نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۳۴۵ مورد.
سعید

سعید آسعیدی

استادیار
دانشکده علوم ریاضی - علوم کامپیوتر
سعید آسعیدی
استادیار دکتری
- دانشکده علوم ریاضی - علوم کامپیوتر

https://faculty.kashanu.ac.ir/asaeedi/fa

Google Scholar ORCID
علیرضا

علیرضا آقائی

استادیار
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک
علیرضا آقائی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک

https://faculty.kashanu.ac.ir/aghaei/fa

Google Scholar
راضیه

راضیه آقابابایی

استادیار
دانشکده علوم انسانی - علوم تربیتی
راضیه آقابابایی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی - علوم تربیتی

https://faculty.kashanu.ac.ir/aghababaei/fa

عباس

عباس آقاجانی بزازی

استادیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی معدن
عباس آقاجانی بزازی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهـندسـی - مهندسی معدن

https://faculty.kashanu.ac.ir/aghajani/fa

Google Scholar Scopus
حسین

حسین ابراهیم پور

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر
حسین ابراهیم پور
استادیار فوق دكتری
۰۳۱-۵۵۹۱۲۴۱۶ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر

https://www.linkedin.com/in/hossein-ebrahimpour-komleh-48648a10

Google Scholar Scopus Eprint ORCID PubMed Web of Science Research GATE
محمد مهدی

محمد مهدی ابوالحسنی

دانشیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی شیمی
محمد مهدی ابوالحسنی
دانشیار فوق دكتری
۵۹۱۳۴۰۵ دانشکده مهـندسـی - مهندسی شیمی

https://faculty.kashanu.ac.ir/abolhasni/fa

Google Scholar ORCID
سید حسین

سید حسین اجتهد

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - کنترل
سید حسین اجتهد
استادیار دکترای تخصصی
۳۴۶۶ ۵۹۱۹ ۳۱ ۹۸ + دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - کنترل

https://faculty.kashanu.ac.ir/ejtahed/fa

Google Scholar Scopus ORCID
فرشید

فرشید احمدی

استادیار
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
فرشید احمدی
استادیار دکترای تخصصی
۵۵۹۱۳۴۴۰ دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

https://faculty.kashanu.ac.ir/ahmadi/fa

حسن

حسن احمدی زاده

دانشیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- ادیان و فلسفه
حسن احمدی زاده
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۷۷۹ دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- ادیان و فلسفه

https://faculty.kashanu.ac.ir/ahmadizade/fa

Google Scholar Scopus Web of Science علم سنجی
مریم

مریم اخباری

استادیار
پژوهشکده اسانس های طبیعی - فیتو شیمی
مریم اخباری
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۷۵۱۹۹۰ پژوهشکده اسانس های طبیعی - فیتو شیمی

https://faculty.kashanu.ac.ir/akhbari/fa

محمد

محمد اخوان بازنشسته

استادیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - معارف اسلامی
محمد اخوان بازنشسته
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - معارف اسلامی

https://faculty.kashanu.ac.ir/akhavan/fa

مریم السادات

مریم السادات اخوان حجازی

دانشیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - قدرت
مریم السادات اخوان حجازی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱-۵۵۹۱۳۲۸۲----۰۳۱-۵۵۹۱۴۲۸۵ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - قدرت

https://faculty.kashanu.ac.ir/mhejazi/fa

Google Scholar Scopus ORCID
حسین

حسین ارباب بازنشسته

مربی
دانشکده فیزیک - لیزر و فوتونیک
حسین ارباب بازنشسته
مربی کارشناسی ارشد
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۸۹ دانشکده فیزیک - لیزر و فوتونیک

https://faculty.kashanu.ac.ir/arbabpen/fa

حسن

حسن استاد حسین

استادیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی عمران
حسن استاد حسین
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱-۵۵۹۱۲۴۳۱ دانشکده مهـندسـی - مهندسی عمران

https://faculty.kashanu.ac.ir/hostad/fa

احسان

احسان اسماعیلی طاهری

استادیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات عربی
احسان اسماعیلی طاهری
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱-۵۵۴۳۰۳۴۵ دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات عربی

https://faculty.kashanu.ac.ir/esmaeilitaheri/fa

محسن

محسن اشجاری

دانشیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی شیمی
محسن اشجاری
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۴۹۴ دانشکده مهـندسـی - مهندسی شیمی

https://faculty.kashanu.ac.ir/ashjari/fa

Google Scholar Scopus
حسین

حسین اشراقی

استادیار
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
حسین اشراقی
استادیار دکترای تخصصی
۳۱۵۵۹۱۲۳۲۱ دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض

https://faculty.kashanu.ac.ir/eshraghi/fa

حسین

حسین اشرفی

استادیار
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - طراحی جامدات
حسین اشرفی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - طراحی جامدات

https://faculty.kashanu.ac.ir/hashrafi/fa

Google Scholar Scopus ORCID