نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۳۴۵ مورد.
علیرضا

علیرضا اشرفی مرحوم

استاد
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
علیرضا اشرفی مرحوم
استاد دکترای تخصصی
۵۵۹۱۲۳۶۷ دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض

https://faculty.kashanu.ac.ir/ashrafi/fa

Google Scholar Scopus
مرتضی

مرتضی اصغری همکار سابق

دانشیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی شیمی
مرتضی اصغری همکار سابق
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۴۲۷ دانشکده مهـندسـی - مهندسی شیمی

https://faculty.kashanu.ac.ir/asghari/fa

Google Scholar Scopus
زینب السادات

زینب السادات اطهری اصفهانی

استادیار
دانشکده علوم انسانی - علوم تربیتی
زینب السادات اطهری اصفهانی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۷۲۰ دانشکده علوم انسانی - علوم تربیتی

https://faculty.kashanu.ac.ir/zathari/fa

علی

علی افتخاری

استادیار
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی
علی افتخاری
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱-۵۵۹۱۲۳۳۴ دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی

https://faculty.kashanu.ac.ir/eftekhari/fa

Google Scholar ORCID
سید احمدرضا

سید احمدرضا افسری

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - قدرت
سید احمدرضا افسری
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۸۰ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - قدرت

https://faculty.kashanu.ac.ir/afsari/fa

Google Scholar
افسانه

افسانه افضلی

استادیار
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - محیط زیست
افسانه افضلی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۲۳۷ دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - محیط زیست

https://faculty.kashanu.ac.ir/afzali/fa

محمد

محمد اقبالی

استادیار
دانشکده فیزیک - فیزیک ماده ی چگال
محمد اقبالی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۰۲۹ دانشکده فیزیک - فیزیک ماده ی چگال

https://faculty.kashanu.ac.ir/meghbali/fa

Google Scholar Scopus ORCID
عباس

عباس اقبالی

استاد
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات عربی
عباس اقبالی
استاد دکترای تخصصی
۵۵۳۳۷۲۹۷ دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات عربی

https://faculty.kashanu.ac.ir/aeghbaly/fa

محمود

محمود اکبری

دانشیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی عمران
محمود اکبری
دانشیار دکتری
۵۵۹۱۲۴۵۲ دانشکده مهـندسـی - مهندسی عمران

https://faculty.kashanu.ac.ir/makbari/fa

Google Scholar Scopus ORCID
احمد

احمد اکبری

استاد
دانشکده معماری و هنر - فرش
احمد اکبری
استاد دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۱۵۴ دانشکده معماری و هنر - فرش

https://faculty.kashanu.ac.ir/akbaria/fa

Google Scholar Scopus ORCID
عباس

عباس اکبری

دانشیار
دانشکده معماری و هنر - مطالعات عالی هنر
عباس اکبری
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۱۵۰ دانشکده معماری و هنر - مطالعات عالی هنر

http://abbasakbari.com/

Google Scholar ORCID
محمد

محمد الماسی کاشی

استاد
دانشکده فیزیک - فیزیک ماده ی چگال
محمد الماسی کاشی
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده فیزیک - فیزیک ماده ی چگال

https://faculty.kashanu.ac.ir/almac/fa

Google Scholar
مرتضی

مرتضی امامی

استادیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - معارف اسلامی
مرتضی امامی
استادیار دکترای تخصصی
۵۹۱۲۷۱۱ دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - معارف اسلامی

https://faculty.kashanu.ac.ir/emami/fa

ابراهیم

ابراهیم امیدوار

دانشیار
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - مرتع و آبخیزداری
ابراهیم امیدوار
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - مرتع و آبخیزداری

https://faculty.kashanu.ac.ir/ebrahimomidvar/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science
سعید

سعید امیر

استادیار
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - طراحی جامدات
سعید امیر
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۳۲-۰۳۱۵۵۹۱۳۴۲۹۰ دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - طراحی جامدات

https://faculty.kashanu.ac.ir/samir/fa

Google Scholar
محمد

محمد امینی

دانشیار
دانشکده علوم انسانی - علوم تربیتی
محمد امینی
دانشیار دکترای تخصصی
۵۵۹۱۳۷۲۲ دانشکده علوم انسانی - علوم تربیتی

https://faculty.kashanu.ac.ir/amini/fa

سعید

سعید امینی

استاد
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
سعید امینی
استاد دکترای تخصصی
۰۳۱۵۹۱۲۴۹۷ دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

https://faculty.kashanu.ac.ir/samini/fa

Google Scholar

مهدی امینی

استادیار
مهدی امینی
استادیار -
۵۹۱ ۲۴۹۷ -

https://faculty.kashanu.ac.ir/mamini/fa