نمایش ۱۴۵ تا ۱۶۲ مورد از کل ۳۲۳ مورد.
حسین

حسین ستار

استادیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن وحدیث
حسین ستار
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن وحدیث

https://faculty.kashanu.ac.ir/sattar/fa

Google Scholar
مسلم

مسلم ستوده خواه

استادیار
دانشکده شیمی - شیمی معدنی
مسلم ستوده خواه
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۰۴۶ دانشکده شیمی - شیمی معدنی

https://faculty.kashanu.ac.ir/setoodehkhah/fa

Google Scholar
عباس

عباس سعادتمندی

استاد
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی
عباس سعادتمندی
استاد دکترای تخصصی
۵۵۹۱۲۳۶۱ دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی

https://faculty.kashanu.ac.ir/saadatmandi/fa

Google Scholar Scopus ORCID
زینب

زینب سعیدیان

استادیار
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی
زینب سعیدیان
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۰۸ دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی

https://faculty.kashanu.ac.ir/saeidian/fa

Google Scholar
بهزاد

بهزاد سلطانی

دانشیار
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - طراحی جامدات
بهزاد سلطانی
دانشیار دکتری
۰۳۱-۵۵۹۱۳۴۲۶ دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - طراحی جامدات

https://faculty.kashanu.ac.ir/bsoltani/fa

معصومه

معصومه سلطانی

استادیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی عمران
معصومه سلطانی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۴۱۲ دانشکده مهـندسـی - مهندسی عمران

https://faculty.kashanu.ac.ir/msoltani/fa

Google Scholar Research GATE
زینب

زینب سلطانی رنانی

استادیار
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
زینب سلطانی رنانی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض

https://faculty.kashanu.ac.ir/zsoltani/fa

Google Scholar Research GATE
سعید

سعید سلطانی محمدی

دانشیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی معدن
سعید سلطانی محمدی
دانشیار دکترای تخصصی
۵۵۹۱۲۴۴۱ دانشکده مهـندسـی - مهندسی معدن

https://faculty.kashanu.ac.ir/saeedsoltani/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE
مهدی

مهدی سلمان‌پور

استادیار
دانشکده علوم ریاضی - آمار و کاربردها
مهدی سلمان‌پور
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم ریاضی - آمار و کاربردها

https://faculty.kashanu.ac.ir/salmanpour/fa

جواد

جواد سلیمی سرتختی

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر
جواد سلیمی سرتختی
استادیار دکترای تخصصی
۵۵۹۱۳۴۸۹ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر

https://faculty.kashanu.ac.ir/salimi/fa

Google Scholar
مهران

مهران سهراب زاده بازنشسته

استاد
دانشکده علوم انسانی - علوم اجتماعی
مهران سهراب زاده بازنشسته
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی - علوم اجتماعی

https://faculty.kashanu.ac.ir/sohrabzadeh/fa

مهسا

مهسا سهیل شمائی

استادیار
دانشکده علوم ریاضی - علوم کامپیوتر
مهسا سهیل شمائی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم ریاضی - علوم کامپیوتر

https://faculty.kashanu.ac.ir/shamaee/fa

سید عباس

سید عباس سیدی

استادیار
دانشکده علوم انسانی - حقوق
سید عباس سیدی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی - حقوق

https://faculty.kashanu.ac.ir/seyedi/fa

محسن

محسن سیفی

دانشیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات عربی
محسن سیفی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۷۴۳ دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات عربی

https://faculty.kashanu.ac.ir/seifi/fa

محسن

محسن شاطریان

استاد
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - جغرافیا و گردشگری
محسن شاطریان
استاد دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۲۲۱ دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - جغرافیا و گردشگری

https://faculty.kashanu.ac.ir/shaterian/fa

محمود

محمود شاطریان

استادیار
دانشکده علوم انسانی - حقوق
محمود شاطریان
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی - حقوق

https://faculty.kashanu.ac.ir/mahmoodshaterian/fa

مهدی

مهدی شبانی نوش آبادی

استاد
دانشکده شیمی - شیمی تجزیه
مهدی شبانی نوش آبادی
استاد دکتری
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۵۷ دانشکده شیمی - شیمی تجزیه

https://faculty.kashanu.ac.ir/mshabani/fa

Google Scholar Scopus
رضا

رضا شجری

دانشیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی
رضا شجری
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی

https://faculty.kashanu.ac.ir/shajary/fa