نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۳۴۴ مورد.
علی

علی ثابتی پور

مربی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
علی ثابتی پور
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی

https://faculty.kashanu.ac.ir/asabeti/fa

محسن

محسن جاوری

دانشیار
دانشکده معماری و هنر - باستان شناسی
محسن جاوری
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده معماری و هنر - باستان شناسی

https://faculty.kashanu.ac.ir/javeri/fa

Google Scholar ORCID
بهرام

بهرام جزی

استاد
دانشکده فیزیک - لیزر و فوتونیک
بهرام جزی
استاد دکترای تخصصی
۰۳۵۵۹۱۲۵۷۲ دانشکده فیزیک - لیزر و فوتونیک

https://faculty.kashanu.ac.ir/bahramjazi/fa

Google Scholar Scopus Eprint ORCID Research GATE
اصغر

اصغر جعفری

دانشیار
دانشکده علوم انسانی - روان شناسی
اصغر جعفری
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی - روان شناسی

https://faculty.kashanu.ac.ir/jafari/fa

ORCID
مریم

مریم جلائی همکار سابق

دانشیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات عربی
مریم جلائی همکار سابق
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۷۴۵ دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات عربی

https://faculty.kashanu.ac.ir/maryamjalaei/fa

زهرا

زهرا جمشیدزاده

استادیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی عمران
زهرا جمشیدزاده
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۴۱۳ دانشکده مهـندسـی - مهندسی عمران

https://faculty.kashanu.ac.ir/jamshidzadeh/fa

Google Scholar
سید سجاد

سید سجاد جهانبخت

دانشیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - مخابرات
سید سجاد جهانبخت
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۴۱ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - مخابرات

https://faculty.kashanu.ac.ir/jahanbakht/fa

Google Scholar ORCID
روح الله

روح الله جهانی پور

دانشیار
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
روح الله جهانی پور
دانشیار دکترای تخصصی
۵۵۹۱۲۳۷۰ دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض

https://faculty.kashanu.ac.ir/jahanipur/fa

رضا

رضا جهانی نژاد

دانشیار
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
رضا جهانی نژاد
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۷۱ دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض

https://faculty.kashanu.ac.ir/jahaninejad/fa

Google Scholar
علیرضا

علیرضا جوادی

استادیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی معدن
علیرضا جوادی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۴۳۵ دانشکده مهـندسـی - مهندسی معدن

https://faculty.kashanu.ac.ir/javadi/fa

Google Scholar
فرشته

فرشته جوکار کاشی

دانشیار
دانشکده شیمی - زیست شناسی سلولی و مولکولی
فرشته جوکار کاشی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده شیمی - زیست شناسی سلولی و مولکولی

https://faculty.kashanu.ac.ir/jookar/fa

Google Scholar Scopus
حمیدرضا

حمیدرضا جیحانی همکار سابق

دانشیار
دانشکده معماری و هنر - مهندسی معماری
حمیدرضا جیحانی همکار سابق
دانشیار دکترای تخصصی
۵۵۹۱۳۱۶۵ دانشکده معماری و هنر - مهندسی معماری

https://faculty.kashanu.ac.ir/jayhani/fa

امیرحسین

امیرحسین چیت سازیان بازنشسته

دانشیار
دانشکده معماری و هنر - مطالعات عالی هنر
امیرحسین چیت سازیان بازنشسته
دانشیار دکترای تخصصی
شماره کارشناس ۵۵۹۱۳۱۴۵ آقای رضادخت و دفتر ۰۳۱۵۵۹۱۳۱۶۹ دانشکده معماری و هنر - مطالعات عالی هنر

https://faculty.kashanu.ac.ir/chitsazian/fa

علیرضا

علیرضا چیت سازیان

استادیار
دانشکده مدیریت و اقتصاد
علیرضا چیت سازیان
استادیار -
- دانشکده مدیریت و اقتصاد

https://faculty.kashanu.ac.ir/achitsazian/fa

محمدرضا

محمدرضا حاتمیان

استادیار
دانشکده معماری و هنر - مهندسی معماری
محمدرضا حاتمیان
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۱۲۲ دانشکده معماری و هنر - مهندسی معماری

https://faculty.kashanu.ac.ir/hatamian/fa

مجید

مجید حاجتی پور

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - کنترل
مجید حاجتی پور
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - کنترل

https://faculty.kashanu.ac.ir/hajatipour/fa

حامد

حامد حبیب زاده

استادیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
حامد حبیب زاده
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۷۱۳ دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی

https://faculty.kashanu.ac.ir/habibzadeh/fa

Google Scholar ORCID
محسن

محسن حجازی

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - مخابرات
محسن حجازی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۸۱ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - مخابرات

https://www.linkedin.com/in/mohsenhejazi/

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE علم سنجی