نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۲۹۳ مورد.
افسانه

افسانه افضلی

دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - محیط زیست
افسانه افضلی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - محیط زیست
۰۳۱۵۵۹۱۳۲۳۷

https://faculty.kashanu.ac.ir/afzali/fa

عباس

عباس اقبالی

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات عربی
عباس اقبالی
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات عربی
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/aeghbaly/fa

محمد

محمد اقبالی

دکترای تخصصی
دانشکده فیزیک - فیزیک ماده ی چگال
محمد اقبالی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده فیزیک - فیزیک ماده ی چگال
۰۳۱۵۵۹۱۳۰۲۹

https://faculty.kashanu.ac.ir/meghbali/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
احمد

احمد اکبری

دکترای تخصصی
دانشکده معماری و هنر - فرش
احمد اکبری
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده معماری و هنر - فرش
۰۳۱۵۵۹۱۳۱۵۴

https://faculty.kashanu.ac.ir/akbaria/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
عباس

عباس اکبری

دکترای تخصصی
دانشکده معماری و هنر - صنایع دستی
عباس اکبری
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده معماری و هنر - صنایع دستی
۰۳۱۵۵۹۱۳۱۵۰

https://faculty.kashanu.ac.ir/abakbari/fa

محمود

محمود اکبری

دکتری
دانشکده مهـندسـی - مهندسی عمران
محمود اکبری
استادیار دکتری
دانشکده مهـندسـی - مهندسی عمران
۵۵۹۱۲۴۵۲

https://faculty.kashanu.ac.ir/makbari/fa

محمد

محمد الماسی کاشی

دکترای تخصصی
دانشکده فیزیک - فیزیک ماده ی چگال
محمد الماسی کاشی
استاد دکترای تخصصی
دانشکده فیزیک - فیزیک ماده ی چگال
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/almac/fa

گوگل اسکالر
مرتضی

مرتضی امامی

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - معارف اسلامی
مرتضی امامی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - معارف اسلامی
۵۹۱۲۷۱۱

https://faculty.kashanu.ac.ir/emami/fa

ابراهیم

ابراهیم امیدوار

دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - مرتع و آبخیزداری
ابراهیم امیدوار
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - مرتع و آبخیزداری
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/ebrahimomidvar/fa

سعید

سعید امیر

دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - طراحی جامدات
سعید امیر
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - طراحی جامدات
۰۳۱۵۵۹۱۲۴۲۱

https://faculty.kashanu.ac.ir/samir/fa

گوگل اسکالر
علی اکبر

علی اکبر امینی

کارشناسی ارشد
دانشکده معماری و هنر - مهندسی معماری
علی اکبر امینی
مربی کارشناسی ارشد
دانشکده معماری و هنر - مهندسی معماری
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/aamini/fa

سعید

سعید امینی

دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
سعید امینی
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
۰۳۱۵۹۱۲۴۹۷

https://faculty.kashanu.ac.ir/samini/fa

محمد

محمد امینی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - علوم تربیتی
محمد امینی
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - علوم تربیتی
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/amini/fa

عبدالله

عبدالله ایرانخواه

دکترای تخصصی
دانشکده مهـندسـی - مهندسی شیمی
عبدالله ایرانخواه
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده مهـندسـی - مهندسی شیمی
۰۳۱۵۵۹۱۲۴۳۹

https://faculty.kashanu.ac.ir/irankhah/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
محسن

محسن ایرانی رهقی

دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - طراحی جامدات
محسن ایرانی رهقی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - طراحی جامدات
۳۱۵۵۹۱۲۴۲۰

https://faculty.kashanu.ac.ir/irani/fa

گوگل اسکالر
حسین

حسین ایمانیان

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات عربی
حسین ایمانیان
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات عربی
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/imanian/fa

سیدمرتضی

سیدمرتضی بابامیر

دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر
سیدمرتضی بابامیر
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/babamir/fa

اسدالله

اسدالله بابایی فرد

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - علوم اجتماعی
اسدالله بابایی فرد
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - علوم اجتماعی
۰۳۱۵۵۹۱۳۷۴۰

https://faculty.kashanu.ac.ir/babaiefard/fa