نمایش ۱۶۳ تا ۱۸۰ مورد از کل ۳۴۴ مورد.
زینب

زینب سلطانی رنانی

استادیار
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
زینب سلطانی رنانی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض

https://faculty.kashanu.ac.ir/zsoltani/fa

Google Scholar Research GATE
سعید

سعید سلطانی محمدی

دانشیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی معدن
سعید سلطانی محمدی
دانشیار دکترای تخصصی
۵۵۹۱۲۴۴۱ دانشکده مهـندسـی - مهندسی معدن

https://faculty.kashanu.ac.ir/saeedsoltani/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE
مهدی

مهدی سلمان‌پور

استادیار
دانشکده علوم ریاضی - آمار و کاربردها
مهدی سلمان‌پور
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم ریاضی - آمار و کاربردها

https://faculty.kashanu.ac.ir/salmanpour/fa

جواد

جواد سلیمی سرتختی

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر
جواد سلیمی سرتختی
استادیار دکترای تخصصی
۵۵۹۱۳۴۸۹ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر

https://faculty.kashanu.ac.ir/salimi/fa

Google Scholar
مهران

مهران سهراب زاده بازنشسته

استاد
دانشکده علوم انسانی - علوم اجتماعی
مهران سهراب زاده بازنشسته
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی - علوم اجتماعی

https://faculty.kashanu.ac.ir/sohrabzadeh/fa

مهسا

مهسا سهیل شمائی

استادیار
دانشکده علوم ریاضی - علوم کامپیوتر
مهسا سهیل شمائی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم ریاضی - علوم کامپیوتر

https://faculty.kashanu.ac.ir/shamaee/fa

سید عباس

سید عباس سیدی

استادیار
دانشکده علوم انسانی - حقوق
سید عباس سیدی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی - حقوق

https://faculty.kashanu.ac.ir/seyedi/fa

محسن

محسن سیفی

دانشیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات عربی
محسن سیفی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۷۱۳ دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات عربی

https://faculty.kashanu.ac.ir/seifi/fa

محسن

محسن شاطریان

استاد
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - جغرافیا و گردشگری
محسن شاطریان
استاد دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۲۲۱ دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - جغرافیا و گردشگری

https://faculty.kashanu.ac.ir/shaterian/fa

محمود

محمود شاطریان

استادیار
دانشکده علوم انسانی - حقوق
محمود شاطریان
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی - حقوق

https://faculty.kashanu.ac.ir/mahmoodshaterian/fa

مهدی

مهدی شبانی نوش آبادی

استاد
دانشکده شیمی - شیمی تجزیه
مهدی شبانی نوش آبادی
استاد دکتری
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۵۷ دانشکده شیمی - شیمی تجزیه

https://faculty.kashanu.ac.ir/mshabani/fa

Google Scholar Scopus
رضا

رضا شجری

دانشیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی
رضا شجری
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی

https://faculty.kashanu.ac.ir/shajary/fa

کیوان

کیوان شریف مرادی

دانشیار
دانشکده علوم انسانی - تربیت بدنی
کیوان شریف مرادی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۷۵۷ دانشکده علوم انسانی - تربیت بدنی

https://faculty.kashanu.ac.ir/sharifmoradi/fa

Google Scholar
نفیسه

نفیسه شریفی

استادیار
دانشکده فیزیک - لیزر و فوتونیک
نفیسه شریفی
استادیار فوق دكتری
۰۳۱۵۵۹۱۳۰۹۱ دانشکده فیزیک - لیزر و فوتونیک

https://faculty.kashanu.ac.ir/sharifi/fa

Google Scholar ORCID
قاسم

قاسم شفیعی

استادیار
دانشکده علوم انسانی - حقوق
قاسم شفیعی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۲۰۰ دانشکده علوم انسانی - حقوق

https://faculty.kashanu.ac.ir/shafiee/fa

محسن

محسن شفیعی راد

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - کنترل
محسن شفیعی راد
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۸۸ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - کنترل

https://faculty.kashanu.ac.ir/mshafieirad/fa

Google Scholar Scopus ORCID
عباس

عباس شکاری بازنشسته

استادیار
دانشکده علوم انسانی - علوم تربیتی
عباس شکاری بازنشسته
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی - علوم تربیتی

https://faculty.kashanu.ac.ir/shekarey/fa

مهدی

مهدی شمس

استادیار
دانشکده علوم ریاضی - آمار و کاربردها
مهدی شمس
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم ریاضی - آمار و کاربردها

https://faculty.kashanu.ac.ir/mshams/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE