نمایش ۱۶۳ تا ۱۸۰ مورد از کل ۲۹۴ مورد.
غلامرضا

غلامرضا صالح علوی

مربی
دانشکده معماری و هنر - فرش
غلامرضا صالح علوی
مربی کارشناسی ارشد
۰۳۱۵۵۹۱۳۱۴۴ دانشکده معماری و هنر - فرش

https://faculty.kashanu.ac.ir/salehalavi/fa

حسین

حسین صباغیان بیدگلی

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر
حسین صباغیان بیدگلی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۶۷ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر

https://faculty.kashanu.ac.ir/hsabaghianb/fa

Google Scholar Scopus ORCID
مجید

مجید صدوقی

استادیار
دانشکده علوم انسانی - روان شناسی
مجید صدوقی
استادیار دکترای تخصصی
+۹۸۳۱۵۵۹۱۳۷۵۰ دانشکده علوم انسانی - روان شناسی

https://faculty.kashanu.ac.ir/sadoughi/fa

Google Scholar ORCID
غلامحسین

غلامحسین صدیفیان

دانشیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی شیمی
غلامحسین صدیفیان
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهـندسـی - مهندسی شیمی

https://www.researchgate.net/profile/Gholamhossein_Sodeifian

Google Scholar Scopus Eprint
فریبرز

فریبرز صدیق ارفعی

دانشیار
دانشکده علوم انسانی - روان شناسی
فریبرز صدیق ارفعی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی - روان شناسی

https://faculty.kashanu.ac.ir/arfaee/fa

جواد

جواد صفایی قمی

استاد
دانشکده شیمی - شیمی آلی
جواد صفایی قمی
استاد دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۸۵ دانشکده شیمی - شیمی آلی

https://faculty.kashanu.ac.ir/safaei/fa

Google Scholar Scopus ORCID
جواد

جواد صفری

استاد
دانشکده شیمی - شیمی آلی
جواد صفری
استاد دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۲۰ دانشکده شیمی - شیمی آلی

http://www.nmbk.ir

Google Scholar Scopus Eprint
مسعود

مسعود صلواتی نیاسر

استاد
دانشکده شیمی - شیمی معدنی
مسعود صلواتی نیاسر
استاد دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۸۳ دانشکده شیمی - شیمی معدنی

https://faculty.kashanu.ac.ir/salavati/fa

Scopus ORCID
روح الله

روح الله صیادی نژاد

دانشیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات عربی
روح الله صیادی نژاد
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات عربی

https://faculty.kashanu.ac.ir/saiady/fa

سید عباس

سید عباس طاهر

استاد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - قدرت
سید عباس طاهر
استاد دکترای تخصصی
۰۳۶۱۵۹۱۲۴۵۰ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - قدرت

https://faculty.kashanu.ac.ir/sataher/fa

Google Scholar Scopus
فاطمه سادات

فاطمه سادات طاهری

استادیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی
فاطمه سادات طاهری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی

https://faculty.kashanu.ac.ir/taheri/fa

بیژن

بیژن طاهری

استادیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی معدن
بیژن طاهری
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۶۱۵۹۱۲۴۲۸ دانشکده مهـندسـی - مهندسی معدن

https://faculty.kashanu.ac.ir/bijantaheri/fa

زهراسادات

زهراسادات طاهری

استادیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
زهراسادات طاهری
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۷۴۴ دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی

https://faculty.kashanu.ac.ir/ztaheri/fa

زینب

زینب طلوعی

استادیار
دانشکده شیمی - زیست شناسی سلولی و مولکولی
زینب طلوعی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۰۱ دانشکده شیمی - زیست شناسی سلولی و مولکولی

https://faculty.kashanu.ac.ir/ztoluei/fa

Google Scholar Scopus
داود

داود ظریفی

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - مخابرات
داود ظریفی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۷۰ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - مخابرات

https://faculty.kashanu.ac.ir/zarifi/fa

Google Scholar Scopus
مرتضی

مرتضی عابدینی

استادیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی متالورژی
مرتضی عابدینی
استادیار دکترای تخصصی
۵۵۹۱۲۴۵۵ دانشکده مهـندسـی - مهندسی متالورژی

https://faculty.kashanu.ac.ir/mabedini/fa

Google Scholar Scopus
علی

علی عارف منش

دانشیار
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات
علی عارف منش
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات

https://faculty.kashanu.ac.ir/arefmanesh/fa

محمد

محمد عارفی

استادیار
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - طراحی جامدات
محمد عارفی
استادیار دکترای تخصصی
۵۵۹۱۳۴۰۵ دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - طراحی جامدات

https://faculty.kashanu.ac.ir/arefi/fa

Google Scholar Scopus