نمایش ۱۹۹ تا ۲۱۶ مورد از کل ۲۹۵ مورد.
عباسعلی

عباسعلی فراهتی

استادیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - معارف اسلامی
عباسعلی فراهتی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - معارف اسلامی

https://faculty.kashanu.ac.ir/farahati/fa

علیرضا

علیرضا فرجی

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - کنترل
علیرضا فرجی
استادیار دکترای تخصصی
۵۵۵۵۳۳۳ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - کنترل

https://faculty.kashanu.ac.ir/arfaraji/fa

حمیدرضا

حمیدرضا فرشچی

استادیار
دانشکده معماری و هنر - تکنولوژی معماری
حمیدرضا فرشچی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۱۲۶ دانشکده معماری و هنر - تکنولوژی معماری

https://faculty.kashanu.ac.ir/farshchi/fa

روح اله

روح اله فرقدان

دانشیار
دانشکده فیزیک - فیزیک ماده ی چگال
روح اله فرقدان
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۰۶۶ دانشکده فیزیک - فیزیک ماده ی چگال

https://faculty.kashanu.ac.ir/rfarghadan/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
حمیدرضا

حمیدرضا فرنوش

استادیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی متالورژی
حمیدرضا فرنوش
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۴۹۱ دانشکده مهـندسـی - مهندسی متالورژی

https://faculty.kashanu.ac.ir/farnoush/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
علی

علی فرهادیان

استادیار
دانشکده علوم انسانی - مدیریت و اقتصاد
علی فرهادیان
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی - مدیریت و اقتصاد

https://faculty.kashanu.ac.ir/farhadian/fa

حمیدرضا

حمیدرضا فهیمی تبار

استادیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن وحدیث
حمیدرضا فهیمی تبار
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن وحدیث

https://faculty.kashanu.ac.ir/fahimitabar/fa

علیرضا

علیرضا فولادی

دانشیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی
علیرضا فولادی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی

https://faculty.kashanu.ac.ir/fouladi/fa

محسن

محسن قاسم پور راوندی

دانشیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن وحدیث
محسن قاسم پور راوندی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن وحدیث

https://faculty.kashanu.ac.ir/ghasempour/fa

احمد رضا

احمد رضا قاسمی

دانشیار
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - طراحی جامدات
احمد رضا قاسمی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۳۰ دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - طراحی جامدات

https://faculty.kashanu.ac.ir/ghasemi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
هدی

هدی قاسمیه

دانشیار
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - مرتع و آبخیزداری
هدی قاسمیه
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۲۲۷ دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - مرتع و آبخیزداری

https://faculty.kashanu.ac.ir/hghasemieh/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ارکید
احسان

احسان قدرت الهی

استادیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- ادیان و فلسفه
احسان قدرت الهی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- ادیان و فلسفه

https://faculty.kashanu.ac.ir/ghodratolahi/fa

سید عبدالجابر

سید عبدالجابر قدرتیان کاشان

استادیار
دانشکده علوم انسانی - مدیریت و اقتصاد
سید عبدالجابر قدرتیان کاشان
استادیار دکترای تخصصی
۵۵۹۱۳۲۳۲ دانشکده علوم انسانی - مدیریت و اقتصاد

https://faculty.kashanu.ac.ir/ghodratian/fa

حسین

حسین قربان پور

استادیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی
حسین قربان پور
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی

https://faculty.kashanu.ac.ir/ghorbanpoor/fa

علی

علی قربانپور آرانی

استاد
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - طراحی جامدات
علی قربانپور آرانی
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - طراحی جامدات

https://faculty.kashanu.ac.ir/aghorban/fa

حمید

حمید قربانی

استادیار
دانشکده علوم ریاضی - آمار و کاربردها
حمید قربانی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم ریاضی - آمار و کاربردها

https://faculty.kashanu.ac.ir/ghorbani/fa

سیّد محمدباقر

سیّد محمدباقر قرشی

استادیار
دانشکده فیزیک - لیزر و فوتونیک
سیّد محمدباقر قرشی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۹۸ دانشکده فیزیک - لیزر و فوتونیک

https://faculty.kashanu.ac.ir/ghorashi/fa

اسکوپوس
سید مهدی

سید مهدی قریشی

استاد
دانشکده شیمی - شیمی تجزیه
سید مهدی قریشی
استاد دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۹۵ دانشکده شیمی - شیمی تجزیه

https://faculty.kashanu.ac.ir/smghoreishi/fa

گوگل اسکالر