نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۳۴۴ مورد.
محسن

محسن بهپور

استاد
دانشکده شیمی - شیمی تجزیه
محسن بهپور
استاد دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۷۵ دانشکده شیمی - شیمی تجزیه

https://faculty.kashanu.ac.ir/mbehpour/fa

Google Scholar
مجتبی

مجتبی بهرامیان

استادیار
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
مجتبی بهرامیان
استادیار دکترای تخصصی
۵۵۹۱۲۳۲۷ دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض

https://faculty.kashanu.ac.ir/bahramian/fa

فرشاد

فرشاد بوربور اژدری

استادیار
دانشکده شیمی - شیمی فیزیک
فرشاد بوربور اژدری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده شیمی - شیمی فیزیک

https://faculty.kashanu.ac.ir/boorboor/fa

Google Scholar ORCID
مرتضی

مرتضی بیشه نیاسر

استادیار
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی
مرتضی بیشه نیاسر
استادیار دکترای تخصصی
۲۳۱۱ دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی

https://faculty.kashanu.ac.ir/mbisheh/fa

Google Scholar
علیرضا

علیرضا پاچناری

استادیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی عمران
علیرضا پاچناری
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۴۲۵ دانشکده مهـندسـی - مهندسی عمران

https://faculty.kashanu.ac.ir/pachenaria/fa

Google Scholar ORCID Research GATE
فاطمه

فاطمه پناهی

دانشیار
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - بیابان زدائی
فاطمه پناهی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۲۴۴ دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - بیابان زدائی

https://faculty.kashanu.ac.ir/fpanahi/fa

Google Scholar
محمد جواد

محمد جواد پور وقار

دانشیار
دانشکده علوم انسانی - تربیت بدنی
محمد جواد پور وقار
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی - تربیت بدنی

https://faculty.kashanu.ac.ir/vaghar/fa

داود

داود پورسینا همکار سابق

استادیار
دانشکده علوم ریاضی - آمار و کاربردها
داود پورسینا همکار سابق
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۰۶۸ دانشکده علوم ریاضی - آمار و کاربردها

https://faculty.kashanu.ac.ir/poursina/fa

وحید

وحید پیرهادی

استادیار
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
وحید پیرهادی
استادیار دکتری
- دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض

https://faculty.kashanu.ac.ir/vpirhadi/fa

Google Scholar
ربابه خاتون

ربابه خاتون پیله فروش بازنشسته

مربی
دانشکده معماری و هنر - صنایع دستی
ربابه خاتون پیله فروش بازنشسته
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده معماری و هنر - صنایع دستی

https://faculty.kashanu.ac.ir/khatoon/fa

حمیدرضا

حمیدرضا تبریزی دوز

استادیار
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی
حمیدرضا تبریزی دوز
استادیار دکترای تخصصی
۵۵۹۱۲۳۶۲ دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی

https://faculty.kashanu.ac.ir/tabrizidooz/fa

Google Scholar Scopus
حسین

حسین تحقیقی

دانشیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی عمران
حسین تحقیقی
دانشیار فوق دكتری
۵۵۹۱۲۴۳۰ دانشکده مهـندسـی - مهندسی عمران

https://faculty.kashanu.ac.ir/tahghighi/fa

Google Scholar Research GATE
کیوان

کیوان ترابی همکار سابق

دانشیار
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - طراحی جامدات
کیوان ترابی همکار سابق
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۹۱۲۴۴۸ دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - طراحی جامدات

https://faculty.kashanu.ac.ir/kvntrb/fa

محمد

محمد ترکیهای اصفهانی

استادیار
دانشکده فیزیک - فیزیک هسته ای
محمد ترکیهای اصفهانی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۵۷۳ دانشکده فیزیک - فیزیک هسته ای

https://faculty.kashanu.ac.ir/torkiha/fa

Google Scholar
نرگس

نرگس تعظیمی

استادیار
دانشکده فیزیک - فیزیک ذرات بنیادی و نظریه ی میدان
نرگس تعظیمی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فیزیک - فیزیک ذرات بنیادی و نظریه ی میدان

https://faculty.kashanu.ac.ir/tazimi/fa

مسعود

مسعود تمسکی بیدگلی همکار سابق

استادیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی صنایع
مسعود تمسکی بیدگلی همکار سابق
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهـندسـی - مهندسی صنایع

https://faculty.kashanu.ac.ir/tamasoki/fa

محمدرضا

محمدرضا تمنایی فر

دانشیار
دانشکده علوم انسانی - روان شناسی
محمدرضا تمنایی فر
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی - روان شناسی

https://faculty.kashanu.ac.ir/tamannai/fa

زهرا

زهرا توانگر

دانشیار
دانشکده شیمی - شیمی فیزیک
زهرا توانگر
دانشیار دکترای تخصصی
۵۵۹۱۲۳۶۶ دانشکده شیمی - شیمی فیزیک

https://faculty.kashanu.ac.ir/ztavangar/fa

Google Scholar