نمایش ۱۹۹ تا ۲۱۶ مورد از کل ۳۴۱ مورد.
حسین

حسین طالبی قادیکلایی

استادیار
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
حسین طالبی قادیکلایی
استادیار دکتری
- دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

https://faculty.kashanu.ac.ir/hosseintalebi/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE
سید عباس

سید عباس طاهر

استاد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - قدرت
سید عباس طاهر
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - قدرت

https://faculty.kashanu.ac.ir/sataher/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE
بیژن

بیژن طاهری

استادیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی معدن
بیژن طاهری
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۶۵۵۹۱۲۴۲۲ دانشکده مهـندسـی - مهندسی معدن

https://faculty.kashanu.ac.ir/bijantaheri/fa

Google Scholar ORCID
فاطمه سادات

فاطمه سادات طاهری

دانشیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی
فاطمه سادات طاهری
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱-۵۵۹۱۲۷۴۵ دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی

https://faculty.kashanu.ac.ir/taheri/fa

ORCID
زهراسادات

زهراسادات طاهری

استادیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
زهراسادات طاهری
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۷۴۴ دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی

https://faculty.kashanu.ac.ir/ztaheri/fa

زینب

زینب طلوعی

استادیار
دانشکده شیمی - زیست شناسی سلولی و مولکولی
زینب طلوعی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۰۱ دانشکده شیمی - زیست شناسی سلولی و مولکولی

https://faculty.kashanu.ac.ir/ztoluei/fa

Google Scholar Scopus
داود

داود ظریفی

دانشیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - مخابرات
داود ظریفی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۷۰ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - مخابرات

https://faculty.kashanu.ac.ir/zarifi/fa

Google Scholar Scopus
سید علی

سید علی ظهیری‌پور

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - کنترل
سید علی ظهیری‌پور
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - کنترل

https://faculty.kashanu.ac.ir/zahiripour/fa

Google Scholar
مرتضی

مرتضی عابدینی همکار سابق

استادیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی متالورژی
مرتضی عابدینی همکار سابق
استادیار دکترای تخصصی
۵۵۹۱۲۴۵۵ دانشکده مهـندسـی - مهندسی متالورژی

https://faculty.kashanu.ac.ir/mabedini/fa

Google Scholar Scopus
علی

علی عارف منش بازنشسته

دانشیار
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات
علی عارف منش بازنشسته
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات

https://faculty.kashanu.ac.ir/arefmanesh/fa

محمد

محمد عارفی

دانشیار
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - طراحی جامدات
محمد عارفی
دانشیار دکترای تخصصی
۵۵۹۱۳۴۰۵ دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - طراحی جامدات

https://faculty.kashanu.ac.ir/arefi/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE
بابک

بابک عالمی

دانشیار
دانشکده معماری و هنر - تکنولوژی معماری
بابک عالمی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده معماری و هنر - تکنولوژی معماری

https://faculty.kashanu.ac.ir/alemi/fa

Google Scholar ORCID Research GATE
علی

علی عالی انواری

دانشیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی معدن
علی عالی انواری
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهـندسـی - مهندسی معدن

https://faculty.kashanu.ac.ir/anvari/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE
ملیحه

ملیحه عباس زاده

استادیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی معدن
ملیحه عباس زاده
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۴۲۶ دانشکده مهـندسـی - مهندسی معدن

https://faculty.kashanu.ac.ir/abbaszadeh/fa

Google Scholar Scopus ORCID

مهدی عباس محمدی

استادیار
دانشکده شیمی - شیمی آلی
مهدی عباس محمدی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده شیمی - شیمی آلی

https://faculty.kashanu.ac.ir/abbasmohammadi/fa

Google Scholar ORCID Research GATE
محمود

محمود عباسی

دانشیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی متالورژی
محمود عباسی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱-۵۵۹۱-۲۴۶۸ دانشکده مهـندسـی - مهندسی متالورژی

https://faculty.kashanu.ac.ir/mabbasi/fa

Google Scholar Scopus
مصطفی

مصطفی عباسی مقدم

دانشیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن وحدیث
مصطفی عباسی مقدم
دانشیار دکترای تخصصی
۲۷۲۳ دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن وحدیث

https://faculty.kashanu.ac.ir/abbasim/fa

علی اکبر

علی اکبر عباسیان آرانی

استاد
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات
علی اکبر عباسیان آرانی
استاد دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۳۶ دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات

https://faculty.kashanu.ac.ir/abbasian/fa

Google Scholar