نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۲۹۴ مورد.
مجید

مجید حاجتی پور

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - کنترل
مجید حاجتی پور
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - کنترل

https://faculty.kashanu.ac.ir/hajatipour/fa

حامد

حامد حبیب زاده

استادیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
حامد حبیب زاده
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۷۵۰ دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی

https://faculty.kashanu.ac.ir/habibzadeh/fa

ORCID
محسن

محسن حجازی

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - مخابرات
محسن حجازی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۸۱ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - مخابرات

https://faculty.kashanu.ac.ir/hejazi/fa

Google Scholar Scopus ORCID
علی

علی حسین زاده

استادیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - معارف اسلامی
علی حسین زاده
استادیار دکترای تخصصی
۵۵۹۱۲۷۵۸ دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - معارف اسلامی

https://faculty.kashanu.ac.ir/hoseinzadeh/fa

جواد

جواد حسین زاده ساداتی

استادیار
دانشکده معماری و هنر - باستان شناسی
جواد حسین زاده ساداتی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۱۲۴ دانشکده معماری و هنر - باستان شناسی

https://faculty.kashanu.ac.ir/javadhoseinzadeh/fa

سید علی

سید علی حسینی تفرشی

استادیار
دانشکده شیمی - زیست شناسی سلولی و مولکولی
سید علی حسینی تفرشی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۵۹۵ دانشکده شیمی - زیست شناسی سلولی و مولکولی

https://faculty.kashanu.ac.ir/sahosseini/fa

ابوالفضل

ابوالفضل حلوایی نیاسر

دانشیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - قدرت
ابوالفضل حلوایی نیاسر
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۰۰ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - قدرت

https://faculty.kashanu.ac.ir/halvaei/fa

Google Scholar Scopus ORCID

مجید حیاتی آشتیانی

استادیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی شیمی
مجید حیاتی آشتیانی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهـندسـی - مهندسی شیمی

https://faculty.kashanu.ac.ir/hayati/fa

حسین

حسین حیدری

دانشیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- ادیان و فلسفه
حسین حیدری
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- ادیان و فلسفه

https://faculty.kashanu.ac.ir/heydari/fa

ابراهیم

ابراهیم حیدری سمیرمی

دانشیار
دانشکده فیزیک - فیزیک ماده ی چگال
ابراهیم حیدری سمیرمی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۸۰۹ دانشکده فیزیک - فیزیک ماده ی چگال

https://faculty.kashanu.ac.ir/ebheidari/fa

رسول حیدری سورشجانی

استادیار
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - جغرافیا و اکوتوریسم
رسول حیدری سورشجانی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۲۲۶ دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - جغرافیا و اکوتوریسم

https://faculty.kashanu.ac.ir/rasolheidary/fa

حسن

حسن خاتمی

استادیار
دانشکده معماری و هنر - فرش
حسن خاتمی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۱۶۳ دانشکده معماری و هنر - فرش

https://faculty.kashanu.ac.ir/hkhatami/fa

حسین

حسین خراسانی زاده

استاد
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات
حسین خراسانی زاده
استاد دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۲۳ دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات

https://faculty.kashanu.ac.ir/khorasan/fa

Google Scholar Scopus
بهرام

بهرام خوشنویسان

دانشیار
دانشکده فیزیک - فیزیک ماده ی چگال
بهرام خوشنویسان
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۵۸۵ دانشکده فیزیک - فیزیک ماده ی چگال

https://faculty.kashanu.ac.ir/khoshevisan/fa

علی

علی خیاطیان

استادیار
دانشکده فیزیک - فیزیک ماده ی چگال
علی خیاطیان
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فیزیک - فیزیک ماده ی چگال

https://faculty.kashanu.ac.ir/khayatian/fa

علی

علی دادخواه

مربی
دانشکده معماری و هنر - فرش
علی دادخواه
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده معماری و هنر - فرش

https://faculty.kashanu.ac.ir/dadkhah/fa

احمد

احمد دانائی نیا

استادیار
دانشکده معماری و هنر - مهندسی معماری
احمد دانائی نیا
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده معماری و هنر - مهندسی معماری

https://faculty.kashanu.ac.ir/danaeinia/fa

Google Scholar ORCID