نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۳۲۳ مورد.
رضا

رضا جهانی نژاد

دانشیار
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
رضا جهانی نژاد
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۷۱ دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض

https://faculty.kashanu.ac.ir/jahaninejad/fa

Google Scholar
علیرضا

علیرضا جوادی

استادیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی معدن
علیرضا جوادی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۴۳۵ دانشکده مهـندسـی - مهندسی معدن

https://faculty.kashanu.ac.ir/javadi/fa

Google Scholar
فرشته

فرشته جوکار کاشی

استادیار
دانشکده شیمی - زیست شناسی سلولی و مولکولی
فرشته جوکار کاشی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده شیمی - زیست شناسی سلولی و مولکولی

https://faculty.kashanu.ac.ir/jookar/fa

Google Scholar Scopus
حمیدرضا

حمیدرضا جیحانی

دانشیار
دانشکده معماری و هنر - مهندسی معماری
حمیدرضا جیحانی
دانشیار دکترای تخصصی
۵۵۹۱۳۱۶۵ دانشکده معماری و هنر - مهندسی معماری

https://faculty.kashanu.ac.ir/jayhani/fa

امیرحسین

امیرحسین چیت سازیان

دانشیار
دانشکده معماری و هنر - مطالعات عالی هنر
امیرحسین چیت سازیان
دانشیار دکترای تخصصی
شماره کارشناس ۵۵۹۱۳۱۴۵ آقای علوی و دفتر ۰۳۱۵۵۹۱۳۱۶۹ دانشکده معماری و هنر - مطالعات عالی هنر

https://faculty.kashanu.ac.ir/chitsazian/fa

محمدرضا

محمدرضا حاتمیان

استادیار
دانشکده معماری و هنر - مهندسی معماری
محمدرضا حاتمیان
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۱۲۲ دانشکده معماری و هنر - مهندسی معماری

https://faculty.kashanu.ac.ir/hatamian/fa

مجید

مجید حاجتی پور

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - کنترل
مجید حاجتی پور
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - کنترل

https://faculty.kashanu.ac.ir/hajatipour/fa

حامد

حامد حبیب زاده

استادیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
حامد حبیب زاده
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۷۱۳ دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی

https://faculty.kashanu.ac.ir/habibzadeh/fa

ORCID
محسن

محسن حجازی

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - مخابرات
محسن حجازی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۸۱ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - مخابرات

https://www.linkedin.com/in/mohsenhejazi/

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE
علی

علی حسین زاده

استادیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - معارف اسلامی
علی حسین زاده
استادیار دکترای تخصصی
۵۵۹۱۲۷۵۸ دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - معارف اسلامی

https://faculty.kashanu.ac.ir/hoseinzadeh/fa

جواد

جواد حسین زاده ساداتی

استادیار
دانشکده معماری و هنر - باستان شناسی
جواد حسین زاده ساداتی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۱۲۴ دانشکده معماری و هنر - باستان شناسی

https://faculty.kashanu.ac.ir/javadhoseinzadeh/fa

سید علی

سید علی حسینی تفرشی

دانشیار
دانشکده شیمی - زیست شناسی سلولی و مولکولی
سید علی حسینی تفرشی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۵۹۵ دانشکده شیمی - زیست شناسی سلولی و مولکولی

https://faculty.kashanu.ac.ir/sahosseini/fa

Google Scholar Research GATE
عبدالرسول

عبدالرسول حقیر ابراهیم آبادی

دانشیار
پژوهشکده اسانس های طبیعی - فیتو شیمی
عبدالرسول حقیر ابراهیم آبادی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۶۴۳۲۹۲ پژوهشکده اسانس های طبیعی - فیتو شیمی

https://faculty.kashanu.ac.ir/aebrahimabadi/fa

Google Scholar Scopus ORCID
ابوالفضل

ابوالفضل حلوایی نیاسر

دانشیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - قدرت
ابوالفضل حلوایی نیاسر
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۰۰ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - قدرت

https://faculty.kashanu.ac.ir/halvaei/fa

Google Scholar Scopus ORCID
مجید

مجید حیاتی آشتیانی

استادیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی شیمی
مجید حیاتی آشتیانی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهـندسـی - مهندسی شیمی

https://faculty.kashanu.ac.ir/hayati/fa

حسین

حسین حیدری

دانشیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- ادیان و فلسفه
حسین حیدری
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- ادیان و فلسفه

https://faculty.kashanu.ac.ir/heydari/fa

ابراهیم

ابراهیم حیدری سمیرمی

دانشیار
دانشکده فیزیک - فیزیک ماده ی چگال
ابراهیم حیدری سمیرمی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۸۰۹ دانشکده فیزیک - فیزیک ماده ی چگال

https://faculty.kashanu.ac.ir/ebheidari/fa

رسول حیدری سورشجانی

استادیار
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - جغرافیا و گردشگری
رسول حیدری سورشجانی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۲۲۶ دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - جغرافیا و گردشگری

https://faculty.kashanu.ac.ir/rasolheidary/fa

Google Scholar ORCID