نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۳۱۰ مورد.
حسین

حسین خراسانی زاده

استاد
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات
حسین خراسانی زاده
استاد دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۲۳ دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات

https://faculty.kashanu.ac.ir/khorasan/fa

Google Scholar Scopus
مهرداد

مهرداد خشوعی

استادیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی عمران
مهرداد خشوعی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهـندسـی - مهندسی عمران

https://faculty.kashanu.ac.ir/khoshoei/fa

بهرام

بهرام خوشنویسان

دانشیار
دانشکده فیزیک - فیزیک ماده ی چگال
بهرام خوشنویسان
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۵۸۵ دانشکده فیزیک - فیزیک ماده ی چگال

https://faculty.kashanu.ac.ir/khoshevisan/fa

علی

علی خیاطیان

استادیار
دانشکده فیزیک - فیزیک ماده ی چگال
علی خیاطیان
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فیزیک - فیزیک ماده ی چگال

https://faculty.kashanu.ac.ir/khayatian/fa

علی

علی دادخواه

مربی
دانشکده معماری و هنر - فرش
علی دادخواه
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده معماری و هنر - فرش

https://faculty.kashanu.ac.ir/dadkhah/fa

احمد

احمد دانائی نیا

استادیار
دانشکده معماری و هنر - مهندسی معماری
احمد دانائی نیا
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده معماری و هنر - مهندسی معماری

https://faculty.kashanu.ac.ir/danaeinia/fa

Google Scholar ORCID
مصطفی

مصطفی داوطلب علیائی

استادیار
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی
مصطفی داوطلب علیائی
استادیار دکترای تخصصی
۹۸۳۱۵۵۹۱۳۰۶۸+ دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی

https://faculty.kashanu.ac.ir/davtalab/fa

Google Scholar
سیامک

سیامک دخانی

استادیار
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - مرتع و آبخیزداری
سیامک دخانی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۲۴۲ دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - مرتع و آبخیزداری

https://faculty.kashanu.ac.ir/siamakdokhani/fa

مهدی

مهدی دشت بزرگی

استادیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- ادیان و فلسفه
مهدی دشت بزرگی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- ادیان و فلسفه

https://faculty.kashanu.ac.ir/dashtbozorgi/fa

حسن

حسن دقیق

دانشیار
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
حسن دقیق
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۶۳ دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض

https://faculty.kashanu.ac.ir/daghigh/fa

حسین

حسین دهقانی

استاد
دانشکده شیمی - شیمی معدنی
حسین دهقانی
استاد دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۸۶ دانشکده شیمی - شیمی معدنی

https://faculty.kashanu.ac.ir/dehghani/fa

Scopus
رضا

رضا دهقانی بیدگلی

استادیار
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - مرتع و آبخیزداری
رضا دهقانی بیدگلی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۲۴۰ دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - مرتع و آبخیزداری

https://faculty.kashanu.ac.ir/dehghanir/fa

مهدی

مهدی دهقانی سانیچ

استادیار
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
مهدی دهقانی سانیچ
استادیار دکترای تخصصی
۵۵۹۱۲۳۳۵ دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض

https://faculty.kashanu.ac.ir/mdehghani/fa

Google Scholar
داریوش

داریوش دیدبان

دانشیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - الکترونیک
داریوش دیدبان
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۶۲ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - الکترونیک

https://www.researchgate.net/profile/Daryoosh_Dideban

Google Scholar Scopus
جواد

جواد دیواندری

استادیار
دانشکده معماری و هنر - مهندسی معماری
جواد دیواندری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده معماری و هنر - مهندسی معماری

https://faculty.kashanu.ac.ir/jdivandari/fa

فاطمه

فاطمه ذبیحی

استادیار
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی
فاطمه ذبیحی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۰۵۰ دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی

https://faculty.kashanu.ac.ir/zabihi/fa

Google Scholar ORCID
محمدرضا

محمدرضا ذوقی

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - مخابرات
محمدرضا ذوقی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۷۶ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - مخابرات

https://faculty.kashanu.ac.ir/zoghi/fa

عادل

عادل رئیسی وانانی

دانشیار
دانشکده شیمی - شیمی فیزیک
عادل رئیسی وانانی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۵۸ دانشکده شیمی - شیمی فیزیک

https://faculty.kashanu.ac.ir/areisi/fa

Google Scholar Scopus ORCID