نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۳۰۳ مورد.
فرشته

فرشته جوکار کاشی

دکترای تخصصی
دانشکده شیمی - زیست شناسی سلولی و مولکولی
فرشته جوکار کاشی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده شیمی - زیست شناسی سلولی و مولکولی
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/jookar/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
حمیدرضا

حمیدرضا جیحانی

دکترای تخصصی
دانشکده معماری و هنر - مهندسی معماری
حمیدرضا جیحانی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده معماری و هنر - مهندسی معماری
۵۵۹۱۳۱۵۱

https://faculty.kashanu.ac.ir/jayhani/fa

امیرحسین

امیرحسین چیت سازیان

دکترای تخصصی
دانشکده معماری و هنر - مطالعات عالی هنر
امیرحسین چیت سازیان
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده معماری و هنر - مطالعات عالی هنر
۰۳۱۵۵۹۱۳۱۶۹

https://faculty.kashanu.ac.ir/chitsazian/fa

محمدرضا

محمدرضا حاتمیان

دکترای تخصصی
دانشکده معماری و هنر - مهندسی معماری
محمدرضا حاتمیان
مربی دکترای تخصصی
دانشکده معماری و هنر - مهندسی معماری
۰۳۱۵۵۹۱۳۱۲۲

https://faculty.kashanu.ac.ir/hatamian/fa

مجید

مجید حاجتی پور

دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - قدرت
مجید حاجتی پور
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - قدرت
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/hajatipour/fa

حامد

حامد حبیب زاده

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
حامد حبیب زاده
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
۰۳۱۵۵۹۱۲۷۵۰

https://faculty.kashanu.ac.ir/habibzadeh/fa

محسن

محسن حجازی

دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - مخابرات
محسن حجازی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - مخابرات
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۸۱

https://faculty.kashanu.ac.ir/hejazi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت
علی

علی حسین زاده

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - معارف اسلامی
علی حسین زاده
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - معارف اسلامی
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/hoseinzadeh/fa

جواد

جواد حسین زاده ساداتی

دکترای تخصصی
دانشکده معماری و هنر - باستان شناسی
جواد حسین زاده ساداتی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده معماری و هنر - باستان شناسی
۰۳۱۵۵۹۱۳۱۲۴

https://faculty.kashanu.ac.ir/javadhoseinzadeh/fa

سید علی

سید علی حسینی تفرشی

دکترای تخصصی
دانشکده شیمی - زیست شناسی سلولی و مولکولی
سید علی حسینی تفرشی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده شیمی - زیست شناسی سلولی و مولکولی
۰۳۱۵۵۹۱۲۵۹۵

https://faculty.kashanu.ac.ir/sahosseini/fa

ابوالفضل

ابوالفضل حلوایی نیاسر

دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - قدرت
ابوالفضل حلوایی نیاسر
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - قدرت
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۰۰

https://faculty.kashanu.ac.ir/halvaei/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس

مجید حیاتی آشتیانی

دکترای تخصصی
دانشکده مهـندسـی - مهندسی شیمی
مجید حیاتی آشتیانی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده مهـندسـی - مهندسی شیمی
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/hayati/fa

حسین

حسین حیدری

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- ادیان و فلسفه
حسین حیدری
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- ادیان و فلسفه
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/heydari/fa

ابراهیم

ابراهیم حیدری سمیرمی

دکترای تخصصی
دانشکده فیزیک - فیزیک ماده ی چگال
ابراهیم حیدری سمیرمی
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده فیزیک - فیزیک ماده ی چگال
۰۳۱۵۵۹۱۲۸۰۹

https://faculty.kashanu.ac.ir/ebheidari/fa

رسول حیدری سورشجانی

دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - جغرافیا و اکوتوریسم
رسول حیدری سورشجانی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - جغرافیا و اکوتوریسم
۰۳۱۵۵۹۱۳۲۲۶

https://faculty.kashanu.ac.ir/rasolheidary/fa

حسن

حسن خاتمی

دکترای تخصصی
دانشکده معماری و هنر - فرش
حسن خاتمی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده معماری و هنر - فرش
۰۳۱۵۵۹۱۳۱۶۳

https://faculty.kashanu.ac.ir/hkhatami/fa

حسین

حسین خراسانی زاده

دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات
حسین خراسانی زاده
استاد دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۲۳

https://faculty.kashanu.ac.ir/khorasan/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس