
سید عبدالجابر قدرتیان کاشان
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - مدیریت و اقتصاد
۵۵۹۱۳۲۳۲

https://faculty.kashanu.ac.ir/ghodratian/fa

حسین

حسین قربان پور

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی
حسین قربان پور
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/ghorbanpoor/fa

علی

علی قربانپور آرانی

دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - طراحی جامدات
علی قربانپور آرانی
استاد دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - طراحی جامدات
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/aghorban/fa