نمایش ۱۴۵ تا ۱۶۲ مورد از کل ۲۹۴ مورد.
محسن

محسن سیفی

استادیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات عربی
محسن سیفی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۷۴۳ دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات عربی

https://faculty.kashanu.ac.ir/seifi/fa

محسن

محسن شاطریان

استاد
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - جغرافیا و اکوتوریسم
محسن شاطریان
استاد دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۲۲۱ دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - جغرافیا و اکوتوریسم

https://faculty.kashanu.ac.ir/shaterian/fa

محمود

محمود شاطریان

استادیار
دانشکده علوم انسانی - حقوق
محمود شاطریان
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی - حقوق

https://faculty.kashanu.ac.ir/mahmoodshaterian/fa

مهدی

مهدی شبانی نوش آبادی

دانشیار
دانشکده شیمی - شیمی تجزیه
مهدی شبانی نوش آبادی
دانشیار دکتری
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۵۷ دانشکده شیمی - شیمی تجزیه

https://faculty.kashanu.ac.ir/mshabani/fa

Google Scholar Scopus
رضا

رضا شجری

دانشیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی
رضا شجری
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی

https://faculty.kashanu.ac.ir/shajary/fa

کیوان

کیوان شریف مرادی

استادیار
دانشکده علوم انسانی - تربیت بدنی
کیوان شریف مرادی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۷۵۷ دانشکده علوم انسانی - تربیت بدنی

https://faculty.kashanu.ac.ir/sharifmoradi/fa

Google Scholar
نفیسه

نفیسه شریفی

استادیار
دانشکده فیزیک - لیزر و فوتونیک
نفیسه شریفی
استادیار فوق دكتری
۰۳۱۵۵۹۱۳۰۹۱ دانشکده فیزیک - لیزر و فوتونیک

https://faculty.kashanu.ac.ir/sharifi/fa

Google Scholar
قاسم

قاسم شفیعی

استادیار
دانشکده علوم انسانی - حقوق
قاسم شفیعی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۲۰۰ دانشکده علوم انسانی - حقوق

https://faculty.kashanu.ac.ir/shafiee/fa

محسن

محسن شفیعی راد

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - کنترل
محسن شفیعی راد
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۸۸ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - کنترل

https://faculty.kashanu.ac.ir/mshafieirad/fa

Google Scholar
عباس

عباس شکاری

استادیار
دانشکده علوم انسانی - علوم تربیتی
عباس شکاری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی - علوم تربیتی

https://faculty.kashanu.ac.ir/shekarey/fa

محمدرضا

محمدرضا شمس

استادیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
محمدرضا شمس
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی

https://faculty.kashanu.ac.ir/rezashams/fa

مهدی

مهدی شمس

استادیار
دانشکده علوم ریاضی - آمار و کاربردها
مهدی شمس
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم ریاضی - آمار و کاربردها

https://faculty.kashanu.ac.ir/mshams/fa

قنبرعلی

قنبرعلی شیخ زاده نوش آبادی

دانشیار
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات
قنبرعلی شیخ زاده نوش آبادی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۹۱۲۴۴۶ دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات

https://faculty.kashanu.ac.ir/sheikhzadeh/fa

Google Scholar
عباس

عباس صادق زاده عطار

استادیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی متالورژی
عباس صادق زاده عطار
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۴۹۲ دانشکده مهـندسـی - مهندسی متالورژی

https://faculty.kashanu.ac.ir/sadeghzadeh/fa

امیرحسین

امیرحسین صادقپور

استادیار
دانشکده معماری و هنر - تکنولوژی معماری
امیرحسین صادقپور
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۱۲۹ دانشکده معماری و هنر - تکنولوژی معماری

https://faculty.kashanu.ac.ir/sadeghpour/fa

احسان

احسان صادقی

استادیار
دانشکده فیزیک - فیزیک هسته ای
احسان صادقی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۰۴۳ دانشکده فیزیک - فیزیک هسته ای

https://faculty.kashanu.ac.ir/sadeghi/fa

Google Scholar
زهرا

زهرا صادقی آرانی

دانشکده علوم انسانی - مدیریت و اقتصاد
زهرا صادقی آرانی
- -
۰۳۱۵۵۹۱۳۷۲۶ دانشکده علوم انسانی - مدیریت و اقتصاد

https://faculty.kashanu.ac.ir/sadeqiarani/fa

ORCID
ستار

ستار صادقی ده چشمه

استادیار
دانشکده علوم انسانی - علوم اجتماعی
ستار صادقی ده چشمه
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی - علوم اجتماعی

https://faculty.kashanu.ac.ir/satarsadeghi/fa