نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۲۹۴ مورد.
محمد

محمد ترکیهای اصفهانی

استادیار
دانشکده فیزیک - فیزیک هسته ای
محمد ترکیهای اصفهانی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۵۷۳ دانشکده فیزیک - فیزیک هسته ای

https://faculty.kashanu.ac.ir/torkiha/fa

Google Scholar
مسعود

مسعود تمسکی بیدگلی

استادیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی صنایع
مسعود تمسکی بیدگلی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۴۲۹ دانشکده مهـندسـی - مهندسی صنایع

https://faculty.kashanu.ac.ir/tamasoki/fa

محمدرضا

محمدرضا تمنایی فر

استادیار
دانشکده علوم انسانی - روان شناسی
محمدرضا تمنایی فر
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی - روان شناسی

https://faculty.kashanu.ac.ir/tamannai/fa

زهرا

زهرا توانگر

استادیار
دانشکده شیمی - شیمی فیزیک
زهرا توانگر
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده شیمی - شیمی فیزیک

https://faculty.kashanu.ac.ir/ztavangar/fa

علی

علی ثابتی پور

مربی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
علی ثابتی پور
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی

https://faculty.kashanu.ac.ir/asabeti/fa

محسن

محسن جاوری

استادیار
دانشکده معماری و هنر - باستان شناسی
محسن جاوری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده معماری و هنر - باستان شناسی

https://faculty.kashanu.ac.ir/javeri/fa

بهرام

بهرام جزی

دانشیار
دانشکده فیزیک - لیزر و فوتونیک
بهرام جزی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۵۵۹۱۲۵۷۲ دانشکده فیزیک - لیزر و فوتونیک

https://faculty.kashanu.ac.ir/bahramjazi/fa

Google Scholar Scopus ORCID
اصغر

اصغر جعفری

استادیار
دانشکده علوم انسانی - روان شناسی
اصغر جعفری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی - روان شناسی

https://faculty.kashanu.ac.ir/jafari/fa

مریم

مریم جلائی

استادیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات عربی
مریم جلائی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۷۹۵ دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات عربی

https://faculty.kashanu.ac.ir/maryamjalaei/fa

زهرا

زهرا جمشیدزاده

استادیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی عمران
زهرا جمشیدزاده
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۴۱۳ دانشکده مهـندسـی - مهندسی عمران

https://faculty.kashanu.ac.ir/jamshidzadeh/fa

سید سجاد

سید سجاد جهانبخت

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - مخابرات
سید سجاد جهانبخت
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۴۹۶ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - مخابرات

https://faculty.kashanu.ac.ir/jahanbakht/fa

روح الله

روح الله جهانی پور

دانشیار
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
روح الله جهانی پور
دانشیار دکترای تخصصی
۵۵۹۱۲۳۷۰ دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض

https://faculty.kashanu.ac.ir/jahanipur/fa

رضا

رضا جهانی نژاد

دانشیار
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
رضا جهانی نژاد
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۷۱ دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض

https://faculty.kashanu.ac.ir/jahaninejad/fa

علیرضا

علیرضا جوادی

استادیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی معدن
علیرضا جوادی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۴۳۵ دانشکده مهـندسـی - مهندسی معدن

https://faculty.kashanu.ac.ir/javadi/fa

Google Scholar
فرشته

فرشته جوکار کاشی

استادیار
دانشکده شیمی - زیست شناسی سلولی و مولکولی
فرشته جوکار کاشی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده شیمی - زیست شناسی سلولی و مولکولی

https://faculty.kashanu.ac.ir/jookar/fa

Google Scholar Scopus
حمیدرضا

حمیدرضا جیحانی

استادیار
دانشکده معماری و هنر - مهندسی معماری
حمیدرضا جیحانی
استادیار دکترای تخصصی
۵۵۹۱۳۱۶۵ دانشکده معماری و هنر - مهندسی معماری

https://faculty.kashanu.ac.ir/jayhani/fa

امیرحسین

امیرحسین چیت سازیان

دانشیار
دانشکده معماری و هنر - مطالعات عالی هنر
امیرحسین چیت سازیان
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۱۶۹ دانشکده معماری و هنر - مطالعات عالی هنر

https://faculty.kashanu.ac.ir/chitsazian/fa

محمدرضا

محمدرضا حاتمیان

مربی
دانشکده معماری و هنر - مهندسی معماری
محمدرضا حاتمیان
مربی دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۱۲۲ دانشکده معماری و هنر - مهندسی معماری

https://faculty.kashanu.ac.ir/hatamian/fa