نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۳۴۵ مورد.
مصطفی

مصطفی داوطلب علیائی

استادیار
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی
مصطفی داوطلب علیائی
استادیار دکترای تخصصی
۹۸۳۱۵۵۹۱۳۰۶۸+ دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی

https://faculty.kashanu.ac.ir/davtalab/fa

Google Scholar
سیامک

سیامک دخانی

استادیار
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - مرتع و آبخیزداری
سیامک دخانی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۲۴۲ دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - مرتع و آبخیزداری

https://faculty.kashanu.ac.ir/siamakdokhani/fa

مهدی

مهدی دشت بزرگی

استادیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- ادیان و فلسفه
مهدی دشت بزرگی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- ادیان و فلسفه

https://faculty.kashanu.ac.ir/dashtbozorgi/fa

حسن

حسن دقیق بازنشسته

دانشیار
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
حسن دقیق بازنشسته
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۶۳ دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض

https://faculty.kashanu.ac.ir/daghigh/fa

حسین

حسین دهقانی

استاد
دانشکده شیمی - شیمی معدنی
حسین دهقانی
استاد دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۸۶ دانشکده شیمی - شیمی معدنی

https://faculty.kashanu.ac.ir/dehghani/fa

Scopus
فرشته

فرشته دهقانی

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - هوش مصنوعی
فرشته دهقانی
استادیار دکتری
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۰۶ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - هوش مصنوعی

https://faculty.kashanu.ac.ir/fdehghani/fa

رضا

رضا دهقانی بیدگلی

دانشیار
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - مرتع و آبخیزداری
رضا دهقانی بیدگلی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۲۴۰ دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - مرتع و آبخیزداری

https://faculty.kashanu.ac.ir/dehghanir/fa

مهدی

مهدی دهقانی سانیچ

دانشیار
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
مهدی دهقانی سانیچ
دانشیار دکترای تخصصی
۵۵۹۱۳۰۶۱ دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض

https://faculty.kashanu.ac.ir/mdehghani/fa

Google Scholar
سعید

سعید دهنوی

استادیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی صنایع
سعید دهنوی
استادیار -
- دانشکده مهـندسـی - مهندسی صنایع

https://faculty.kashanu.ac.ir/dehnavi/fa

سعید

سعید دوست علی

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر
سعید دوست علی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۷۸ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر

https://faculty.kashanu.ac.ir/doostali/fa

Google Scholar Scopus
داریوش

داریوش دیدبان

دانشیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - الکترونیک
داریوش دیدبان
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۶۲ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - الکترونیک

https://www.researchgate.net/profile/Daryoosh_Dideban

Google Scholar Scopus
جواد

جواد دیواندری

استادیار
دانشکده معماری و هنر - مهندسی معماری
جواد دیواندری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده معماری و هنر - مهندسی معماری

https://faculty.kashanu.ac.ir/jdivandari/fa

ORCID Web of Science
فاطمه

فاطمه ذبیحی

استادیار
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی
فاطمه ذبیحی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۰۵۰ دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی

https://faculty.kashanu.ac.ir/zabihi/fa

Google Scholar ORCID
محمدرضا

محمدرضا ذوقی

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - مخابرات
محمدرضا ذوقی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۷۶ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - مخابرات

https://faculty.kashanu.ac.ir/zoghi/fa

عادل

عادل رئیسی وانانی

استاد
دانشکده شیمی - شیمی فیزیک
عادل رئیسی وانانی
استاد دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۵۸ دانشکده شیمی - شیمی فیزیک

https://faculty.kashanu.ac.ir/areisi/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE
سید محمد

سید محمد راستگوفر بازنشسته

دانشیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی
سید محمد راستگوفر بازنشسته
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی

https://faculty.kashanu.ac.ir/rastgoo/fa

زینب

زینب رحمانی نوش آبادی

دانشیار
دانشکده فیزیک - لیزر و فوتونیک
زینب رحمانی نوش آبادی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۰۵۳ دانشکده فیزیک - لیزر و فوتونیک

https://faculty.kashanu.ac.ir/zrahmani/fa

Google Scholar Scopus
احمدرضا

احمدرضا رحمتی

دانشیار
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات
احمدرضا رحمتی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۲۹ دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات

https://faculty.kashanu.ac.ir/arrahmati/fa

Google Scholar Scopus ORCID